Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2018/07/31 08:52]
Jiří Skuhrovec [Podíl zakázek na celkových nákupech]
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2020/01/08 09:30] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Koho ukazatel může znevýhodňovat?]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Podíl zakázek na celkových nákupech ====== +====== Podíl ​veřejných ​zakázek na celkových nákupech ====== 
-** Podíl zakázek na nákupech ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]].+** Podíl ​veřejných ​zakázek na celkových ​nákupech ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]].
  
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
-Ukazatel sleduje jak velká část nákupů vedených v účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. Nízká hodnota ukazuje na rizika kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​+Ukazatel ​**Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech** ​sledujejak velká část nákupů vedených v účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. Nízká hodnota ukazuje na rizika kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​
  
-Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů z účetních výkazů [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].+Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ​a navýšený o objem veřejných zakázek zveřejněných pouze na profilu zadavatele ​proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů z účetních výkazů [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].
  
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
- ​Velký objem výdajů jdoucích mimo působnost zákona (a tedy centrální evidenci) znamená slabší transparenci a větší prostor pro libovůli zadavatele. Negativní hodnocení tedy znamená slabší míru kontroly veřejností,​ ale i zákonnými ustanoveními. ​ [[dobra_praxe_a_literatura|Manuály dobré praxe]] se shodují, že vyhýbání zákonným postupům znamená zvýšená ekonomická rizika - nižší soutěže, ​nadstandardních vztahů ​s dodavateli, snížené kontroly apod.+ ​Velký objem výdajů jdoucích mimo působnost zákona (a tedy centrální evidenci) znamená slabší transparenci a větší prostor pro libovůli zadavatele. Negativní hodnocení tedy znamená slabší míru kontroly veřejností,​ ale i zákonnými ustanoveními. ​ [[dobra_praxe_a_literatura|Manuály dobré praxe]] se shodují, že vyhýbání ​se zákonným postupům znamená zvýšená ekonomická rizika - nižší ​míru soutěže, ​nadstandardní vztahy ​s dodavateli, snížené kontroly apod.
  
  
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněný ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ve sledovaném období, poměřovaný proti zúžené verzi ovlivnitelných nákladů činnosti (metodika Ministerstva Financí ​[[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Ucetnictvi_Prezentace_2014-02-13_Aplikace-klicovych-analytickych-ukazatelu-a-jejich-vyuziti-v-rizeni-verejnych-financi.pdf|zde]]). Na rozdíl od dalších ukazatelů zIndexu je zde bráno v potaz typicky období delší - pětileté, aby se snížil vliv výkyvů daných jednorázovými investicemi.  ​+Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ve sledovaném období ​a navýšený o objem zakázek zjištěných pouze na Profilu, poměřovaný proti "zúžené" ​verzi ovlivnitelných nákladů činnosti (viz [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Ucetnictvi_Prezentace_2014-02-13_Aplikace-klicovych-analytickych-ukazatelu-a-jejich-vyuziti-v-rizeni-verejnych-financi.pdf|metodiku Ministerstva financí]], především slide 24). Na rozdíl od dalších ukazatelů zIndexu je zde bráno v potaz typicky období delší - pětileté, aby se snížil vliv výkyvů daných jednorázovými investicemi.  ​
  
 $$z_1 =  \sqrt{\frac{objem\:​zakázek}{objem\:​ovlivnitelných\:​nákladů\:​činnosti}}$$ $$z_1 =  \sqrt{\frac{objem\:​zakázek}{objem\:​ovlivnitelných\:​nákladů\:​činnosti}}$$
  
