Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
koncentrace_dodavatelu [2018/07/31 08:52]
Jiří Skuhrovec [Koncentrace dodavatelů]
koncentrace_dodavatelu [2019/09/30 11:35] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 2: Řádek 2:
 ** Koncentrace dodavatelů ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]]. ** Koncentrace dodavatelů ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]].
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
-Ukazatel měří, zda velký objem zakázek nezískává jediná firma, nebo obecně malá skupinka dodavatelů.+Ukazatel měří, zda velký objem zakázek nezískává ​pouze jediná firma, nebo obecně malá skupinka dodavatelů.
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
-Manuály dobré praxe uvádí ​"//Zamezení koncentraci klíčových dodávek do rukou úzkého okruhu dodavatelů je elementárním postupem při prevenci korupce a kartelových dohod//." ​([[http://​www.oecd.org/​gov/​ethics/​48994520.pdf|OECD (2009)]], str. 35, vlastní překlad). +Manuály dobré praxe uvádí//"Zamezení koncentraci klíčových dodávek do rukou úzkého okruhu dodavatelů je elementárním postupem při prevenci korupce a kartelových dohod"//. ([[http://​www.oecd.org/​gov/​ethics/​48994520.pdf|OECD (2009)]], str. 35, vlastní překlad).
- +
-Vysoká koncentrace (a slabé hodnocení) může být obecně způsobena:​ +
-  * Zadáním velké zakázky místo několika menších. Preference velkých zakázek má tendenci deformovat trh, je právně rizikovější (velké zakázky bývají častěji napadány) a nevede nutně k úsporám. Naopak, zejména na omezených trzích zvyšuje riziko kartelu a zvýšených nákladů. Obecné doporučení proto zní: zakázky raději štěpit, než spojovat (neplatí pro účelové štěpení pod zákonné limity). Jak uvádí Evropská komise v [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kodexu dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]], dělení zakázek na části nejen otevře zakázky menším dodavatelům,​ ale také zvýší konkurenci, z kterých benefituje i zadavatel. Dále je téma rozvedeno např. [[http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​jiri-skuhrovec.php?​itemid=14927|zde]]. +
-  * Nerovnou soutěží, kdy jsou někteří uchazeči buď diskriminování,​ nebo neoprávněně vyřazeni.  +
-  * Technologickými a právními překážkami ve změně dodavatele. Ty mohou vyplývat z logiky věci, ve většině případů však tyto situace vznikají nehospodárným jednáním zadavatele. Může se jednat o chybu v definici předmětu zakázky (obecně by zadavatel měl definovat potřebu a neomezovat konkurenci vynucováním jediného možného řešení), nebo o výsledek strategických pochybení v minulosti (tzv. vendor lock-in - viz např. [[http://​www.nku.cz/​assets/​konference-VZ2013/​11_Skuhrovec_CAE.pdf|vendor lock-in prezentace]]).  +
-  * Vysokou kvalitou nabídek opakovaně vítězící firmy. Nicméně, v současné době je převážná část trhu s VZ vystavena natolik silné konkurenci, že je pro dodavatele velmi obtížné si udržet jakoukoliv významnou konkurenční výhodu po dobu několika let. Opakované vítězství jednoho dodavatele je tak s větší pravděpodobností způsobeno jedním důvodů uvedených výše. +
- +
-Ukazatel koncentrace zadavatelů se doplňuje s ukazatelem [[pocet_nabidek|počtu nabídek]]. Zatímco [[pocet_nabidek|počet nabídek]] odráží pozorovanou konkurenci, koncentrace dodavatelů sleduje, zda neustále nevítězí identická firma (konkurenci navzdory).+
  
