Toto je starší verze dokumentu!


Často kladené dotazy (FAQ)

Uvádíme přehled nejčastějších připomínek zadavatelů k metodice, které považujeme za vhodné vysvětlit.

 1. (obecně) Náš postup byl podle zákona, nelze nás proto hodnotit negativně. Jedná se o nedorozumění ohledně smyslu dobré praxe, kterou hodnotíme, a která vždy jde nad rámec zákona. Např. extenzivní využívání JŘBU, nebo mnohačetné změny v jedné zakázce nejsou protizákonné, snižují však typicky transparentnost a hospodárnost zadávacího procesu. Autoři hodnocení rozhodně nenaznačují, že se v JŘBU nemá zadávat vůbec, nebo že se zakázky v případě potřeby nemají měnit. Nastávají samozřejmě situace, kdy je nutno výjimečný postup použít – typicky potřeba vícepráce, plynoucí ze skutečně nepředvídatelných okolností. Takové postupy jsou samozřejmě v pořádku. Naše metodika nicméně zvýhodňuje zadavatele, kteří tyto postupy používají méně často.
 2. Nelze zjistit metodiku či data, ze kterých v hodnocení vychází. - Metodika je obsáhle popsána na této wiki, vycházíme z dat Věstníku veřejných zakázek, profilů zadavatele a dalších zdrojů k zakázkám za obdobní tří let. Další informace jsou dostupné zde: metodika, data.
 3. Jak jsou vybírány hodnocené zakázky? - Většina indikátorů pracuje se všemi vysoutěženými zakázkami v režimu zákona v daném období. Výjimku tvoří Konzistentní jednání a nastroje_podporujici_soutez, zaměřené na zakázky vypsané do Věstníku (tedy ne ZPŘ a JŘBU) a Pochybení dle ÚOHS zaměřené na všechny vypsané zakázky.
 4. Zakázky na profilu nám nechybí. - Typicky se jedná o nedostatečnou identifikaci zakázky, která zamezuje jejímu dohledání (zejména chybějící evidenční číslo, případně název a další atributy ve výrazném rozporu s Věstníkem). Chybí-li zakázek významné množství, může jít o vadu strojové čitelnosti profilu (lze jednoduše zkontrolovat nástrojem MMR).
 5. Zadavatel nemůže ovlivnit počet nabídek, a tedy hodnocení. - Počet uchazečů zadavatel ovlivnit řadou postupů může. Např. korektním uveřejňováním, delšími lhůtami, méně restriktivními kvalifikačními předpoklady, jednoznačnými a smysluplnými hodnotícími kritérii. V obecnější rovině pak správnou specifikací zakázky navazující na průzkum trhu. Manuály dobré praxe reálnou konkurenci pokládají za základní prvek transparentního zadávání, a jednoznačně zadavatele motivují ke krokům jak konkurenci napomáhat.
 6. Podle zIndexu chybí oznámení o zakázce, i když jsme ho vypsali. – Jedná se typicky o použití jiného evidenčního čísla zakázky pro oznámení o zakázce a oznámení o zadání zakázky, kvůli kterému formuláře nelze spárovat. Takové uveřejnění je v rozporu s metodikou, kde chybu nelze považovat za čistě formální – z hlediska dohledatelnosti informací veřejností či firmami je poměrně zásadní.
 7. Podle zIndexu chybí oznámení o zakázce u zjednodušeného podlimitního řízení. Tam ale není vyžadováno. – U zakázek vypsaných korektně v ZPŘ toto za chybu nepovažujeme. Typickým důvodem výskytu této chyby je právě nekorektní zveřejnění, tedy bez poznámky v sekci VI.2 (nebylo proto možno spolehlivě rozpoznat, že jde o ZPŘ) v souladu s metodikou uveřejňování ve Věstníku. Jedná se nicméně spíše o drobné pochybení a tak je i hodnoceno.
 8. Jsou hodnoceny jen zakázky ve Věstníku, nikoliv zakázky malého rozsahu. - Při hodnocení vycházíme z dostupných dat, kterých je bohužel pro zákázky malého rozsahu spíše méně. zIndex pokrývá vybrané partie zadávání zakázek, které porovnávat lze - a tak je nutno ho brát. Není však pravdou, že hodnocení ZMR zcela pomíjí – týkají se jich přímo ukazatele Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech (zda se na ZMR nekouskují větší zakázky) a Kvalita dat na Profilu (zda jsou zakázky korektně zveřejňovány na profilu zadavatele).
 9. Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny je penalizováno i v případě že je zveřejněna jen jedna cena, nebo se jedná o JŘBU. - Metodické pokyny vyžadují v oznámení o zadání zakázky zveřejnění obou cen. Tento postup považujeme za vhodný z hlediska transparentnosti procesu zadávání – a to i tehdy, je-li předpokládaná hodnota shodná s vítěznou. V případech, kdy je cena de facto dána, se nicméně jedná skutečně jen o drobné pochybení.
 10. Změnili jsme provozovatele profil zadavatele, jsme penalizováni za chybějící zakázky, které byly na starém. - Vycházíme z metodiky MMR pro uveřejňování na profilech , podle které je zadavatel v rámci zajištění neomezeného dálkového přístupu povinen zajistit buď přenesení zakázek na nový profil, nebo ve výjimečných případech alespoň funkcionalitu profilu minulého, kde jsou uloženy historické zakázky. V rámci kontroly zveřejněných zakázek se tedy díváme i na adresy odpovídající již zaniklým profilům, kde již nehledáme chyby, avšak za chybějící nepovažujeme zakázku, která se vyskytuje alespoň na jednom z profilů – nikoliv nutně na tom aktuálním. Jsme tedy v tomto ohledu maximálně konzervativní.
 11. Proč nemáme 100% ? - U některých ukazatelů (např. Počet nabídek, Koncentrace dodavatelů je z definice téměř nemožné získat hodnocení 100 %, nižší výsledek je tedy naprosto přirozený. Smyslem ukazatelů je poskytnout objektivní srovnání mezi zadavateli, tedy spíše než absolutní hodnotu ukazatele má smysl porovnávat výsledek s jinými.
 12. JŘBU na vícepráce se na profilu uveřejňují u původní zakázky - nikoliv. Metodika MMR k tomuto říká: informace vztahující se k samotnému JŘBU (např. písemná zpráva zadavatele) jsou uveřejněny u JŘBU jako u samostatné veřejné zakázky. Dodatek k původní smlouvě, který je výsledkem JŘBU, je v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejněn u původní veřejné zakázky, stejně jako souhrnná výše skutečně uhrazené ceny. Totéž se dle informací poskytnutých MMR vztahuje i na dodatky uzavírané podle nového zákona - u původní zakázky je aktualizována skutečně uhrazená hodnota, ale nikoliv cena dle smlouvy.
 13. Počet nabídek na komoditní burze se nezveřejňuje - dle námi vyžádaného stanoviska MMR má zadavatel i v případě nákupu na komoditní burze uveřejnit počet nabídek. Neposkytne-li burza tuto informaci, pak dochází k porušení uveřejňovacích povinností.