  
-Kde //ovlivnitelné ​náklady činnosti// značí součet vybraných nákladových položek ​(spotřeba energie a materiálu, opravy a udržování,​ ostatní služby a další - položky ​A.I.1-A.I.12A.I.35, A.I.36) získaných z výkazu zisku a ztrát ​dané instituce, spolu s výdaje ​na pořízení dlouhodobých aktiv (položka B.I.) z přehledu o peněžních tocích. Oba výkazy jsou dostupné na stránkách [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]]. +//Ovlivnitelné ​náklady činnosti// značí součet vybraných nákladových položek ​pod čísly ​A.I.1 - A.I.12A.I.35, A.I.36 ​položkové skladby nákladů (tzn. např. spotřeba materiálu a energie, opravy a udržování či ostatní služby) získaných z výkazu zisku a ztráty ​dané instituce, spolu s výdaji ​na pořízení dlouhodobých aktiv (položka B.I.) z přehledu o peněžních tocích. Oba výkazy jsou dostupné na stránkách [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]]. 
-V případě institucí nefigurujících v monitoru státní pokladny je jako //​ovlivnitelné náklady činnosti// použit objem výdajů instituce ​získaných ​např. z výkazu zisku a ztrát ​a přehledu o peněžních tocích za sledované období (případně jemněji členěných analytických účtů). ​  + 
-Např. z účetního výkazu dle CAS jsou soutěžitelnými výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).  +V případě institucí nefigurujících v monitoru státní pokladny je jako //​ovlivnitelné náklady činnosti// použit objem výdajů instituce ​získaný ​např. z výkazu zisku a ztráty ​přehledu o peněžních tocích za sledované období (případně jemněji členěných analytických účtů). ​  
-V případě výkazu dle IFRS jsou do ovlivnitelných nákladů činnosti zařazeny: náklady na vynaložené zboží (A.), Výkonová ​spotřebu (B.), Ostatní ​provozní náklady (H.) a Mimořádné náklady (R.) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  +Např. z účetního výkazu dle CAS jsou "soutěžitelnými" ​výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).  
-V případě, že dílčí položky nejsou dohledatelné v monitoru, jsou údaje dopočítány nepřímo z dalších ukazatelů nebo vyhledány v účetní závěrce instituce. V minimu případů, kdy data nebyla pro daný rok dohledatelná ​, je použita lineární aproximace.+V případě výkazu dle IFRS jsou do //ovlivnitelných nákladů činnosti// zařazeny: náklady na vynaložené zboží (A.), výkonová ​spotřeba (B.), ostatní ​provozní náklady (H.) a mimořádné náklady (R.) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  
 +V případě, že dílčí položky nejsou dohledatelné v monitoru, jsou údaje dopočítány nepřímo z dalších ukazatelů nebo vyhledány v účetní závěrce instituce. V minimu případů, kdy data nebyla ​dohledatelná ​pro daný rok, zatímco pro jiné roky ano, je použita lineární aproximace.
  
  
Řádek 29: Řádek 30:
  
