Lhůta pro vypracování nabídek

Tento ukazatel bonifikuje zadavatele, kteří ponechávají dodavatelům delší lhůtu pro vypracování nabídek než jaká je požadována zákonem, čímž umožňují, aby více uchazečů bylo schopno připravit konkurenceschopné nabídky. Pro účely výpočtu jsou použity následující limity.

Limity - Veřejní zadavatelé

  1. Nadlimitní zakázky - otevřené řízení - více než 52 dní ode dne uveřejnění
  1. Nadlimitní zakázky - užší řízení, soutěžní dialog (žádost o účast), jednací řízení s uveřejněním (žádost o účast), resp. jednací s výzvou k účasti v soutěži (žádost o účast) - více než 37 dní ode dne uveřejnění
  1. Podlimitní zakázky - otevřené řízení - více než 22 dní ode dne uveřejnění
  1. Podlimitní zakázky - užší řízení, soutěžní dialog (žádost o účast), jednací řízení s uveřejněním (žádost o účast), resp. jednací s výzvou k účasti v soutěži (žádost o účast), a ve zjednodušeném podlimitním řízení - více než 15 dní ode dne výzvy k podání nabídek

V případě, že chybí označení řízení (jako např. zde) bere se lhůta pro otevřené řízení. V případě řízení urychlených z povahy věci vyplývá, že jde o řízení ve zkrácených lhůtách, a proto jim bonifikace nenáleží.

V případě zakázek označených v ISVZUS jako „Zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie“ se berou lhůty dle otevřeného řízení.

V případě jednacího řízení bez uveřejnění (jednací řízení bez výzvy k účasti v soutěži) vyzývá zadavatel předem určeného zájemce a zákon stanoví, že je povinen dát uchazeči přiměřenou lhůtu - přičemž přesnou délku nestanoví (viz Portál o veřejných zakázkách). Vzhledem k tomu budeme v případě jednacího řízení bez uveřejnění (resp. jednacího řízení bez výzvy k účasti v soutěži) pro nadlimitní i podlimitní zakázky nejkratší z výše uvedených standardních lhůt - tj. 15 dní.

Limity - Ostatní zadavatelé

Bude vypracováno společně s výpočtem zIndexu pro další zadavatele kromě ministerstev.

Čím kratší lhůta, tím větší je šance, že se uchazeči o vypsání veřejné zakázky nedozví dostatečně včas na to, aby byli schopni připravit kvalitní nabídku - zejména u zakázek se složitějším předmětem plnění. Krátké časové lhůty také kladou zvýšené nároky na uchazeče z hlediska sledování oznámení na centrální adrese, v krátké lhůtě je obtížné sehnat zadavatelem požadovaná potvrzení o např. minulých zakázkách apod. Tento přístup je v souladu s kodexem dobré praxe přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám (Evropská komise, 2008).

Použité limity odpovídají aktuálnímu znění zákona (10/2010). Hodnocení starších zakázek proto neprobíhá vždy podle tehdy platných limitů, neboť v minulých letech u nich došlo k několika změnám. Vypovídací hodnota komponenty je tím však ovlivněna jen minimálně, neboť podmínky jsou stejné pro všechny zadavatele. Navíc je (oproti použití lhůt platných k danému datu) zajištěna lepší časová kontinuita indexu - neboť cílem této komponenty je hodnotit podmínky jaké ze lhůt plynou pro reálné dodavatele, nikoliv míru naplnění zákonných předpisů.

Označme u zakázky <m>i</m> její vysoutěženou hodnotu <m>h_i</m>, a <m>t_{i}</m> počet dnů o které byla zakázka vypsána nad minimální přípustnou lhůtu (definovanou výše). V případě že ponechaná lhůta byla stejná nebo kratší než minimum, pak <m>t_{i} = 0</m>. Konečně označme <m>v</m> celkovou vysoutěženou hodnotu všech zakázek daného zadavatele. Potom komponentu <m>z_6</m> spočteme jako následující váženou sumu přes všechny zakázky daného zadavatele:

<m>z_6 = 1/v sum{i}{}{ ~ h_i ~ {min(t_{i} ~, ~ 30)}/30 }</m>

Komponenta tedy hodnotí nulou zadavatele, který vypsal všechny zakázky se lhůtami o minimální délce stanovené zákonem. Plné hodnocení pak obdrží zadavatel, který minimální lhůtu překročil ve všech případech alespoň o 30 dní.

Zdroje

Evropská komise (2008) European Code of Best Practices Facilitating Access by SME’s to Public Procurement Contracts, link

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

  • lhuta_pro_vypracovani_nabidek.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)