Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nastroje_podporujici_soutez [2018/08/21 10:23]
Jiří Skuhrovec [Proč hodnotíme?]
nastroje_podporujici_soutez [2020/01/21 10:15] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 7: Řádek 7:
   * Prodloužené lhůty pro podání nabídek   * Prodloužené lhůty pro podání nabídek
   * Hodnocení zakázek nejen cenou, ale i kritérii kvality předmětu plnění   * Hodnocení zakázek nejen cenou, ale i kritérii kvality předmětu plnění
 +  * Inovativní řízení
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
-Využívání výše uvedených dobrovolných nástrojů podporuje konkurenci a spravedlivost ​soutěže (viz [[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2008)]]). Ukazatel proto hodnotí pozitivně, pokud zadavatel ve vhodných případech vynaloží dodatečné úsilí nad rámec svých zákonných povinností,​ a podpoří tak konkurenční prostředí ve veřejné zakázce.+Využívání výše uvedených dobrovolných nástrojů podporuje konkurenci a spravedlnost ​soutěže (viz [[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2008)]]). Ukazatel proto hodnotí pozitivně, pokud zadavatel ve vhodných případech vynaloží dodatečné úsilí nad rámec svých zákonných povinností,​ a podpoří tak konkurenční prostředí ve veřejné zakázce.
  
-  * ** Elektronická aukce** umožňuje uchazečům upravovat svou nabídku, takže dochází k přímému cenovému souboji a hodnocení nabídek končí až ve chvíli, kdy už nikdo není ochoten nabídnout nižší cenu. ([[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​efb60624-f77c-4d4f-a3c4-66d8a21aa14c/​Seznam-komodit-vhodnych-pro-automat-metodu-hodnoceni-a-e-aukce.pdf| Exekutiva]] i [[http://​ies.fsv.cuni.cz/​sci/​publication/​show/​id/​4833/​lang/​cs|akademické studie]] se shodují na tom, že e-aukce posilují konkurenční prostředí ve veřejných zakázkách a tím i snižují vysoutěženou cenu zakázek. ​V tzv. transparentní novele zákona o VZ z dubna 2012 bylo dokonce uvedeno, že „//Veřejný zadavatel je povinen použít elektronickou aukci i zadání veřejné ​zakázky ​na dodávky zboží vymezeného prováděcím právním předpisem. //“ (odst. 5§ 96, [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​5b785527-3330-440f-80b5-e35f368b7530/​ZVZ-transparentni-novela| Zákona o VZ, ve znění platném k 1. 4. 2012]]). Zmíněný právní předpis nicméně nebyl nikdy uveřejněn ​odstavec 5 paragrafu 96 byl později ze zákona vypuštěn. Přesto ​MMR vydalo ​[[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​efb60624-f77c-4d4f-a3c4-66d8a21aa14c/​Seznam-komodit-vhodnych-pro-automat-metodu-hodnoceni-a-e-aukce.pdf| seznam komodit vhodných pro e-aukce]], aby tak podpořilo využívání tohoto nástroje. To však nadále zůstává na dobrovolné báziNicméně, pro řadu komodit je dobrou praxí ​elektronické aukce využívat.+  * ** Elektronická aukce** umožňuje uchazečům upravovat svou nabídku, takže dochází k přímému cenovému souboji a hodnocení nabídek končí až ve chvíli, kdy už nikdo není ochoten nabídnout nižší cenu. [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​efb60624-f77c-4d4f-a3c4-66d8a21aa14c/​Seznam-komodit-vhodnych-pro-automat-metodu-hodnoceni-a-e-aukce.pdf| Exekutiva]] i [[http://​ies.fsv.cuni.cz/​sci/​publication/​show/​id/​4833/​lang/​cs|akademické studie]] se shodují na tom, že e-aukce posilují konkurenční prostředí ve veřejných zakázkách a tím i snižují vysoutěženou cenu zakázek. ​Přínos využití elektronické aukce se však liší podle edmětu ​zakázky, a právě proto vydalo ​MMR [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​efb60624-f77c-4d4f-a3c4-66d8a21aa14c/​Seznam-komodit-vhodnych-pro-automat-metodu-hodnoceni-a-e-aukce.pdf| seznam komodit vhodných pro e-aukce]], aby tak podpořilo využívání tohoto nástroje ​a poskytlo zadavatelům vodítko, kdy e-aukci využítSoučasně i MF se e-aukcím věnujekdyž ve své [[https://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Metodika_2016_Metodicky-pokyn-CHJ-c-3.pdf|Metodice veřejného nakupování]] uvádí: //"​Obecně lze využití ​elektronické aukce doporučit pro komodity, jejichž předmět lze dobře 
 +vyspecifikovat,​ jejichž kvalita je neměnná a které jsou snadno standardizovatelné"//​.
  