 +Vysoká koncentrace (a následně nízké hodnocení) může být obecně způsobena:
 +  * zadáním jedné velké zakázky místo několika menších. Preference velkých zakázek má tendenci deformovat trh, je právně rizikovější (velké zakázky bývají častěji napadány) a nevede nutně k úsporám. Naopak, zejména na omezených trzích zvyšuje riziko kartelu a zvýšených nákladů. Obecné doporučení proto zní: zakázky raději štěpit než spojovat (neplatí pro účelové štěpení pod zákonné limity). Jak uvádí Evropská komise v [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kodexu dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]], dělení zakázek na části nejen otevře zakázky menším dodavatelům,​ ale také zvýší konkurenci, ze které benefituje i zadavatel. Dále je téma rozvedeno např. [[http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​jiri-skuhrovec.php?​itemid=14927|zde na blogu]].
 +  * nerovnou soutěží, kdy jsou někteří uchazeči buď diskriminování,​ nebo neoprávněně vyřazeni. ​
 +  * technologickými a právními překážkami při změně dodavatele. Ty mohou vyplývat z logiky věci, ve většině případů však tyto situace vznikají nehospodárným jednáním zadavatele. Může se jednat o chybu v definici předmětu zakázky (obecně by zadavatel měl definovat potřebu a neomezovat konkurenci vynucováním jediného možného řešení) nebo o výsledek strategických pochybení v minulosti (tzv. vendor lock-in - viz např. [[http://​www.nku.cz/​assets/​konference-VZ2013/​11_Skuhrovec_CAE.pdf|vendor lock-in prezentace]]). ​
 +  * vysokou kvalitou nabídek opakovaně vítězící firmy. Nicméně, v současné době je převážná část trhu s VZ vystavena natolik silné konkurenci, že je pro dodavatele velmi obtížné si udržet jakoukoliv významnou konkurenční výhodu po dobu několika let. Opakované vítězství jednoho dodavatele je tak s větší pravděpodobností způsobeno jedním důvodů uvedených výše.
  
 +Ukazatel koncentrace zadavatelů se doplňuje s ukazatelem [[pocet_nabidek|Počtu nabídek]]. Zatímco počet nabídek odráží pozorovanou konkurenci v soutěži, koncentrace dodavatelů sleduje, zda neustále nevítězí identická firma (konkurenci navzdory).
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
  
 Koncentraci dodavatelů měříme pomocí podílu finančních objemů, které vysoutěžili jednotliví dodavatelé,​ na celkovém objemu zakázek hodnoceného zadavatele. Vzorec pro výpočet ukazatele koncentrace dodavatelů vypadá takto: Koncentraci dodavatelů měříme pomocí podílu finančních objemů, které vysoutěžili jednotliví dodavatelé,​ na celkovém objemu zakázek hodnoceného zadavatele. Vzorec pro výpočet ukazatele koncentrace dodavatelů vypadá takto:
  
-$$z_4 =\Bigg(1- \sum \Big(\frac{objem\:​zakázek\:​jednomu\:​dodavateli}{objem\:​všech\:​zakázek}\Big)^2\Bigg)^2 $$+$$z_4 =\Big(\frac{(\sum\:​objem\:​všech\:​zakázek\:​)^2-\sum(objem\:​zakázek\:​jednomu\:​dodavateli^2)}{\sum(objem\:​všech\:​zakázek\:^2)-(\sum\:​objem\:​všech\:​zakázek\:​)^2}\Big)^4 ​$$
  
  
 +kde sumy sčítá přes všechny zakázky, respektive dodavatele.
  
 +Výpočet je inspirován [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Herfindahl_index|Herfindahlovým indexem]] na měření koncentrace dodavatelů pro zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Ukazatel je dále upraven takovým způsobem, aby nedocházelo k diskriminaci malých zadavatelů,​ kteří nezadávají velké množství zakázek. Nakonec je ukazatel umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.
  
- +  ​* Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je ukazatel roven 0.  
-Kde suma sčítá přes všechny dodavatele. +  * Naopak v případě, ​že každá zakázka byla idělena jinému dodavatelia to bez ohledu na velikost ​každé zakázky, je ukazatel roven 1.
- +
-Výpočet je aplikaci [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Herfindahl_index|Herfindahlova indexu]] na měření koncentrace dodavatelů pro zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Ukazatel je dále umocněn na druhou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší se ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených. +
- +
-  ​* Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je jeho podíl roven jedné a ukazatel ​je roven nule.  +
-  * případě ​dvou dodavatelů s rovnými díly je ukazatel roven 0.25  +
-  * Pokud si zakázky rozdělili pouze tři dodavatelé v poměru 50%-25%-25%má ukazatel hodnotu (1-(0.5² + 0.25² + 0,25²))² = 0.39.  +
-  * V ípadě 10 dodavatelů, každého se stejným dílem dodávaných veřejných zakázek, je hodnota ukazatele rovna 0.81.+
  
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ===== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ =====
-Ukazatel znevýhodňuje menší zadavatelekteří zadávají méně zakázek a mají tedy užší spektrum ​dodavatelů. Lze jej proto používat pouze k poměřování velikostně srovnatelných zadavatelů+Výpočet může být nespravedlivý vůči zadavatelikterému v zakázkách opakovaně vítězí jeden dodavatel ​díky svým bezkonkurenčně kvalitním produktům či cenově výhodné ceně.
  
