Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

hodnoceni_dodavatele [2011/01/21 08:20]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
hodnoceni_dodavatele [2014/08/13 13:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Popis ====== 
  
-zIndex hodnotí zadavatele veřejných zakázek. Zároveň ale jedním z kritérií hodnocení zadavatelů je kvalita dodavatelů. Tomu odpovídá tato složka zIndexu: pro každého zadavatele hodnotí kvalitu dodavatelů,​ tj. vítězů, jeho veřejných zakázek. 
- 
- 
- 
-Tato komponenta zachycuje několik aspektů zadávání veřejných zakázek, které nepatří k dobré praxi. Jedná se například o udělování zakázek potenciálně netransparentním společnostem. 
- 
- 
- 
-====Kritéria kvality dodavatelů==== 
- 
-Každého dodavatele hodnotíme dle následujících šesti kritérií: 
- 
-  * **Vlastnická struktura**;​ (<​m>​v_i</​m>​) odpovídá podílu vlastníků společnosti,​ které jsme schopni dohledat jako fyzické osoby do tzv. druhé úrovně, tj. dodavatelská společnost je vlastněná fyzickou osobou, nebo vlastník společnosti ovládající dodavatele je dohledatelný jako fyzická osoba. Čím větší je podíl vlastníků,​ tím větší je hodnota tohoto kritéria. 
- 
-  * **Doba od založení dodavatele**;​ (<​m>​d_i</​m>​) je počet měsíců od založení dodavatelské společnosti. Nedávno založené společnosti považujeme za méně důvěryhodné. Rozhodující je v našem výpočtu hranice 18 měsíců - penalizujeme společnosti založené v 18 měsících před vyhráním veřejné zakázky. 
- 
-  * **Podíl veřejných zakázek na celkových tržbách**;​ (<​m>​t_i</​m>​) je podíl vejných zakázek na celkových tržbách dodavatele za daný rok. Dodavatelé závislí na veřejných zakázkách nejsou považováni za ideální dodavatele a proto tento jev penalizujeme - čím vyšší podíl veřejných zakázek na celkových tržbách dodavatele, tím nižší hodnota tohoto kritéria. 
- 
-  * **Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky**; (<​m>​s_i</​m>​) je podíl subdodavatelů na celkové hodnotě veřejné zakázky. Podíl subdodavatelů by neměl být příliš vysoký - čím vyšší, tím nižší je hodnota tohoto kritéria. 
- 
-  * **Zveřejňování v obchodním rejstříku**;​ (<​m>​r_i</​m>​) je rovna 1, pokud má společnost v obchodním rejstříku všechny povinné údaje, a 0, pokud tomu tak není. 
- 
-  * **Zánik firem**; (<​m>​z_i</​m>​) je počet měsíců mezi měsícem udělení zakázky a zániku firmy. Penalizujeme firmy, které nedlouho po vyhrání veřejné zakázky zanikly. Rozhodující je v našem výpočtu hranice 18 měsíců. Tímto způsobem postihujeme pouze dodavatele, které zanikly určitým, nestandardním způsobem, například ne sloučením či rozdělením společnosti. Podle číselníku Českého statistického úřadu, uvedeného níže, za nestandardní považujeme tyto způsoby zániku firem: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11. 
- 
- 
-===Způsoby zániku firem=== 
- 
-Podle ČSÚ (http://​apl.czso.cz/​iSMS/​cisdet.jsp?​kodcis=572) rozlišujeme tyto následující způsoby zániku (11 typů a k tomu klasifikace,​ když to nebylo zjištěno):​ 
- 
-  * 00 Nezjištěno 
-  * 01 Zrušení právnických osob likvidací 
-  * 02 Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem 
-  * 03 Zrušení právnické osoby bez lividace s více nástupci 
-  * 04 Zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců 
-  * 05 Oznámení fyzické osoby o ukončení činnosti 
-  * 06 Rozhodnutím orgánu o odejmutí oprávnění k činnosti pro fyzickou osobu 
-  * 07 Úmrtím fyzické osoby 
-  * 08 Odstěhování z okresu 
-  * 09 Rozhodnutím z důvodu nepřeregistrace 
-  * 10 Neoprávněné vydání IČO 
-  * 11 Ukončení registrace duplicitního IČO 
- 
- 
-====== Výpočet ====== 
- 
-Pro každého zadavatele veřejné zakázky spočítáme průměr hodnocení všech jeho dodavatelů,​ založené na šesti výše uvedených kritérií. Jedná se o vážený průměr. Váhami jsou objemy vysoutěžených veřejných zakázek jednotlivých dodavatelů. 
- 
- 
- 
-Vzorcem se dá výpočet pro jednoho zadavatele vyjádřit následujícím způsobem: 
- 
- 
- 
-<​m>​z_9 = 100/{6 Z} sum{k=1}{n}{ 1/​{w}({(v_{i} ~)+I(d_{i}>​18 ~)+(1-t_{i} ~)+(1-s_{i} ~)+(r_{i} ~)+I(z_{i}>​18 ~)}) }</m> 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pro vysvětlení:​ Funkce I(.) nabývá hodnoty 1, pokud je výrok uvedený v závorce pravdivý, a hodnoty 0, pokud se jedná o nepravdivý výrok. Například pro kritérium zániku firem to znamená, že hodnota tohoto kritéria je 0 pro firmy, které zanikly do 18 měsíců po vyhrání veřejné zakázky, a 1 pokud tomu tak není. 
  • hodnoceni_dodavatele.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)