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ===== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ =====
-Tímto ukazatelem jsou znevýhodněni menší zadavatelé,​ kteří mají typicky ​ vyšší podíl veřejných zakázek malého rozsahu. ​proto by se tímto kritériem měli poměřovat pouze zadavatelé podobní typem i velikostí (viz také poznámka o [[porovnatelnost|porovnatelnosti zadavatelů VZ]]). +Tímto ukazatelem jsou znevýhodněni menší zadavatelé,​ kteří mají typicky vyšší podíl veřejných zakázek malého rozsahu. ​Proto by se tímto kritériem měli poměřovat pouze zadavatelé podobní typem i velikostí (viz také poznámka o [[porovnatelnost|porovnatelnosti zadavatelů VZ]]). 
-Typické důvody pro výdaj mimo režim zákona (a tedy nezveřejnění ve Věstníku) jsou detailně diskutovány v [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​MFCR_Prezentace_2014-06-15_Proverka-hospodareni--Analyticke-shrnuti-vybranych-oblasti.pdf|prověrce hospodaření]] od Ministerstva ​Financí. Zde jsou tři nejčastější:​ +Typické důvody pro výdaj mimo režim zákona (a tedy nezveřejnění ve Věstníku) jsou detailně diskutovány v [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​MFCR_Prezentace_2014-06-15_Proverka-hospodareni--Analyticke-shrnuti-vybranych-oblasti.pdf|prověrce hospodaření]] od Ministerstva ​financí. Zde jsou tři nejčastější:​ 
-   - Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), o veřejnou zakázku mimo režim zákona o VZ nebo zakázku v režimu „tajné“. Těch by ale srovnatelní zadavatelé měli mít srovnatelné množství.+   - Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), o veřejnou zakázku mimo režim zákona ​nebo o zakázku v režimu „tajné“. Těch by ovšem ​srovnatelní zadavatelé měli mít srovnatelné množství.
   - Jedná se o platby za dodatečné vícepráce nad rámec původně vysoutěžené ceny. Ty jsou [[dobra_praxe_a_literatura|manuály dobré praxe]] označovány za jeden z velkých problémů veřejných zakázek.   - Jedná se o platby za dodatečné vícepráce nad rámec původně vysoutěžené ceny. Ty jsou [[dobra_praxe_a_literatura|manuály dobré praxe]] označovány za jeden z velkých problémů veřejných zakázek.
   - Jedná se o smlouvu uzavřenou před hodnoceným obdobím. Pokud ale zadavatel soutěží každý rok zhruba stejný objem zakázek, pak je právě objem historických zakázek, které se v hodnocení přelijí z předchozích let do ovlivnitelných nákladů činnosti, ​ vynulován objemem současných zakázek přelitých do budoucích let. Znevýhodněn je zadavatel, který před začátkem hodnoceného období vysoutěžil atypicky velký objem zakázek s hodnotou nad 50 % ovlivnitelných nákladů činnosti a jejich plnění takto vynulováno není.   - Jedná se o smlouvu uzavřenou před hodnoceným obdobím. Pokud ale zadavatel soutěží každý rok zhruba stejný objem zakázek, pak je právě objem historických zakázek, které se v hodnocení přelijí z předchozích let do ovlivnitelných nákladů činnosti, ​ vynulován objemem současných zakázek přelitých do budoucích let. Znevýhodněn je zadavatel, který před začátkem hodnoceného období vysoutěžil atypicky velký objem zakázek s hodnotou nad 50 % ovlivnitelných nákladů činnosti a jejich plnění takto vynulováno není.
 +Ukazatelem dále mohou být znevýhodněni pověřující zadavatelé,​ kteří se účastní centralizovaných nákupů. V těchto případech se centrální nákupy projeví v objemu zakázek pouze u centrálního zadavatele, nikoli však u pověřujících zadavatelů. U nich se projeví pouze v objemu nákladů. Zadavatelé,​ kteří se centralizovaného zadávání účastní a jsou tak znevýhodněni,​ mají možnost tuto informaci uvést ve svém stanovisku k hodnocení.
  
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
-  * **Nekouskovat zakázky** ​ U každého dodavatele, kterému jdou během jednoho roku platby v sumě přesahující hranici pro VZMR, prověřit zákonnost takového postupu a zvážit provedení ​soutěže+  * **Nekouskovat zakázky.**  U každého dodavatele, ​ke kterému jdou během jednoho roku platby v sumě přesahující hranici pro VZMR, prověřit zákonnost takového postupu a zvážit provedení ​zadávacího řízení
  
-  * ** Minimalizovat vícepráce** ​ U stávajících zakázek připouštět skutečně jen odůvodněné vícepráce a dobrou specifikací soutěží předcházet jejich vzniku (viz ukazatel [[soutezni_rizeni|Nesoutěžní řízení]]). Mimo jasně ekonomicky vynucených případů nepoužívat dodatky a nepřekračovat výši plnění ​stanovené ​původní smlouvou.+  * ** Minimalizovat vícepráce.**  U stávajících zakázek připouštět skutečně jen odůvodněné vícepráce a dobrou specifikací soutěží předcházet jejich vzniku (viz ukazatel [[Soutěžní řízení]]). Mimo jasně ekonomicky vynucených případů nepoužívat dodatky a nepřekračovat výši plnění ​stanovenou ​původní smlouvou.
  
-  * ** Vyhýbat se výjimkám ze zákona **, pokud to není nezbytně nutné.+  * ** Vyhýbat se výjimkám ze zákona**, pokud to není nezbytně nutné.
  
   * **Přesoutěžit staré smlouvy**, kde je to ekonomicky smysluplné – typicky služby mobilních operátorů,​ IT a dodávky energií. Nejproblematičtější jsou zpravidla smlouvy z 90. let, uzavřené ještě před podstatným zpřísněním zákonné regulace. ​   * **Přesoutěžit staré smlouvy**, kde je to ekonomicky smysluplné – typicky služby mobilních operátorů,​ IT a dodávky energií. Nejproblematičtější jsou zpravidla smlouvy z 90. let, uzavřené ještě před podstatným zpřísněním zákonné regulace. ​
  
  
  • podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.1533019923.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/07/31 08:52
  • autor: Jiří Skuhrovec