Překlady této stránky:

Často kladené dotazy (FAQ)

Uvádíme přehled nejčastějších připomínek zadavatelů k metodice, které považujeme za vhodné vysvětlit.

  1. (obecně) Náš postup byl podle zákona, nelze nás proto hodnotit negativně. Jedná se o nedorozumění ohledně smyslu dobré praxe, kterou hodnotíme, a která vždy jde nad rámec zákona. Např. extenzivní využívání JŘBU, nebo mnohačetné změny v jedné zakázce nejsou protizákonné, snižují však typicky transparentnost a hospodárnost zadávacího procesu. Autoři hodnocení rozhodně nenaznačují, že se v JŘBU nemá zadávat vůbec, nebo že se zakázky v případě potřeby nemají měnit. Nastávají samozřejmě situace, kdy je nutno výjimečný postup použít – typicky potřeba vícepráce, plynoucí ze skutečně nepředvídatelných okolností. Takové postupy jsou samozřejmě v pořádku. Naše metodika nicméně zvýhodňuje zadavatele, kterým se nadstandardně daří jejich použití vyhýbat.
  2. Nelze zjistit metodiku či data, ze kterých v hodnocení vychází. - Metodika je obsáhle popsána na této wiki, vycházíme z dat Věstníku veřejných zakázek, profilů zadavatele a dalších zdrojů k zakázkám za obdobní tří let. Další informace jsou dostupné zde: metodika, data.
  3. Zadavatel nemůže ovlivnit počet nabídek, a tedy hodnocení. - Počet uchazečů zadavatel ovlivnit řadou postupů může. Např. korektním uveřejňováním, delšími lhůtami, méně restriktivními kvalifikačními předpoklady, jednoznačnými a smysluplnými hodnotícími kritérii. V obecnější rovině pak správnou specifikací zakázky navazující na průzkum trhu. Manuály dobré praxe reálnou konkurenci pokládají za základní prvek transparentního zadávání, a jednoznačně zadavatele motivují ke krokům jak konkurenci napomáhat.
  4. Zadavatel ruší zakázku z důvodu obdržení jedné nabídky, nebo jiné zákonné povinnosti, nelze mu to klást k tíži. - Viz předchozí body, obecně zadavatel má možnost ovlivnit počet nabídek, i nadměrné rušení zakázek obecně typicky odráží nevhodný postup, nedostatečný průzkum trhu, specifikaci předmětu apod.
  5. Podle zIndexu chybí oznámení o zakázce, i když jsme ho vypsali. – Jedná se typicky o použití jiného evidenčního čísla zakázky pro oznámení o zakázce a oznámení o zadání zakázky, kvůli kterému formuláře nelze spárovat. Takové uveřejnění je v rozporu s metodikou, kde chybu nelze považovat za čistě formální – z hlediska dohledatelnosti informací veřejností je poměrně zásadní. Jedná spíše drobné pochybení a tak je i hodnoceno.
  6. Podle zIndexu chybí oznámení o zakázce u zjednodušeného podlimitního řízení. Tam ale není vyžadováno. – U zakázek vypsaných korektně v ZPŘ toto za chybu nepovažujeme. Typickým důvodem výskytu této chyby je právě nekorektní zveřejnění, tedy bez poznámky v sekci VI.2 (nebylo proto možno spolehlivě rozpoznat, že jde o ZPŘ) v souladu s metodikou uveřejňování ve Věstníku. Jedná se nicméně spíše o drobné pochybení a tak je i hodnoceno.
  7. Jsou hodnoceny jen zakázky ve Věstníku, nikoliv zakázky malého rozsahu. - Nepřesné. Při hodnocení vycházíme z dostupných dat, kterých je bohužel pro zákázky malého rozsahu spíše méně. Reálně tak mohou být špatně hodnoceni zejména menší zadavatelé, kteří vynikají kvalitou právě těchto zakázek. Není však pravdou, že hodnocení ZMR zcela pomíjí – týkají se jich přímo ukazatele Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech (zda se na ZMR nekouskují větší zakázky), Kvalita dat na Profilu (zda jsou zakázky korektně zveřejňovány na profilu zadavatele) a Poskytování informací na vyžádání (zda si zadavatel vede dobrou evidenci nákupů).
  8. Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny je penalizováno i v případě že je zveřejněna jen jedna cena, nebo se jedná o JŘBU. - Metodické pokyny vyžadují zveřejnění obou cen. Tento postup považujeme za vhodný z hlediska transparentnosti procesu zadávání – a to i tehdy, je-li předpokládaná hodnota shodná s vítěznou. V případech, kdy je cena de facto dána, se nicméně jedná skutečně jen o drobné pochybení.
  9. Ukazatel Hodnocení dodavatelů nelze ze strany zadavatele ovlivnit, proces výběru uchazeče probíhá striktně podle zákona. - Jedná se o částečně legitimní námitku. Tento ukazatel je oproti ostatním atypický, možnost jej ovlivnit má zadavatel podstatně menší, nikoliv však nulovou. Z tohoto důvodu je také ukazatel škálován na menší rozsah než ostatní (0.8 až 1), a má v důsledku slabší váhu na celkovém hodnocení.Smyslem ukazatele je poukázat na riziko střetu zájmů, které je výrazně vyšší u negativně hodnocených dodavatelů. Zadavatel by jej měl potlačovat využíváním auditních a kontrolních mechanismů.
  10. Změnili jsme profil zadavatele, jsme penalizováni za chybějící zakázky, které byly na starém. - Vycházíme z metodiky MMR pro uveřejňování na profilech , podle které je zadavatel v rámci zajištění neomezeného dálkového přístupu povinen zajistit buď přenesení zakázek na nový profil, nebo ve výjimečných případech alespoň funkcionalitu profilu minulého, kde jsou uloženy historické zakázky. V rámci kontroly zveřejněných zakázek se tedy díváme i na adresy odpovídající již zaniklým profilům, kde již nehledáme chyby, avšak za chybějící nepovažujeme zakázku, která se vyskytuje alespoň na jednom z profilů – nikoliv nutně na tom aktuálním. Jsme tedy v tomto ohledu maximálně konzervativní.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás zde: Kontakt.

 
faq.txt · Poslední úprava: 2016/02/08 15:24 autor: Jiří Skuhrovec
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0