-Ukazatel také může znevýhodňovat zadavatele, který například soutěžil nějaký velký investiční projekt, který svým finančním rozsahem přesahuje 50 % objemu všech veřejných zakázek zadavatele (například čistírna odpadních vod v malé obci)), za předpokladu,​ že tuto zakázku nešlo dělit na více částí. 
 Dále se může jednat o dědictví po předchozím vedení úřadu, které nechalo dodavatele "​zaháčkovat“ se (viz vendor lock-in výše). Dále se může jednat o dědictví po předchozím vedení úřadu, které nechalo dodavatele "​zaháčkovat“ se (viz vendor lock-in výše).
- 
-Výpočet může být rovněž nespravedlivý vůči zadavateli, kterému v zakázkách opakovaně vítězí jeden dodavatel díky svým bezkonkurenčně kvalitním produktům. 
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
  
-  * **Nediskriminačními kritérii**Je třeba zvažovat potřebnost každého kvalifikačního kritéria, zda neomezuje konkurenci a nebrání tak vstupu dalších dodavatelů na trh.  +  * **Nediskriminačními kritérii.** Je třeba zvažovat potřebnost každého kvalifikačního kritéria, zda neomezuje konkurenci a nebrání tak vstupu dalších dodavatelů na trh.  
-  * **Komunikací s potenciálními dodavateli**Hospodárně jednající zadavatel před vypsáním zakázky záměr konzultuje. Vhodným nástrojem, jak nediskriminačně získat zpětnou vazbu k investičnímu záměru, jsou otevřené konzultace s dodavateli, tzv. dny otevřených dveří, a používání dalších nástrojů, které umožní potenciálním uchazečům se o zakázkách dovědět a tedy soutěžit (například korektní využívání strojově čitelného profilu zadavatele, důsledné vyplňování formulářů Věstníku – zejména kategorizace CPV, názvů, popisů).  +  * **Komunikací s potenciálními dodavateli.** Hospodárně jednající zadavatel před vypsáním zakázky záměr konzultuje. Vhodným nástrojem, jak nediskriminačně získat zpětnou vazbu k investičnímu záměru, jsou otevřené konzultace s dodavateli, tzv. //dny otevřených dveří//, a používání dalších nástrojů, které umožní potenciálním uchazečům se o zakázkách dovědět a tedy soutěžit (například korektní využívání strojově čitelného profilu zadavatele, důsledné vyplňování formulářů Věstníku – zejména kategorizace CPV, názvů, popisů).  
-  * **Dělením zakázek na části**Dalším vhodným nástrojem může být dělení zakázky na části, tak aby každou (logickou z pohledu předmětu plnění) část zakázky mohl dodat ten nejlepší dodavatel. +  * **Dělením zakázek na části.** Dalším vhodným nástrojem může být dělení zakázky na části, tak aby každou (logickou z pohledu předmětu plnění) část zakázky mohl dodat ten nejlepší dodavatel. 
-  * **Dlouhodobým uvažováním**V případě rizika tzv. vendor lock-in efektu (viz výše) – např. v oblasti IT zakázek je nutné postupovat strategicky a myslet v dlouhodobém horizontu, takže v připravované zakázce je třeba nastavit takový smluvní rámec, který napevno neuváže zadavatele k vybranému dodavateli.+  * **Dlouhodobým uvažováním.** V případě rizika tzv. vendor lock-in efektu (viz výše) – např. v oblasti IT zakázek je nutné postupovat strategicky a myslet v dlouhodobém horizontu, takže v připravované zakázce je třeba nastavit takový smluvní rámec, který napevno neuváže zadavatele k vybranému dodavateli.
  
  • koncentrace_dodavatelu.1533019967.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/07/31 08:52
  • autor: Jiří Skuhrovec