Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

otevrenost_vyberovych_rizeni [2014/07/29 14:08]
pj [Jak příště zlepšit své hodnocení?]
otevrenost_vyberovych_rizeni [2014/08/13 13:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Nesoutěžní řízení ====== 
- 
- 
-===== Co hodnotíme? ===== 
-Toto kritérium zIndexu měří objem veřejných zakázek soutěžený v jednacím řízení bez uveřejnění ("​JŘBU"​),​ tedy řízení, které je nejméně transparentní a nejvíce omezuje konkurenci. 
- 
-===== Proč to tak hodnotíme? ===== 
-JŘBU je jediné zákonné řízení, kde je velmi silně omezena jak transparentnost procesu, tak vliv konkurenčního prostředí a volné soutěže. Zadavatel zde přímo vyzývá k jednání o zakázce jednoho či více zájemců dle svého vlastního výběru a neuveřejňuje žádnou výzvu k účasti v soutěži. Zároveň, o zakázce se veřejnost dozví až ve chvíli, kdy zadavatel zveřejní oznámení o zadání zakázky, kdy už je ale dodavatel vybrán a rozhodnutí zadavatele se dá jen těžko změnit. 
- 
-Právě transparentnost a konkurence jsou základní stavební kameny boje s korupcí a obecně dobré praxe a integrity ve veřejných zakázkách (např. OECD (2005), EC (2013). TI (2005)). OECD (2005) přímo uvádí „//V EU je pro složité zakázky, kde nelze použít otevřené řízení, možno použít soutěžní dialog, ale nejsou zde žádné důvody pro užívání jednacího řízení//"​ (OECD (2005) s. 46, vlastní překlad). Dále autoři pokračují,​ že pokud už je nutné jednací řízení použít, „… //je třeba zveřejnit oznámení o zakázce s výzvou k účasti v soutěži tak, aby se do řízení mohl přihlásit kdokoliv a zajistila se tak férovost a integrita řízení.//"​ (OECD (2005), s. 47, vlastní překlad). I v metodice k českému zákonu o veřejných zakázkách je uvedeno, že JŘBU je většinou krajním způsobem zadání veřejné zakázky, pokud není možné veřejnou zakázku objektivně zadat jiným způsobem (MMR (2013)). A přesto se v Čechách za rok 2013 takto zadalo více jak 20 % nadlimitních a podlimitních zakázek s celkovým objemem 40 mld. Kč (MMR (2014)). 
- 
-Tyto údaje je třeba začlenit do mezinárodního kontextu: Česká republika je v Evropě na špici v užívání JŘBU a je na takřka pětinásobku evropského průměru. Jedna ze šesti českých nadlimitních zakázek, uveřejněných v Evropském věstníku („TED“) je (ne)soutěžena tímto způsobem. Naproti tomu na Slovensku je to jedna ze 30, v Holandsku jedna ze sta a ve Švédsku je JŘBU použito u jedné z tisíc tří set nadlimitních zakázek. 
-{{:​jrbu_international.png?​nolink| ​ }} 
- 
- 
-Vedle velmi nízké transparentnosti procesu je důležitá i nepřítomnost konkurence v JŘBU: zákon sice o více uchazečích mluví, nicméně dle údajů z ISVZ je v osmi z deseti případů JŘBU osloven pouze jeden uchazeč. Ve zbývajících případech se jedná většinou o soutěž dvou až tří uchazečů. 
- 
-===== Jak to hodnotíme? ===== 
-Vzorec pro výpočet této komponenty Zindexu se počítá jako objem zakázek provedených v JŘBU [∑〖v_k(n)〗] dělený objemem všech zakázek daného zadavatele v měřeném období [∑〖v_l(pp)〗]. Tento podíl dále odečítáme od 1, takže čím více zadavatel používá JŘBU, tím nižší bude hodnota této komponenty z2.  
