Toto je starší verze dokumentu!


Koncentrace dodavatelů

Koncentrace dodavatelů je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zIndex.

Ukazatel měří, zda velký objem zakázek nezískává jediná firma, nebo obecně malá skupinka dodavatelů.

Manuály dobré praxe uvádí „Zamezení koncentraci klíčových dodávek do rukou úzkého okruhu dodavatelů je elementárním postupem při prevenci korupce a kartelových dohod.“ (OECD (2009), str. 35, vlastní překlad).

Vysoká koncentrace (a slabé hodnocení) může být obecně způsobena:

 • Zadáním velké zakázky místo několika menších. Preference velkých zakázek má tendenci deformovat trh, je právně rizikovější (velké zakázky bývají častěji napadány) a nevede nutně k úsporám. Naopak, zejména na omezených trzích zvyšuje riziko kartelu a zvýšených nákladů. Obecné doporučení proto zní: zakázky raději štěpit, než spojovat (neplatí pro účelové štěpení pod zákonné limity). Jak uvádí Evropská komise v Kodexu dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ, dělení zakázek na části nejen otevře zakázky menším dodavatelům, ale také zvýší konkurenci, z kterých benefituje i zadavatel. Dále je téma rozvedeno např. zde.
 • Nerovnou soutěží, kdy jsou někteří uchazeči buď diskriminování, nebo neoprávněně vyřazeni.
 • Technologickými a právními překážkami ve změně dodavatele. Ty mohou vyplývat z logiky věci, ve většině případů však tyto situace vznikají nehospodárným jednáním zadavatele. Může se jednat o chybu v definici předmětu zakázky (obecně by zadavatel měl definovat potřebu a neomezovat konkurenci vynucováním jediného možného řešení), nebo o výsledek strategických pochybení v minulosti (tzv. vendor lock-in - viz např. vendor lock-in prezentace).
 • Vysokou kvalitou nabídek opakovaně vítězící firmy. Nicméně, v současné době je převážná část trhu s VZ vystavena natolik silné konkurenci, že je pro dodavatele velmi obtížné si udržet jakoukoliv významnou konkurenční výhodu po dobu několika let. Opakované vítězství jednoho dodavatele je tak s větší pravděpodobností způsobeno jedním důvodů uvedených výše.

Ukazatel koncentrace zadavatelů se doplňuje s ukazatelem počtu nabídek. Zatímco počet nabídek odráží pozorovanou konkurenci, koncentrace dodavatelů sleduje, zda neustále nevítězí identická firma (konkurenci navzdory).

Koncentraci dodavatelů měříme pomocí podílu finančních objemů, které vysoutěžili jednotliví dodavatelé, na celkovém objemu zakázek hodnoceného zadavatele. Vzorec pro výpočet ukazatele koncentrace dodavatelů vypadá takto:

$$z_4 =\Bigg(1- \sum \Big(\frac{objem\:zakázek\:jednomu\:dodavateli}{objem\:všech\:zakázek}\Big)^2\Bigg)^2 $$

Kde suma sčítá přes všechny dodavatele.

Výpočet je aplikaci Herfindahlova indexu na měření koncentrace dodavatelů pro zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Ukazatel je dále umocněn na druhou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší se ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.

 • Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je jeho podíl roven jedné a ukazatel je roven nule.
 • V případě dvou dodavatelů s rovnými díly je ukazatel roven 0.25
 • Pokud si zakázky rozdělili pouze tři dodavatelé v poměru 50%-25%-25%, má ukazatel hodnotu (1-(0.5² + 0.25² + 0,25²))² = 0.39.
 • V případě 10 dodavatelů, každého se stejným dílem dodávaných veřejných zakázek, je hodnota ukazatele rovna 0.81.

Ukazatel znevýhodňuje menší zadavatele, kteří zadávají méně zakázek a mají tedy užší spektrum dodavatelů. Lze jej proto používat pouze k poměřování velikostně srovnatelných zadavatelů.

Ukazatel také může znevýhodňovat zadavatele, který například soutěžil nějaký velký investiční projekt, který svým finančním rozsahem přesahuje 50 % objemu všech veřejných zakázek zadavatele (například čistírna odpadních vod v malé obci)), za předpokladu, že tuto zakázku nešlo dělit na více částí. Dále se může jednat o dědictví po předchozím vedení úřadu, které nechalo dodavatele „zaháčkovat“ se (viz vendor lock-in výše).

Výpočet může být rovněž nespravedlivý vůči zadavateli, kterému v zakázkách opakovaně vítězí jeden dodavatel díky svým bezkonkurenčně kvalitním produktům.

 • Nediskriminačními kritérii: Je třeba zvažovat potřebnost každého kvalifikačního kritéria, zda neomezuje konkurenci a nebrání tak vstupu dalších dodavatelů na trh.
 • Komunikací s potenciálními dodavateli: Hospodárně jednající zadavatel před vypsáním zakázky záměr konzultuje. Vhodným nástrojem, jak nediskriminačně získat zpětnou vazbu k investičnímu záměru, jsou otevřené konzultace s dodavateli, tzv. „dny otevřených dveří“, a používání dalších nástrojů, které umožní potenciálním uchazečům se o zakázkách dovědět a tedy soutěžit (například korektní využívání strojově čitelného profilu zadavatele, důsledné vyplňování formulářů Věstníku – zejména kategorizace CPV, názvů, popisů).
 • Dělením zakázek na části: Dalším vhodným nástrojem může být dělení zakázky na části, tak aby každou (logickou z pohledu předmětu plnění) část zakázky mohl dodat ten nejlepší dodavatel.
 • Dlouhodobým uvažováním: V případě rizika tzv. vendor lock-in efektu (viz výše) – např. v oblasti IT zakázek je nutné postupovat strategicky a myslet v dlouhodobém horizontu, takže v připravované zakázce je třeba nastavit takový smluvní rámec, který napevno neuváže zadavatele k vybranému dodavateli.
 • koncentrace_dodavatelu.1473100190.txt.gz
 • Poslední úprava: 2016/09/05 20:29
 • autor: Jiří Skuhrovec