- +  ​* ** Dělení zakázky na části** umožní zadavateli vytvořit maximálně konkurenční prostředí ke každé dílčí soutěži o část zakázky. Tento nástroj také otevírá veřejné zakázky malým a středním podnikům, neboť umožňuje snížit kvalifikační požadavky, vyčlenit jednodušší práce realizovatelné více uchazeči apod. (viz [[https://www.ecec.net/fileadmin/pdf/law/2/smecodeofbestpracticesen1.pdf|Kodex dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]], Evropská komise, 2008; také [[koncentrace_dodavatelu|Koncentrace dodavatelů]] a [[http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​jiri-skuhrovec.php?​itemid=14927|blog]]). Subjekty, které jsou jinak pouze ve slabší roli subdodavatelů,​ se díky tomu mohou emancipovat a vzniká zdravější konkurenční prostředí.
-  ​* ** Dělení zakázky na části** umožní zadavateli vytvořit maximálně konkurenční prostředí ke každé dílčí soutěži o část zakázky. Tento nástroj také otevírá veřejné zakázky malým a středním podnikům, neboť umožňuje snížit kvalifikační požadavky, vyčlenit jednodušší práce realizovatelné více uchazeči apod. (viz [[http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kodexu ​dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]], Evropská komise, 2008; také [[koncentrace_dodavatelu|Koncentrace dodavatelů]] a [[http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​jiri-skuhrovec.php?​itemid=14927|blog]]). Subjekty, které jsou jinak pouze ve slabší roli subdodavatelů,​ se díky tomu mohou emancipovat a vzniká zdravější konkurenční prostředí.+
  
  
Řádek 20: Řádek 21:
  