- 
- 
-<m 18>z_2 =  1- sum{k=1}{n}{v_k (n)}/​sum{l=1}{n}{v_l (pp)}</​m>​ 
- 
-===== Komu může hodnocení křivdit? ===== 
-Čeští zadavatelé JŘBU používají velmi často, podstatně častěji, než je v Evropě zvykem. Nicméně, i toto řízení má své zákonné důvody pro využití: 
-  * v předchozím řízení nebyly podány žádné vhodné nabídky 
-  * veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů pouze určitým dodavatelem 
-  * veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě 
-  * jde o dodatečné dodávky, služby nebo stavební práce od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva (za dalších podmínek) 
- 
-Veřejné zakázky zadané v JŘBU nemusí tedy nezbytně být rovnou korupčními transfery. Výše uvedené důvody mohou být oprávněné a mohou nastat i bez zavinění zadavatele: například při havárii vody, kterou je nutné co nejdříve opravit, nevztahuje se na ni současná smlouva a zároveň opravu dokáže provést pouze jedna firma. Také se může jednat o dědictví po předchozím vedení města, a to ve formě víceprací na špatě zadané zakázky zadané v předcházejících volebních obddobích (viz příběh Opencard). 
- 
- 
- 
- 
-===== Jak příště zlepšit své hodnocení? ===== 
-JŘBU se zpravidela dá vyhnout, pokud zadavatel řádně přípraví investiční projektu a s ním spojenou zakázku. 
-  - Zadavatel by měl již v přípravné fázi tušit, jestli se mu do výběrového řízení někdo přihlásí a měl by vybírat kvalifikační kritéria pouze s ohledem na předmět plnění. Zároveň by se měl zadavatel snažit o maximální informovanost o zakázce a to formou zveřejněných investičních strategií, ​ předběžných oznámení o zakázce, dnů otevřených dveří a podobně. 
-  - V dnešní době je velmi nepravděpodobné,​ že by požadované zboží nebo službu byla schopna dodat pouze jedna firma. Pokud si zadavatel ​ neví rady s tím, co a jak přesně potřebuje nakoupit (např. v oblasti IT, ale i složitějších stavečbních projektů), je doporučováno (např. OECD (2005)) použít soutěžní dialog. Případně je možné soutěž naformulovat tak, že místo přesné specifikace zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pouze funkční vlastnosti požadovaného řešení a dovolí dodavatelům nabídnout varianty. 
-  - častým důvodem ​ pro JŘBU jsou vícepráce,​ které dodavatelé strategicky využívají jako dodatečné příjmy nad rámec vysoutěžené ceny. S tímto chováním je třeba počítat a zadavací dokumentaci,​ spolu se smlouvou o zakázce připravit tak, aby nenechávala zbytečný prostor pro úpravy a dodatky. ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Sekundární kritéria ===== 
-Jako sekundární kritérium by bylo možné zařadit i dummy proměnou týkající se využití [[elektronicka_aukce|elektronických aukcí]]. 
- 
-Dalším sekundárním kritériem by mohlo být procento otevřených řízení pouze na cenu. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Zdroje ===== 
- 
-  
-  - European Commision & PWC (2013): Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU,              available:​[[http://​ec.europa.eu/​anti_fraud/​documents/​anti-fraud-policy/​research-and-studies/​identifying_reducing_corruption_in_public_procurement_en.pdf]]. ​ 
-  - Pavel, J.(2008) in  Transparency International – ČR: Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě, ​      ​available:​[[http://​www.transparency.cz/​pdf/​vzdelavani_skripta2008.pdf]]. ​ 
-  - OECD (2005): Integrity In Public Procurement:​ Good Practice From A to Z,                                   ​available:​ [[http://​www.oecd.org/​development/​effectiveness/​38588964.pdf]]. ​ 
-  - Ministerastvo pro místní rozvoj (2013): Metodika zadávání veřejných zakázek, available: [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​1c881424-caff-4f9f-a83b-6e0aba67c8cf/​Metodika_uprava2014.pdf]]. 
-  - Ministerastvo pro místní rozvoj (2014): Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2013, available: [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​8965ea38-8a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/​Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2013.pdf]]. 
-  - Oživení (2011): Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR, availible: [[http://​www.bezkorupce.cz/​wp-content/​uploads/​2011/​06/​Transparentnost_final1.pdf]] 
-  - Transparency international CZ (2005): Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost?,​ availible:​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_studie_text.pdf]]. ​ 
-  - Transparency international CZ (2007): Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek, availible:​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_paktyintegrity01.pdf]]. ​ 
-  - zIndex (2011): Z ministerstev za poslední čtyři roky odteklo 276 miliard neprůhledně,​ Tisková zpráva, available:​[[http://​zindex.cz/​data/​2011-01-25-TZ_projektu_zIndex.doc]]. 
  
  • otevrenost_vyberovych_rizeni.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)