Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
podil_vz_na_celkovych_nakupech [2010/11/12 14:21]
jana vytvořeno
podil_vz_na_celkovych_nakupech [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Zatím blabla abych mohla udělat dokuwiki proklik...+===== Popis ===== 
 +Jedná se o složku indexu, která identifikuje podíl veřejných zakázek uveřejněných v ISVZUS ku celkovému odhadovanému objemu disponibilních prostředků zadavatele na veřejné zakázkyV případě veřejných zadavatelů se tyto disponibilní prostředky počítají jako součet investičních a neinvestičních výdajů a souvisejících vydání (dle ročních zpráv o plnění rozpočtu). 
 + 
 +Tato složka indexu identifikuje jednak zakázky malého rozsahu jako takové, ale i na porcování (tj. rozdělování větších zakázek na menší tak, aby tyto nemusely být zveřejněny v ISVZUS - na tuto praxi lze poukázat v případě, že je u některého zadavatele tento podíl výrazně nižší než u ostatních obdobných zadavatelů),​ dále jde o dodatečné navýšení kupní ceny mimo zadávací řízení (tzn. po uzavření smlouvy) a také zakázky utajené.  
 + 
 +===== Kritika a obhajoba ===== 
 +Cílem tohoto ukazatele je, aby zadavatelé zveřejňovali veřejné zakázky (a to pokud možno veškeré, včetně zakázek malého rozsahu) na jednom centrálním místě, což je zcela zásadní, pokud má mezi uchazeči vznikat efektivní soutěž. Tento přístup k dobré praxi v oblasti VZ je poněkud odlišný od postupu, který se objevil v novelizovaném zákoně o VZ, který zadavatelům předepisuje povinné zveřejňování oznámení o VZ na tzv. profilu zadavatele nikoliv nutně (v případě zakázek malého rozsahu) na centrální adrese v ISVZUS.  
 + 
 +V čem spočívá základní rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Zveřejňování VZ na profilech zadavatelů je samozřejmě významným pozitivním posunem vpřed oproti situaci před jejich povinným zavedením. Nicméně zveřejnění VZ malého rozsahu pouze na profilu zadavatele v okamžiku, kdy v ČR existuje několik tisíc zadavatelů,​ klade zvýšené nároky na to, aby uchazeči byli schopni efektivně profily zadavatelů monitorovat. Například uchazeč, který dodává např. drobné stavební práce, které si objednávají zadavatelé z řad obcí, krajů, ústředních orgánů státní správy atp., by musel, pokud by nechtěl promeškat žádnou příležitost,​ sledovat v podstatě několik tisíc profilů zadavatelů. Vzhledem k tomu, že řada profilů zadavatelů nemá na svých profilech RSS ani jiný systém automatizovaného sledování změn, jeví se sledování několika tisíc profilů jako časově náročný a tím i nákladný proces, který uchazeč pravděpodobně nebude schopen a ochoten podstoupit - a bude sledovat pouze omezený okruh zadavatelů. Tím se nicméně efektivně snižuje soutěž mezi uchazeči. 
 + 
 +Na druhou stranu, v případě, kdy se všechny VZ zveřejňují na jedné centrální adrese, uchazeč sleduje pouze jednu stránku, což pro něj znamená výraznou úsporu nákladů a času. Z jedné centrální adresy je rovněž snazší získávat data automatizovanou cestou k dalšímu zpracování - i když je třeba poznamenat, že ISVZUS není právě uživatelsky příjemný systém. Vzhledem k tomu, že cílem zIndexu je přimět zadavatele k následování nejlepší praxe - a tou je jednotný systém zveřejňování VZ centrálně a ve stejné struktuře pro všechny zadavatele tak, aby byla dosažena maximální otevřenost a konkurence mezi uchazeči (ale i ex post kontrola VZ alespoň v té míře, v jaké ji umožňuje ISVZUS) - bere zIndex v potaz pouze data uveřejněná v ISVZUS (na centrální adrese) - tj. ne data uveřejněná v systémech typu e-zak MMR. 
 + 
 + 
 +===== Výpočet ===== 
 +Výpočet této komponenty probíhá ve následovně:​ 
 + 
 +<m 16>i_A = sum{k=1}{4}{v_sk / v_pk}</​m>​ 
 + 
 +kde <m 12>​v_sk</​m>​ je objem VZ uveřejněný v ISVZUS v roce k, <m 12>​v_pk</​m>​ je celkový objem prostředků,​ které měl zadavatel na investiční a neinvestiční výdaje zadavatel v roce k k dispozici 
 + 
 + 
 + 
  • podil_vz_na_celkovych_nakupech.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)