Plány na rozvoj 2019+

 1. Zohlednění zakázek malého rozsahu - Zakázky malého rozsahu uveřejněné formou profilu zadavatele budou přímo zohledněny v ukazateli Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech. Zvažujeme i měření dostupnosti údajů a konkurence o tyto zakázky na profilu zadavatele (nad rámec zákona) ve zvláštním ukazateli.
 2. Vícepráce - uveřejněné formou Věstníku a profilů budou započteny do ukazatele Soutěžní řízení.
 3. Soutěže o návrh - budou zavedeny jako samostatná kategorie mezi Nástroje podporující soutěž
 4. Rozšíření vzorku pro ukazatele Konzistentní jednání a Nástroje podporující soutěž o zjednodušená podlimitní řízení. Díky většímu vzorku očekáváme vyšší robustnost těchto ukazatelů.
 5. Koncentrace dodavatelů - Bude zmírněn problém, kdy jedna velká zakázka mohla výrazně zkreslit celkový výsledek.

Nejvýznamnější úpravy hodnocení zIndex zapracované k do 31.8. 2018 (změny se projeví přímo na stránce s původním hodnocením).

 1. Soutěž o návrh - je nově považována za necenovou soutěž, a odpovídajícím způsobem zvýhodněna. Absence předpokládané ceny není penalizována.
 2. Změny v zakázkách v ukazateli konzistentní jednání jsou penalizovány méně, jedna změna není penalizována vůbec. Důvodem je, že zadavatel, který jednou změnou a posunutím termínu podání nabídek koriguje drobné nedostatky v dokumentaci by neměl být penalizován.

Kvalita dat na profilu:

 1. Zakázka nenalezena na žádném profilu - U některých zadavatelů proběhla dodatečná aktualizace dat.
 2. Chybí zpráva o posouzení nabídek - Opraveno na písemnou zprávu zadavatele.
 3. Chybí datum či typ přiloženého dokumentu - přiložení dokumentů s typem „Ostatní“ či „Jiné“ nadále není považován za chybu
 4. Vítězná cena neodpovídá Věstníku - Odstraněno několik problémů vázajících se na formulář F20 a další.

Kvalita dat ve Věstníku:

 1. Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny - byl odstraněn problém u zakázek dělených na části, absence předpokládané ceny u JŘBU nebude považována za chybu, byly odstraněny nedostatky u odporující si informace
 2. Neuvedený počet nabídek, Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny - Odstraněny problémy se zakázkami rušenými formulářem Oznámení o zadání zakázky a zakázkami dělenými na části
 3. Nenalezeno oznámení o zakázce, nebo naopak Vypsané zakázky bez výsledku - Nejsou brány v potaz v přechodném období 6/2016 - 12/2016, kdy se změnou Věstníku nebylo možné provazovat zakázky na původní evidenční čísla.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás zde: Kontaktní formulář.

 • faq.1536918040.txt.gz
 • Poslední úprava: 2018/09/14 11:40
 • autor: Jiří Skuhrovec