Toto je starší verze dokumentu!


Počet nabídek

Tato komponenta indexu kontroluje míru konkurence pro danou zakázku. Postihuje zakázky s vysokým poměrem <m>{vítězové}/{nabídky}</m>, tedy ty kde o zakázku nebylo příliš zájemců. Příčinou takové situace je typicky nevhodné zadání, špatná publicita a nebo krátké lhůty na podání nabídek. Nulový rating proto obdrží např. zakázky kde je pouze jeden nabízející a jeden vítěz.

Výpočet komponenty probíhá ve dvou krocích.

Krok 1: Komponenta pro jednu zakázku

Výpočet komponenty pro každou zakázku <m>c</m> probíhá podle následující formule, kde suma značí počet nabídek respektive vítězů v dané zakázce.

<m 16>k_c = ({sum{}{}{nabídky}-sum{}{}{vítězové}}/{sum{}{}{nabídky}})^2</m>

Krok 2: Komponenta pro jednoho zadavatele

Je vyčíslena jako vážená suma komponent <m>k</m> přes všechny zakázky jednoho zadavatele <m>z</m>. Jako váha pro je pro každou zakázku <m>c</m> použita její vysoutěžená hodnota <m>h_c</m>, normovaná celkovou hodnotou zakázek daného dodavatele.

<m 18>i_z = sum{c in z}{}{

h_c}</m>

Mimo obvyklého problému porovnatelnosti takového indexu napříč odlišnými zadavateli, je možno argumentovat, že v různých lokalitách nebo na různých trzích není nabídka dostatečně široká a zadavatelé poptávající zboží nebo služby na těchto trzích jsou znevýhodněni. Pak je nutno zakázku přizpůsobit omezeným možnostem trhu.

Dobrá praxe (OECD, 2007) vyžaduje aby zadavatelé takovým situacím předcházeli a vypisovali VZ tak, aby neomezovali konkurenci mezi dodavateli na nepřípustně nízkou úroveň. To zahrnuje především minimalizaci kvalifikačních nároků, zajištění dobré publicity zakázky a konečně dělení velkých zakázek na smysluplné celky, tak aby je mohly realizovat i malé a střední podniky (EC, 2008)nikoliv však tak, aby docházelo ke ztrátě transparence překlasifikováním zakázky do kategorie zakázek malého rozsahu.

  1. OECD(2007) - Integrity in Public Procurement www.oecd.org/dataoecd/43/36/38588964.pdf
  2. European Commission (2008) European Code of Best Practices Facilitating Access by SME's to Public Procurement Contracts http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_en.pdf
  • pocet_nabizejicich.1289334893.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:09
  • (upraveno mimo DokuWiki)