Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2018/06/12 09:11]
Jiří Skuhrovec
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2018/07/31 08:52] (aktuální)
Jiří Skuhrovec [Podíl zakázek na celkových nákupech]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Podíl zakázek na celkových nákupech ====== ====== Podíl zakázek na celkových nákupech ======
-** Podíl zakázek na nákupech ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[vypocet_zindexu|zIndex]].+** Podíl zakázek na nákupech ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]].
  
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
-Ukazatel sleduje ​poměr mezi všemi nákupy a nákupy soutěženými podle zákona. ​Postihuje ​kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​+Ukazatel sleduje ​jak velká část nákupů vedených ​účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. ​Nízká hodnota ukazuje na rizika ​kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​
  
-Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ​a celkový objem ovlivnitelných nákladů činnosti, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů ​dle [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].+Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ​proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů ​z účetních výkazů ​[[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].
  
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
- ​Velký objem výdajů jdoucích mimo působnost zákona (a tedy centrální evidenci) znamená slabší transparenci a větší prostor pro libovůli zadavatele. Negativní hodnocení tedy znamená slabší míru kontroly veřejností,​ ale i zákonnými ustanoveními. ​ [[dobra_praxe_a_literatura|Manuály dobré praxe]] se shodují, že průhlednost a dohledatelnost je důležitým nástrojem v boji korupcí nejen při zadávání jednotlivých zakázekale i v rámci managementu celého rozpočtu instituce+ ​Velký objem výdajů jdoucích mimo působnost zákona (a tedy centrální evidenci) znamená slabší transparenci a větší prostor pro libovůli zadavatele. Negativní hodnocení tedy znamená slabší míru kontroly veřejností,​ ale i zákonnými ustanoveními. ​ [[dobra_praxe_a_literatura|Manuály dobré praxe]] se shodují, že vyhýbání zákonným postupům znamená zvýšená ekonomická rizika - nižší soutěže, nadstandardních vztahů ​dodavatelisnížené kontroly apod.
  
  
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněný ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ​za sledovaném období, spolu s výdaji vysoutěženými přes dynamické nákupní systémy a elektronická tržiště, poměřovaný ​celkovým objemem ​ovlivnitelných nákladů činnosti (dle metodiky ​Ministerstva Financí ​představené ​[[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Ucetnictvi_Prezentace_2014-02-13_Aplikace-klicovych-analytickych-ukazatelu-a-jejich-vyuziti-v-rizeni-verejnych-financi.pdf|zde]]) ​ve stejném ​období.+Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněný ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ​ve sledovaném období, poměřovaný ​proti zúžené verzi ovlivnitelných nákladů činnosti (metodika ​Ministerstva Financí [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Ucetnictvi_Prezentace_2014-02-13_Aplikace-klicovych-analytickych-ukazatelu-a-jejich-vyuziti-v-rizeni-verejnych-financi.pdf|zde]]). Na rozdíl od dalších ukazatelů zIndexu je zde bráno v potaz typicky ​období ​delší - pětileté, aby se snížil vliv výkyvů daných jednorázovými investicemi 
  
 $$z_1 =  \sqrt{\frac{objem\:​zakázek}{objem\:​ovlivnitelných\:​nákladů\:​činnosti}}$$ $$z_1 =  \sqrt{\frac{objem\:​zakázek}{objem\:​ovlivnitelných\:​nákladů\:​činnosti}}$$
Řádek 23: Řádek 23:
 Např. z účetního výkazu dle CAS jsou soutěžitelnými výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).  Např. z účetního výkazu dle CAS jsou soutěžitelnými výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).
 V případě výkazu dle IFRS jsou do ovlivnitelných nákladů činnosti zařazeny: náklady na vynaložené zboží (A.), Výkonová spotřebu (B.), Ostatní provozní náklady (H.) a Mimořádné náklady (R.) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  V případě výkazu dle IFRS jsou do ovlivnitelných nákladů činnosti zařazeny: náklady na vynaložené zboží (A.), Výkonová spotřebu (B.), Ostatní provozní náklady (H.) a Mimořádné náklady (R.) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
-V případě, že dílčí položky nejsou dohledatelné v monitoru, jsou údaje dopočítány nepřímo z dalších ukazatelů nebo vyhledány v účetní závěrce instituce. V 0.3% případů data nebyla pro daný rok dohledatelná ​ a tak jsme použili lineární ​aproximaci.+V případě, že dílčí položky nejsou dohledatelné v monitoru, jsou údaje dopočítány nepřímo z dalších ukazatelů nebo vyhledány v účetní závěrce instituce. V minimu ​případů, kdy data nebyla pro daný rok dohledatelná ​, je použita lineární ​aproximace. 
  
  
  
-====Úpravy metodiky pro různé druhy zadavatelů==== 
-  * V případě měst a obcí došlo v letech 2010 - 2011 k významným změnám účetní metodiky, proto je ukazatel **podíl zakázek na nákupech** počítán pouze v časovém rozmezí let 2012 - 2013. 
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ===== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ =====
-Tímto ukazatelem jsou znevýhodněni menší zadavatelé,​ kteří mají typicky ​ vyšší podíl ​VZMR, proto by se tímto kritériem měli poměřovat pouze zadavatelé podobní typem i velikostí (viz také poznámka o [[porovnatelnost|porovnatelnosti zadavatelů VZ]]).+Tímto ukazatelem jsou znevýhodněni menší zadavatelé,​ kteří mají typicky ​ vyšší podíl ​veřejných zakázek malého rozsahu. ​proto by se tímto kritériem měli poměřovat pouze zadavatelé podobní typem i velikostí (viz také poznámka o [[porovnatelnost|porovnatelnosti zadavatelů VZ]]).
 Typické důvody pro výdaj mimo režim zákona (a tedy nezveřejnění ve Věstníku) jsou detailně diskutovány v [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​MFCR_Prezentace_2014-06-15_Proverka-hospodareni--Analyticke-shrnuti-vybranych-oblasti.pdf|prověrce hospodaření]] od Ministerstva Financí. Zde jsou tři nejčastější:​ Typické důvody pro výdaj mimo režim zákona (a tedy nezveřejnění ve Věstníku) jsou detailně diskutovány v [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​MFCR_Prezentace_2014-06-15_Proverka-hospodareni--Analyticke-shrnuti-vybranych-oblasti.pdf|prověrce hospodaření]] od Ministerstva Financí. Zde jsou tři nejčastější:​
    - Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (“VZMR”),​ o veřejnou zakázku mimo režim zákona o VZ nebo zakázku v režimu „tajné“. Těch by ale srovnatelní zadavatelé měli mít srovnatelné množství.    - Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (“VZMR”),​ o veřejnou zakázku mimo režim zákona o VZ nebo zakázku v režimu „tajné“. Těch by ale srovnatelní zadavatelé měli mít srovnatelné množství.
  • podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.1528787476.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/06/12 09:11
  • autor: Jiří Skuhrovec