Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pochybeni_dle_uohs [2018/07/31 08:54]
Jiří Skuhrovec [Pochybení v soutěži dle ÚOHS]
pochybeni_dle_uohs [2020/01/19 15:07] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Pochybení v soutěži dle ÚOHS ====== ====== Pochybení v soutěži dle ÚOHS ======
-**Pochybení dle ÚOHS** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]].+**Pochybení ​v soutěži ​dle ÚOHS** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]].
 ===== Co hodnotíme? ====== ===== Co hodnotíme? ======
 Ukazatel zohledňuje počet pochybení nalezených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“),​ jemuž je svěřen dohled nad zákonností postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Zakázka je hodnocena nepříznivě,​ pouze pokud ÚOHS shledal závažné pochybení. Ukazatel zohledňuje počet pochybení nalezených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“),​ jemuž je svěřen dohled nad zákonností postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Zakázka je hodnocena nepříznivě,​ pouze pokud ÚOHS shledal závažné pochybení.
  
 =====Proč hodnotíme? ===== =====Proč hodnotíme? =====
-Zákonnost výběrového řízení je nutnou podmínkou dobré praxe. Zadavatel nemůže být hospodárný a efektivní, pokud dělá chyby, které je možné napadnout a řízení díky tomu třeba i zrušit. A právě ÚOHS zkoumá, zda zadavatel při zadávacím řízení postupoval podle zákona, především na podnět uchazečů v zadávacím řízení. Pokud tedy ÚOHS shledá závažné pochybení v postupu zadavatele, zejména chyby v zadávací dokumentaci nebo nekorektní postup vůči uchazečům,​ nemůže se jednat o zakázku splňující dobrou praxi. ÚOHS v roce 2013 zahájil ​668 správních řízení, ve kterých ​kontroloval ​2870 zakázek (viz [[http://​www.uohs.cz/​download/​VZ_verejnost/​UOHS_VZ_2013_final2.pdf|výroční zpráva ÚOHS]]) a za nejčastější pochybení zadavatelů označuje:​ +Zákonnost výběrového řízení je nutnou podmínkou dobré praxe. Zadavatel nemůže být hospodárný a efektivní, pokud dělá chyby, které je možné napadnout a řízení díky tomu třeba i zrušit. A právě ÚOHS zkoumá, zda zadavatel při zadávacím řízení postupoval podle zákona, především na podnět uchazečů v zadávacím řízení. Pokud tedy ÚOHS shledá závažné pochybení v postupu zadavatele, zejména chyby v zadávací dokumentaci nebo nekorektní postup vůči uchazečům,​ nemůže se jednat o zakázku splňující dobrou praxi. ÚOHS v roce 2018 zahájil ​383 správních řízení ​a celkem ​kontroloval ​přibližně 470 zakázek (viz [[http://​www.uohs.cz/​download/​VZ_verejnost/​Vyrocni-zprava-2018-CZ_web.pdf|výroční zpráva ÚOHS]]) a za nejčastější pochybení zadavatelů označuje:​ 
-  * stanovení netransparentních a diskriminačních zadávacích ​podmínek, +  * nepřiměřené (diskriminační) nastavení ​podmínek ​kvalifikace;​ 
-  * nejednoznačné vymezení ​způsobu hodnocení a nepřiměřenost ​stanovených kvalifikačních předpokladů,​ +  * neurčité a/​nebo ​nejednoznačné vymezení ​zadávacích podmínek, případně ​nepřiměřenost ​zadávacích podmínek vymezených zadavatelem;​ 
-  * pochybení při posouzení a hodnocení nabídek (tj. nedostatek transparentnosti ve zprávě o posouzení a hodnocenízejména nedostatečný popis způsobu hodnocení a provedení hodnocení, nesprávný postup při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny), +  * nerozhodnutínebo neúplné vypořádání námitek dodavatele; 
-  * nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a s tím spojený nesprávný výběr druhu zadávacího řízení, +  * nezákonné využití jednacího řízení bez uveřejnění; 
-  * použití jednacího řízení bez uveřejnění ​bez toho, aby byly splněny podmínky pro jeho použití, +  * nezákonné rozdělení veřejné zakázky; 
-  * nesprávné posouzení naplnění podmínek pro zrušení zadávacího ​řízení zadavatelem.+  * zadání veřejné zakázky zcela mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek (ač byl zadavatel podle zákona povinen postupovat).
 Jak vidno, jedná se o vážná pochybení nejen z pohledu formálního souladu se zákonem, ale i z pohledu dobré praxe. Jak vidno, jedná se o vážná pochybení nejen z pohledu formálního souladu se zákonem, ale i z pohledu dobré praxe.
  
