Překlady této stránky:

Podíl zakázek na celkových nákupech

Podíl zakázek na nákupech je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zIndex.

Co hodnotíme?

Ukazatel sleduje poměr mezi všemi nákupy a nákupy soutěženými podle zákona. Postihuje kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv.

Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve Věstníku a celkový objem ovlivnitelných nákladů činnosti, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů dle státní pokladny.

Proč hodnotíme?

Velký objem výdajů jdoucích mimo působnost zákona (a tedy centrální evidenci) znamená slabší transparenci a větší prostor pro libovůli zadavatele. Negativní hodnocení tedy znamená slabší míru kontroly veřejností, ale i zákonnými ustanoveními. Manuály dobré praxe se shodují, že průhlednost a dohledatelnost je důležitým nástrojem v boji s korupcí nejen při zadávání jednotlivých zakázek, ale i v rámci managementu celého rozpočtu instituce.

Jak hodnotíme?

Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněný ve Věstníku za sledovaném období, spolu s výdaji vysoutěženými přes dynamické nákupní systémy a elektronická tržiště, poměřovaný celkovým objemem ovlivnitelných nákladů činnosti (dle metodiky Ministerstva Financí představené zde) ve stejném období.

$$z_1 = \sqrt{\frac{objem\:zakázek}{objem\:ovlivnitelných\:nákladů\:činnosti}}$$

Kde ovlivnitelné náklady činnosti značí součet vybraných nákladových položek (spotřeba energie a materiálu, opravy a udržování, ostatní služby a další - položky A.I.1-A.I.12; A.I.35, A.I.36) získaných z výkazu zisku a ztrát dané instituce, spolu s výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv (položka B.I.) z přehledu o peněžních tocích. Oba výkazy jsou dostupné na stránkách státní pokladny. V případě institucí nefigurujících v monitoru státní pokladny je jako ovlivnitelné náklady činnosti použit objem výdajů instituce získaných např. z výkazu zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích za sledované období (případně jemněji členěných analytických účtů). Např. z účetního výkazu dle CAS jsou soutěžitelnými výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu). V případě výkazu dle IFRS jsou do ovlivnitelných nákladů činnosti zařazeny: náklady na vynaložené zboží (A.), Výkonová spotřebu (B.), Ostatní provozní náklady (H.) a Mimořádné náklady (R.) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V případě, že dílčí položky nejsou dohledatelné v monitoru, jsou údaje dopočítány nepřímo z dalších ukazatelů nebo vyhledány v účetní závěrce instituce. V 0.3% případů data nebyla pro daný rok dohledatelná a tak jsme použili lineární aproximaci.

Úpravy metodiky pro různé druhy zadavatelů

  • V případě měst a obcí došlo v letech 2010 - 2011 k významným změnám účetní metodiky, proto je ukazatel podíl zakázek na nákupech počítán pouze v časovém rozmezí let 2012 - 2013.

Koho ukazatel může znevýhodňovat?

Tímto ukazatelem jsou znevýhodněni menší zadavatelé, kteří mají typicky vyšší podíl VZMR, proto by se tímto kritériem měli poměřovat pouze zadavatelé podobní typem i velikostí (viz také poznámka o porovnatelnosti zadavatelů VZ). Typické důvody pro výdaj mimo režim zákona (a tedy nezveřejnění ve Věstníku) jsou detailně diskutovány v prověrce hospodaření od Ministerstva Financí. Zde jsou tři nejčastější:

  1. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (“VZMR”), o veřejnou zakázku mimo režim zákona o VZ nebo zakázku v režimu „tajné“. Těch by ale srovnatelní zadavatelé měli mít srovnatelné množství.
  2. Jedná se o platby za dodatečné vícepráce nad rámec původně vysoutěžené ceny. Ty jsou manuály dobré praxe označovány za jeden z velkých problémů veřejných zakázek.
  3. Jedná se o smlouvu uzavřenou před hodnoceným obdobím. Pokud ale zadavatel soutěží každý rok zhruba stejný objem zakázek, pak je právě objem historických zakázek, které se v hodnocení přelijí z předchozích let do ovlivnitelných nákladů činnosti, vynulován objemem současných zakázek přelitých do budoucích let. Znevýhodněn je zadavatel, který před začátkem hodnoceného období vysoutěžil atypicky velký objem zakázek s hodnotou nad 50 % ovlivnitelných nákladů činnosti a jejich plnění takto vynulováno není.

Jak zlepšit své hodnocení?

  • Nekouskovat zakázky U každého dodavatele, kterému jdou během jednoho roku platby v sumě přesahující hranici pro VZMR, prověřit zákonnost takového postupu a zvážit provedení soutěže.
  • Minimalizovat vícepráce U stávajících zakázek připouštět skutečně jen odůvodněné vícepráce a dobrou specifikací soutěží předcházet jejich vzniku (viz ukazatel Nesoutěžní řízení). Mimo jasně ekonomicky vynucených případů nepoužívat dodatky a nepřekračovat výši plnění stanovené původní smlouvou.
  • Vyhýbat se výjimkám ze zákona , pokud to není nezbytně nutné.
  • Přesoutěžit staré smlouvy, kde je to ekonomicky smysluplné – typicky služby mobilních operátorů, IT a dodávky energií. Nejproblematičtější jsou zpravidla smlouvy z 90. let, uzavřené ještě před podstatným zpřísněním zákonné regulace.
 
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.txt · Poslední úprava: 2018/06/12 09:11 autor: Jiří Skuhrovec
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0