Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

lhuta_pro_vypracovani_nabidek [2011/01/25 00:42]
petr
lhuta_pro_vypracovani_nabidek [2014/08/13 13:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Lhůta pro vypracování nabídek ====== 
  
-Tento ukazatel bonifikuje zadavatele, kteří ponechávají dodavatelům delší lhůtu pro vypracování nabídek než jaká je požadována zákonem, čímž umožňují,​ aby více uchazečů bylo schopno připravit konkurenceschopné nabídky. Pro účely výpočtu jsou použity následující limity. ​ 
- 
-====Limity - Veřejní zadavatelé==== 
- 
-  -Nadlimitní zakázky - otevřené řízení - více než 52 dní ode dne uveřejnění 
- 
-  -Nadlimitní zakázky - užší řízení, soutěžní dialog (žádost o účast), jednací řízení s uveřejněním (žádost o účast), resp. jednací s výzvou k účasti v soutěži (žádost o účast) - více než 37 dní ode dne uveřejnění 
- 
-  -Podlimitní zakázky - otevřené řízení - více než 22 dní ode dne uveřejnění 
- 
-  -Podlimitní zakázky - užší řízení, soutěžní dialog (žádost o účast), jednací řízení s uveřejněním (žádost o účast), resp. jednací s výzvou k účasti v soutěži (žádost o účast), a ve zjednodušeném podlimitním řízení -  více než 15 dní ode dne výzvy k podání nabídek 
- 
-  ​ 
- 
-V případě, že chybí označení řízení (jako např. [[http://​www.isvzus.cz/​usisvz/​usisvz01007Prepare.do?​znackaForm=6004104403001|zde]]) bere se lhůta pro otevřené řízení. V případě řízení urychlených z povahy věci vyplývá, že jde o řízení ve zkrácených lhůtách, a proto jim bonifikace nenáleží. ​ 
- 
-V případě zakázek označených v ISVZUS jako "​Zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie" se berou lhůty dle otevřeného řízení. 
- 
-V případě jednacího řízení bez uveřejnění (jednací řízení bez výzvy k účasti v soutěži) vyzývá zadavatel předem určeného zájemce a zákon stanoví, že je povinen dát uchazeči přiměřenou lhůtu - přičemž přesnou délku nestanoví (viz [[http://​elearning.portal-vz.cz/​Default.aspx?​PubID=873&​TypeID=2#​jednací_řízení_bez_uveřejnění|Portál o veřejných zakázkách]]). Vzhledem k tomu budeme v případě jednacího řízení bez uveřejnění (resp. jednacího řízení bez výzvy k účasti v soutěži) pro nadlimitní i podlimitní zakázky nejkratší z výše uvedených standardních lhůt - tj. 15 dní. 
- 
- 
- 
-==Limity - Ostatní zadavatelé== 
- 
-Bude vypracováno společně s výpočtem zIndexu pro další zadavatele kromě ministerstev. 
- 
-===== Výhody a nevýhody ===== 
- 
-Čím kratší lhůta, tím větší je šance, že se uchazeči o vypsání veřejné zakázky nedozví dostatečně včas na to, aby byli schopni připravit kvalitní nabídku - zejména u zakázek se složitějším předmětem plnění. Krátké časové lhůty také kladou zvýšené nároky na uchazeče z hlediska sledování oznámení na centrální adrese, v krátké lhůtě je obtížné sehnat zadavatelem požadovaná potvrzení o např. minulých zakázkách apod. Tento přístup je v souladu s kodexem dobré praxe přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám (Evropská komise, 2008). 
- 
- 
- 
-Použité limity odpovídají aktuálnímu znění zákona (10/2010). Hodnocení starších zakázek proto neprobíhá vždy podle //tehdy// platných limitů, neboť v minulých letech u nich došlo k několika změnám. Vypovídací hodnota komponenty je tím však ovlivněna jen minimálně,​ neboť podmínky jsou stejné pro všechny zadavatele. Navíc je (oproti použití lhůt platných k danému datu) zajištěna //lepší// časová kontinuita indexu - neboť cílem této komponenty je hodnotit podmínky jaké ze lhůt plynou pro reálné dodavatele, nikoliv míru naplnění zákonných předpisů. 
- 
- 
- 
-===== Výpočet ===== 
- 
-Označme u zakázky <​m>​i</​m>​ její vysoutěženou hodnotu <​m>​h_i</​m>,​ a <​m>​t_{i}</​m>​ počet dnů o které byla zakázka vypsána nad minimální přípustnou lhůtu (definovanou výše). V případě že ponechaná lhůta byla stejná nebo kratší než minimum, pak <​m>​t_{i} = 0</​m>​. Konečně označme <​m>​v</​m>​ celkovou vysoutěženou hodnotu všech zakázek daného zadavatele. Potom komponentu <​m>​z_6</​m>​ spočteme jako následující váženou sumu přes všechny zakázky daného zadavatele: 
- 
- 
- 
-<​m>​z_6 = 1/v sum{i}{}{ ~ h_i ~  {min(t_{i} ~, ~ 30)}/30 }</m> 
- 
- 
- 
-Komponenta tedy hodnotí nulou zadavatele, který vypsal všechny zakázky se lhůtami o minimální délce stanovené zákonem. Plné hodnocení pak obdrží zadavatel, který minimální lhůtu překročil ve všech případech alespoň o 30 dní. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-====== Zdroje ====== 
- 
-Evropská komise (2008) European Code of Best Practices Facilitating Access by SME’s to Public Procurement Contracts, [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|link]] 
- 
-Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,​ ve znění pozdějších předpisů 
  • lhuta_pro_vypracovani_nabidek.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)