Řádek 17: Řádek 17:
 Ručně procházíme všechna rozhodnutí ÚOHS týkající se zkoumané skupiny zadavatelů v daném období. Z nich jsou vybrána ta, kde je pochybení zadavatele shledáno a lze jej považovat za závažné dle metodiky (níže). Ručně procházíme všechna rozhodnutí ÚOHS týkající se zkoumané skupiny zadavatelů v daném období. Z nich jsou vybrána ta, kde je pochybení zadavatele shledáno a lze jej považovat za závažné dle metodiky (níže).
  
-V rámci tohoto ukazatele bereme v potaz jen konečná rozhodnutí ÚOHS – tj. např. v případě, že ÚOHS rozhodl v první instanci o tom, že zadavatel pochybil, a ve druhé instanci své rozhodnutí změnil ve prospěch zadavatele, pak bere zIndex v potaz jen druhoinstanční rozhodnutí. V případě, že řízení stále probíhá, bere zIndex v potaz poslední zveřejněné rozhodnutí k datu výpočtu hodnocení. Obdobně došlo-li k soudnímu přezkumu rozhodnutí ​je rozhodný poslední výrok soudu (nikoliv předcházející rozhodnutí soudu ani ÚOHS). ​+V rámci tohoto ukazatele bereme v potaz jen konečná rozhodnutí ÚOHS – tj. např. v případě, že ÚOHS rozhodl v první instanci o tom, že zadavatel pochybil, a ve druhé instanci své rozhodnutí změnil ve prospěch zadavatele, pak bere zIndex v potaz jen druhoinstanční rozhodnutí. V případě, že řízení stále probíhá, bere zIndex v potaz poslední zveřejněné rozhodnutí k datu výpočtu hodnocení. Obdobně došlo-li k soudnímu přezkumu rozhodnutíje rozhodný poslední výrok soudu (nikoliv předcházející rozhodnutí soudu ani ÚOHS). ​
  
-Problematické je v některých případech stanovení náležitosti rozhodného období. Za rozhodné je považováno typicky datum vypsání zakázky. Některé případy jsou nicméně posuzovány odlišně, s ohledem na konkrétní specifika (řízení se týká více zakázek, k pochybení ​došlo až v průběhu zadávacího ​řízení ​apod.). +Problematické je v některých případech stanovení náležitosti rozhodného období. Za rozhodné je považováno typicky datum, ke kterému mělo dojít k tvrzenému pochybení ze strany zadavatele. Některé případy jsou nicméně posuzovány odlišně, s ohledem na konkrétní specifika (řízení se týká více zakázek, k pochybení ​lo dojít již při přípravě zadávací dokumentace ​apod.). 
-ÚOHS zkoumá různě závažná pochybení – ukazatel **pochybení ​dle ÚOHS** ale zaznamenává pouze závažná pochybení dle následujících kritérií:​ +ÚOHS zkoumá různě závažná pochybení – ukazatel **Pochybení v soutěži ​dle ÚOHS** ale zaznamenává pouze závažná pochybení dle následujících kritérií:​ 
-  * Jako závažný je vždy označen takový případ, kdy ÚOHS svým rozhodnutím zasáhl do průběhu zadávacího řízení (zrušil celé zadávací řízení či některé krokyrozhodnutí o vyloučení ​uchazeče, hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky). +  * Jako závažný je vždy označen takový případ, kdy ÚOHS svým rozhodnutím zasáhl do průběhu zadávacího řízení (zrušil celé zadávací řízení či některé kroky, např. ​rozhodnutí o vyloučení ​účastníka, výběr nejvhodnější nabídky). 
-  * Pokud ÚOHS prošetřoval případ, kde bylo zadávací řízení již ukončeno uzavřenou smlouvou, jako závažné jsou posuzovány ty případy, u kterých ÚOHS zjistil pochybení, která měla přímou souvislost s průběhem zadávacího řízení či zadávacími podmínkami. Typicky se jedná o diskriminačně nastavené požadavky na uchazeče, nedostatečně konkrétní stanovení kvalifikačních požadavků a zadávacích podmínek připouštějící různý výklad nebo vzájemně neporovnatelné nabídky+  * Pokud ÚOHS prošetřoval případ, kde bylo zadávací řízení již ukončeno uzavřenou smlouvou, jako závažné jsou posuzovány ty případy, u kterých ÚOHS zjistil pochybení, která měla přímou souvislost s průběhem zadávacího řízení či zadávacími podmínkami. Typicky se jedná o diskriminačně nastavené požadavky na uchazeče, nedostatečně konkrétní stanovení kvalifikačních požadavků a zadávacích podmínek připouštějící různý výklad nebo vzájemně neporovnatelné nabídky.
   * Pochybení spojená s vyřizováním námitek proti postupu zadavatele jako závažná posuzována nejsou, protože jejich přímý vliv na průběh a výsledek zadávacího řízení je často sporný či žádný, byť se v takovém případě jedná o správní delikt, za který je udělena pokuta.   * Pochybení spojená s vyřizováním námitek proti postupu zadavatele jako závažná posuzována nejsou, protože jejich přímý vliv na průběh a výsledek zadávacího řízení je často sporný či žádný, byť se v takovém případě jedná o správní delikt, za který je udělena pokuta.
-  * V některých případech ÚOHS v 1. stupni zjistil pochybení na straně zadavatele. Ten následně podal rozklad proti tomuto rozhodnutí. Před závěrem řízení o rozkladu však zadavatel zrušil zadávací řízení (či provedl jiné kroky způsobující tentýž výsledek, např. odstranil nedostatky v souladu s rozhodnutím 1. instance) a z tohoto důvodu bylo následně celé správní řízení zastaveno jako bezpředmětné. V takové chvíli je případ taktéž posuzován jako pochybení zadavatele, neboť lze říci, že zadavatel sám svým jednáním uznává své pochybení i přes podání rozkladu.+  * V některých případech ÚOHS v 1. stupni zjistil pochybení na straně zadavatele. Ten následně podal rozklad proti tomuto rozhodnutí. Před závěrem řízení o rozkladu však zadavatel zrušil zadávací řízení (či provedl jiné kroky způsobující tentýž výsledek, např. odstranil nedostatky v souladu s rozhodnutím 1. instance) a z tohoto důvodu bylo následně celé správní řízení zastaveno jako bezpředmětné. V takové chvíli je případ taktéž posuzován jako pochybení zadavatele, neboť lze říci, že zadavatel sám svým jednáním uznává své pochybení i přes podání rozkladu ​(ne však tehdy, kdy v 1. stupni nebylo pochybení zjištěno).
  