  
-  *  **Hodnocení kvality předmětu plnění** indikuje, že zadavateli záleží na kvalitě nakupovaného zboží a je ochoten si za kvalitu případně připlatit. Tím se veřejná soutěž povznáší nad prostou cenovou válku s předhazováním těch nejlevnějších produktů (Navíc ​pokud připustíme možnost víceprací,​ je tato cenová soutěž pouze slovní přestřelka bez reálného vlivu na konečnou cenu pro zadavatele). Solidní dodavatelé se takových výběrových řízeních neúčastní,​ protože vědí, že se svým kvalitním produktem za odpovídající cenu nemohou konkurovat těm nejlevnějším výrobkům. [[dobra_praxe_a_literatura|Manuály dobré praxe]] k tomu uvádějí, že čistě cenová kritéria by se měla používat pouze u standardizovaných či jednoznačně specifikovatelných nákupů. V případě poptávky složitějších řešení, služeb či stavebních prací je hodnocení pomocí Ekonomicky nejvýhodnější nabídky s dílčími kritérii zaměřenými na kvalitu naprostá nutnost. Mezi tyto soutěže se počítají i soutěže o návrh.+  *  **Hodnocení kvality předmětu plnění** indikuje, že zadavateli záleží na kvalitě nakupovaného zboží a je ochoten si za kvalitu případně připlatit. Tím se veřejná soutěž povznáší nad prostou cenovou válku s předhazováním těch nejlevnějších produktů (navíc ​pokud připustíme možnost víceprací,​ je tato cenová soutěž pouze slovní přestřelka bez reálného vlivu na konečnou cenu pro zadavatele). Solidní dodavatelé se takových výběrových řízeních neúčastní,​ protože vědí, že se svým kvalitním produktem za odpovídající cenu nemohou konkurovat těm nejlevnějším výrobkům. [[dobra_praxe_a_literatura|Manuály dobré praxe]] k tomu uvádějí, že čistě cenová kritéria by se měla používat pouze u standardizovaných či jednoznačně specifikovatelných nákupů. V případě poptávky složitějších řešení, služeb či stavebních prací je hodnocení pomocí Ekonomicky nejvýhodnější nabídky s dílčími kritérii zaměřenými na kvalitu naprostá nutnost. Mezi tyto soutěže se počítají i soutěže o návrh
 + 
 + 
 +  * **"​Inovativní řízení"​** představuje souhrnný název pro skupinu alternativních způsobů vedoucích k zadání veřejné zakázky. Konkrétně v rámci této položky zjišťujeme četnost využití soutěžního dialogu, řízení o inovačním partnerství a soutěže o návrh. Všechny tyto tři postupy poskytují zadavatelům široké možnosti jak dosáhnout nejlepšího výsledku veřejné zakázky i tehdy, kdy poptávají řešení zcela nová a na trhu dosud neexistující či nějak neobvyklá, respektive tehdy, kdy jimi poptávaný předmět zakázky vyžaduje vysoce odborné znalosti, kterými disponují právě samotní dodavatelé a v rámci transparentnosti je zcela na místě přiznat, že zadavatel je nucen spolupracovat s dodavateli už na samotné přípravě zakázky. Uvedená řízení by měla najít největší uplatnění především v odvětví IT a stavebnictví,​ kde velká část všech řešení vychází z individuálních potřeb zadavatele.
 =====Jak hodnotíme?​==== =====Jak hodnotíme?​====
-Ukazatel se skládá ​ze čtyř ​dílčích složek: +Ukazatel se skládá ​z pěti dílčích složek: 
-  - Podíl počtu e-aukcí k celkovému počtu zakázek zadavatele ve zkoumaném období +  - Podíl počtu e-aukcí k celkovému počtu zakázek zadavatele ve zkoumaném období. 
-  - Podíl počtu zakázek rozdělených ​za části k počtu zakázek +  - Podíl počtu zakázek rozdělených ​na části k počtu zakázek
-  - Podíl počtu zakázek s lhůtou pro podání nabídek ​minimálně o týden delší než je základní zákonná lhůta ​(22 dní pro podlimitní zakázky a 52 dní pro nadlimitní zakázky ​– varianty pro zkrácení lhůt záměrně pomíjíme) k celkovému počtu zakázek. V této komponentě hodnotíme pouze otevřená řízení a zjednodušená podlimitní řízení. +  - Podíl počtu zakázek hodnocených kritérii kvality předmětu plnění k počtu zakázek. 
-  - Podíl počtu zakázek hodnocených kritérii kvality předmětu plnění k počtu zakázek +  - Podíl počtu "​inovativních řízení"​ k počtu zakázek. 
-Jelikož u všech hodnocených nástrojů rozhodně není smysluplné požadovat za dobrou praxi jejich využívání v úplně všech případech,​ dostane plné hodnocení subjekt, který dosahuje podílu vyššího než 25%. Tj. podíly ​jsou násobeny ​čtyřmi (ale omezeny shora jedničkou - zadavatel, který všechny zakázky dělil na části ale neprodlužoval lhůty, nevyužíval e-aukce ​soutěžil jen cenou má tedy ukazatel roven 1/4). +  - Podíl počtu zakázek s nadstandardně dlouhou ​lhůtou pro podání nabídek (35 dní pro podlimitní zakázky a 40 dní pro nadlimitní zakázky) k celkovému počtu zakázek. V této komponentě hodnotíme pouze otevřená řízení a zjednodušená podlimitní řízení. 
 +Jelikož u všech hodnocených nástrojů rozhodně není smysluplné požadovat za dobrou praxi jejich využívání v úplně všech případech,​ dostane plné hodnocení subjekt, který dosahuje podílu vyššího než 20 pro každou ze složek. Tj. podíly ​všech složek se sčítají, současně ​ale žádná ze složek nemůže do celkového ukazatele přispět ​číslem větším než 1/5 (zadavatel, který všechny zakázky dělil na částiale neprodlužoval lhůty, nevyužíval e-aukcesoutěžil jen cenou a nevyužil jediné "​inovativní řízení" ​má tedy ukazatel roven 1/5).  
 +Současně dvojnásobně zvýhodňujeme použítí "​inovativních řízení",​ tedy pro maximální zisk bodů za tento podíl stačí zadat 10 % veřejných zakázek v "​inovativních řízeních",​ nikoli plných 20 % jako pro ostatní podíly užité ve vzorci.
  
  
 $$z_6 = \Bigg( ​ $$z_6 = \Bigg( ​
 \frac{počet\:​e-aukcí}{počet\:​zakázek} +  \frac{počet\:​e-aukcí}{počet\:​zakázek} + 
-\frac{počet\:​zakázek\:​dělených\:​na\:​části}{počet\:​zakázek} + \\ +\frac{počet\:​zakázek\:​dělených\:​na\:​části}{počet\:​zakázek} +  
-\frac{počet\:​prodloužených\:lhůt}{počet\:​zakázek\:v\:zjednodušeném\:a\:otevřeném\:​řízení} + +\frac{počet\:​necenových\:soutěží}{počet\:​zakázek}+\
-\frac{počet\:​necenových\:soutěží}{počet\:​zakázek}\Bigg)^{1/2}$$ +\frac{\:2\times\:počet\:"​inovativních\:řízení"​}{počet\:​zakázek}+ 
 +\frac{počet\:​prodloužených\:lhůt}{počet\:​zakázek\:​ve\:​zjednodušeném\:​a\:​otevřeném\:​řízení}\Bigg)$$
  
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ===== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ =====
  • nastroje_podporujici_soutez.1534839815.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/08/21 10:23
  • autor: Jiří Skuhrovec