Toto je starší verze dokumentu!


Nesoutěžní řízení

Toto kritérium zIndexu měří objem veřejných zakázek soutěžený v jednacím řízení bez uveřejnění („JŘBU“), tedy řízení, které je nejméně transparentní a nejvíce omezuje konkurenci.

JŘBU je jediné zákonné řízení, kde je velmi silně omezena jak transparentnost procesu, tak vliv konkurenčního prostředí a volné soutěže. Zadavatel zde přímo vyzývá k jednání o zakázce jednoho či více zájemců dle svého vlastního výběru a neuveřejňuje žádnou výzvu k účasti v soutěži. Zároveň, o zakázce se veřejnost dozví až ve chvíli, kdy zadavatel zveřejní oznámení o zadání zakázky, kdy už je ale dodavatel vybrán a rozhodnutí zadavatele se dá jen těžko změnit.

Právě transparentnost a konkurence jsou základní stavební kameny boje s korupcí a obecně dobré praxe a integrity ve veřejných zakázkách (např. OECD (2005), EC (2013). TI (2005)). OECD (2005) přímo uvádí „V EU je pro složité zakázky, kde nelze použít otevřené řízení, možno použít soutěžní dialog, ale nejsou zde žádné důvody pro užívání jednacího řízení„ (OECD (2005) s. 46, vlastní překlad). Dále autoři pokračují, že pokud už je nutné jednací řízení použít, „… je třeba zveřejnit oznámení o zakázce s výzvou k účasti v soutěži tak, aby se do řízení mohl přihlásit kdokoliv a zajistila se tak férovost a integrita řízení.“ (OECD (2005), s. 47, vlastní překlad). I v metodice k českému zákonu o veřejných zakázkách je uvedeno, že JŘBU je většinou krajním způsobem zadání veřejné zakázky, pokud není možné veřejnou zakázku objektivně zadat jiným způsobem (MMR (2013)). A přesto se v Čechách za rok 2013 takto zadalo více jak 20 % nadlimitních a podlimitních zakázek s celkovým objemem 40 mld. Kč (MMR (2014)).

Tyto údaje je třeba začlenit do mezinárodního kontextu: Česká republika je v Evropě na špici v užívání JŘBU a je na takřka pětinásobku evropského průměru. Jedna ze šesti českých nadlimitních zakázek, uveřejněných v Evropském věstníku („TED“) je (ne)soutěžena tímto způsobem. Naproti tomu na Slovensku je to jedna ze 30, v Holandsku jedna ze sta a ve Švédsku je JŘBU použito u jedné z tisíc tří set nadlimitních zakázek.

Vedle velmi nízké transparentnosti procesu je důležitá i nepřítomnost konkurence v JŘBU: zákon sice o více uchazečích mluví, nicméně dle údajů z ISVZ je v osmi z deseti případů JŘBU osloven pouze jeden uchazeč. Ve zbývajících případech se jedná většinou o soutěž dvou až tří uchazečů.

Vzorec pro výpočet této komponenty Zindexu se počítá jako objem zakázek provedených v JŘBU [∑〖v_k(n)〗] dělený objemem všech zakázek daného zadavatele v měřeném období [∑〖v_l(pp)〗]. Tento podíl dále odečítáme od 1, takže čím více zadavatel používá JŘBU, tím nižší bude hodnota této komponenty z2.

<m 18>z_2 = 1- sum{k=1}{n}{v_k (n)}/sum{l=1}{n}{v_l (pp)}</m>

Čeští zadavatelé JŘBU používají velmi často, podstatně častěji, než je v Evropě zvykem. Nicméně, i toto řízení má své zákonné důvody pro využití:

 • v předchozím řízení nebyly podány žádné vhodné nabídky
 • veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů pouze určitým dodavatelem
 • veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě
 • jde o dodatečné dodávky, služby nebo stavební práce od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva (za dalších podmínek)

Veřejné zakázky zadané v JŘBU nemusí tedy nezbytně být rovnou korupčními transfery. Výše uvedené důvody mohou být oprávněné a mohou nastat i bez zavinění zadavatele: například při havárii vody, kterou je nutné co nejdříve opravit, nevztahuje se na ni současná smlouva a zároveň opravu dokáže provést pouze jedna firma. Také se může jednat o dědictví po předchozím vedení města, a to ve formě víceprací na špatě zadané zakázky zadané v předcházejících volebních obddobích (viz příběh Opencard).

JŘBU se zpravidela dá vyhnout, pokud zadavatel řádně přípraví investiční projektu a s ním spojenou zakázku.

 1. Zadavatel by měl již v přípravné fázi tušit, jestli se mu do výběrového řízení někdo přihlásí a měl by vybírat kvalifikační kritéria pouze s ohledem na předmět plnění. Zároveň by se měl zadavatel snažit o maximální informovanost o zakázce a to formou zveřejněných investičních strategií, předběžných oznámení o zakázce, dnů otevřených dveří a podobně.
 2. V dnešní době je velmi nepravděpodobné, že by požadované zboží nebo službu byla schopna dodat pouze jedna firma. Pokud si zadavatel neví rady s tím, co a jak přesně potřebuje nakoupit (např. v oblasti IT, ale i složitějších stavečbních projektů), je doporučováno (např. OECD (2005)) použít soutěžní dialog. Případně je možné soutěž naformulovat tak, že místo přesné specifikace zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pouze funkční vlastnosti požadovaného řešení a dovolí dodavatelům nabídnout varianty.
 3. častým důvodem pro JŘBU jsou vícepráce, které dodavatelé strategicky využívají jako dodatečné příjmy nad rámec vysoutěžené ceny. S tímto chováním je třeba počítat a zadavací dokumentaci, spolu se smlouvou o zakázce připravit tak, aby nenechávala zbytečný prostor pro úpravy a dodatky.

Jako sekundární kritérium by bylo možné zařadit i dummy proměnou týkající se využití elektronických aukcí.

Dalším sekundárním kritériem by mohlo být procento otevřených řízení pouze na cenu.

 1. European Commision & PWC (2013): Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU, available:http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/anti-fraud-policy/research-and-studies/identifying_reducing_corruption_in_public_procurement_en.pdf.
 2. Pavel, J.(2008) in Transparency International – ČR: Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě, available:http://www.transparency.cz/pdf/vzdelavani_skripta2008.pdf.
 3. OECD (2005): Integrity In Public Procurement: Good Practice From A to Z, available: http://www.oecd.org/development/effectiveness/38588964.pdf.
 4. Ministerastvo pro místní rozvoj (2013): Metodika zadávání veřejných zakázek, available: http://www.portal-vz.cz/getmedia/1c881424-caff-4f9f-a83b-6e0aba67c8cf/Metodika_uprava2014.pdf.
 5. Ministerastvo pro místní rozvoj (2014): Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2013, available: http://www.portal-vz.cz/getmedia/8965ea38-8a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2013.pdf.
 6. Oživení (2011): Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR, availible: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2011/06/Transparentnost_final1.pdf
 7. Transparency international CZ (2005): Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost?, availible:http://www.transparency.cz/doc/vz_studie_text.pdf.
 8. Transparency international CZ (2007): Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek, availible:http://www.transparency.cz/doc/vz_paktyintegrity01.pdf.
 9. zIndex (2011): Z ministerstev za poslední čtyři roky odteklo 276 miliard neprůhledně, Tisková zpráva, available:http://zindex.cz/data/2011-01-25-TZ_projektu_zIndex.doc.
 • otevrenost_vyberovych_rizeni.1406635689.txt.gz
 • Poslední úprava: 2014/08/13 13:09
 • (upraveno mimo DokuWiki)