-Ukazatel pro jednotlivou zakázku nabývá hodnotu 1 v případě, kdy ÚOHS shledal pochybení, a 0 v případě, kdy ÚOHS pochybení neshledal. Výpočet kritéria za všechny zakázky zadavatele poté vypadá následovně:​+Ukazatel pro jednotlivou zakázku nabývá hodnotu 1 v případě, kdy ÚOHS shledal ​závažné ​pochybení, a 0 v případě, kdy ÚOHS pochybení neshledal. Výpočet kritéria za všechny zakázky zadavatele poté vypadá následovně:​
  
-$$z_7 = 1 - \Bigg(\frac{počet\:​závažných\:​pochybení}{počet\:​zakázek\:​zadavatele}\Bigg)^{1/4}$$+$$z_7 = 1 - \Bigg(\frac{4 \times ​počet\:​závažných\:​pochybení}{počet\:​zakázek\:​zadavatele}\Bigg)$$
  
-Počet závažných pochybení je počet ​úspěšných stížností na postup zadavatelekde ÚOHS shledal závažné pochybení při zadávání zakázky časově spadající do námi zkoumaného období. Počet zakázek zadavatele ​je celkový ​počet oznámení o zadání zakázky. Přidání odmocniny do vzorce pak zvyšuje efekt úspěšných stížností na ukazatel.+Počet závažných pochybení je počet ​případůkdy ÚOHS shledal závažné pochybení při zadávání zakázky časově spadající do námi zkoumaného období. Počet zakázek zadavatele ​odpovídá celkovému ​počtu zakázek, k nimž zadavatel uveřejnil ve Věstníku příslušný formulář. Přidání odmocniny do vzorce pak zvyšuje efekt úspěšných stížností na ukazatel.
  
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ====== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ======
  
-ÚOHS se zabývá jen minimálním množstvím veřejných zakázek (většina případů u ÚOHS byla řešena ​z podnětu ​uchazečů o zakázku, ex officio případů je minimální počet). Je možné, že u řady nezkoumaných zakázek by ÚOHS dospěl k nálezu podobných pochybení jako v případě těch zkoumaných. Zadavatel, u kterého ÚOHS shledal pochybení, tak nezbytně nemusí zakázky zadávat hůře než jeho kolega s čistým štítem. Mohl mít pouze smůlu, že zrovna na jeho zakázku někdo ÚOHS upozornil.+ÚOHS se zabývá jen minimálním množstvím veřejných zakázek (většina případů u ÚOHS je řešena ​na návrh ​uchazečů o zakázku, ex officio případů je minimální počet). Je možné, že u řady nezkoumaných zakázek by ÚOHS dospěl k nálezu podobných pochybení jako v případě těch zkoumaných. Zadavatel, u kterého ÚOHS shledal pochybení, tak nezbytně nemusí zakázky zadávat hůře než jeho kolega s čistým štítem. Mohl mít pouze smůlu, že zrovna na jeho zakázku někdo ÚOHS upozornil.
  
-Ukazatel může znevýhodňovat zadavatele, kteří dle vlastního názoru nepochybili,​ ale přesto chybu raději uznali, než aby se přeli s úřadem. Zakázku tedy zrušili/​změnili – typickým důvodem je čas nebo druhotnost shledaného pochybení. Stejně tak je možné znevýhodnění zadavatelů, u nichž ÚOHS shledal pochybení ​ale spor o správnost jeho verdiktu nadále trvá (v II. instanci nebo u soudu).+Ukazatel může ​dále znevýhodňovat zadavatele, u nichž ÚOHS shledal pochybeníale spor o správnost jeho verdiktu nadále trvá (v kterékoli ​instanci ​ÚOHS nebo u správního ​soudu).
 ===== Jak své hodnocení zlepšit? ====== ===== Jak své hodnocení zlepšit? ======
-  * **Řádnou dokumentací**V první řadě je třeba celý postup řízení řádně dokumentovat a vysvětlovat,​ a to včetně zdůvodnění kvalifikačních kritérií, hodnotících kritérií, postupu při posouzení a hodnocení nabídek – zejména v případě užití kvalitativních hodnotících kritérií. +  * **Řádnou dokumentací.** V první řadě je třeba celý postup řízení řádně dokumentovat a vysvětlovat,​ a to včetně zdůvodnění kvalifikačních kritérií, hodnotících kritérií, postupu při posouzení a hodnocení nabídek – zejména v případě užití kvalitativních hodnotících kritérií. 
-  * **Komunikací s uchazeči**Stížnosti na ÚOHS typicky pocházejí z řad uchazečů. Zadavatel vůči nim musí postupovat tak, aby nevzbuzoval dojem nekalé soutěže – tím rapidně snižuje šanci na takové stížnosti. Zejména jde o poskytování dodatečných informací (včetně případného prodlužování lhůt) a informování o výběru nabídek. +  * **Komunikací s uchazeči.** Stížnosti na ÚOHS typicky pocházejí z řad uchazečů. Zadavatel vůči nim musí postupovat tak, aby nevzbuzoval dojem nekalé soutěže – tím rapidně snižuje šanci na takové stížnosti. Zejména jde o poskytování dodatečných informací (včetně případného prodlužování lhůt) a informování o výběru nabídek. 
-  * **Hledáním ​referencí**V případě pochybností o dílčích otázkách při vypisování je třeba hledat referenční zakázky a judikaturní případy: s většinou problémů se potýkají všichni zadavatelé v republice a tak je pravděpodobné,​ že daný problém již někdy někdo řešil a zkoumal. Je tedy vhodné podívat se do metodiky MMR, sbírky rozhodnutí ÚOHS a podobně. +  * **Hledáním ​referenčních zakázek.** V případě pochybností o dílčích otázkách při vypisování je třeba hledat referenční zakázky a judikaturní případy: s většinou problémů se potýkají všichni zadavatelé v republice a tak je pravděpodobné,​ že daný problém již někdy někdo řešil a zkoumal. Je tedy vhodné podívat se do metodiky MMR, sbírky rozhodnutí ÚOHS a podobně. 
-  * **Nespoléhat se na administrátory zakázek**Podle [[http://​ies.fsv.cuni.cz/​default/​file/​download/​id/​19800|studie Univerzity Karlovy]] dělají stejně chyb jako samotní zadavatelé. To přirozeně neplatí obecně – zadavatel si nicméně musí uvědomit fakt, že využití administrátora není zárukou bezproblémové zakázky.+  * **Nespoléhat se na administrátory zakázek.** Podle [[http://​ies.fsv.cuni.cz/​default/​file/​download/​id/​19800|studie Univerzity Karlovy]] dělají stejně chyb jako samotní zadavatelé. To přirozeně neplatí obecně – zadavatel si nicméně musí uvědomit fakt, že využití administrátora není zárukou bezproblémové zakázky.
  
  • pochybeni_dle_uohs.1533020063.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/07/31 08:54
  • autor: Jiří Skuhrovec