Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poruseni_elementarnich_pravidel_transparence [2011/01/21 08:20]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
poruseni_elementarnich_pravidel_transparence [2014/08/13 13:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Popis ===== 
- 
-Jedná se o složku indexu, která identifikuje porušení základních pravidel transparence při zadávání veřejných zakázek zadavateli. Každé z níže uvedených porušení má za následek pokles transparence celého řízení o zadání veřejné zakázky a výrazně tak zvyšuje prostor pro korupci a neefektivitu veřejných zakázek. Komponenta zohledňuje ta porušení, která je možné identifikovat z dat nashromážděných pro účely tohoto výzkumu (viz [[tindex|popis dat]]). 
- 
- 
- 
-==== Přehled porušení ==== 
- 
-Tato komponenta identifikuje následující porušení elementárních pravidel transparence veřejných zakázek: 
- 
-  - nezveřejnění oznámení o zakázce 
- 
-  - nezveřejnění vítězné nebo poptávané ceny (včetně rámcových smluv, kde není jasné, kolik si který z vítězů rozdělil nebo tam, kde je zveřejněna pouze hodinová sazba nebo maximální a minimální cena). 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Hodnocení jednotlivých typů porušení ==== 
- 
-  * Neuveřejnění oznámení o zakázce v ISVZUS (0%) - v případě otevřeného řízení, soutěžního dialogu a v případě veřejných zadavatelů rovněž u jednacího řízení s uveřejněním a užšího řízení. Z tohoto hodnocení jsou vyňaty zakázky malého rozsahu uvedené v ISVZ. 
- 
-  * Neuvedená vítězná cena nebo poptávaná cena (0%) - u vítěze zakázky není uvedena konečná cena (resp. Hodnota udělené ceny u výsledku veřejné soutěže). To zahrnuje případy, kdy je sice v kolonce cena uvedeno číslo, nicméně toto číslo je zjevně nesmyslné (cena 1 kč apod., sporné případy však trestány nejsou, např. [[http://​www.isvzus.cz/​usisvz/​usisvz01007Prepare.do?​znackaForm=6004773103001|tento]],​ kde cena neodpovídá uvedenému limitu, ale nelze jednoznačně určit zda chybnou položkou je cena, a že se nejedná o zakázku malého rozsahu). 
- 
-  * Vítězná nebo poptávaná cena je uvedena způsobem, z něhož nelze dovodit, kolik vítěz zakázky dostal prostředků (50%) - např. v podobě hodinové nebo min. a max. sazby. 
- 
-  * 100% ve všech ostatních případech (tj. tam, kde k žádnému z výše uvedených porušení nedošlo) ​ 
- 
-==== Výhledové možnosti rozšíření ==== 
- 
-Výhledově by tento ukazatel mohlo být možné doplnit o hodnocení, zda zadavatel dodržel zákonem požadované lhůt pro prokázání kvalifikace a lhůt pro podání nabídky - nicméně to bude možné až po roztřídění zadavatelů na sektorové a veřejné (resp 
-. dotované). 
- 
- 
- 
-===== Kritika a obhajoba ===== 
- 
-  - Základním principem, kterým se zadávání veřejných zakázek řídí, je transparence. Z tohoto důvodu je neuveřejnění oznámení o zakázce naprosto zásadním selháním zadavatele. Oznámení o zakázce je z hlediska transparence nutné u nadlimitních a podlimitních zakázek zadávaných otevřeným řízením a soutěžním dialogem,​užším řízením a jednacím řízení s uveřejněním. Oznámení o zakázce z hlediska transparence mají v ISVZUS uveřejňovat veřejní a dotovaní zadavatelé,​ sektorový zadavatelé mohou zadávat v užším řízení nadlimitní zakázky i prostřednictvím pravidelného předběžného oznámení (tzn. u užších řízení musí být buď oznámení o zakázce nebo pravidelné předběžné oznámení o zakázce). V případě jednacího řízení bez uveřejnění z povahy věci není třeba v ISVZUS oznámení o zakázce zveřejňovat. V případě tohoto kritéria vycházíme z předpokladu,​ že pro uchazeče o veřejné zakázky je nejjednodušší,​ když informace o všech veřejných zakázkách může najít na jednom místě (což v našem případě je ISVZUS) - protože je to pro něj nejméně nákladné a nejefektivnější (na rozdíl od prohledávání několika tisíc profilů zadavatelů). Pokud zadavatelé na centrálním místě (tj. v ISVZUS) nezveřejní oznámení o zakázce, snižuje tím značně možnost uchazečů se o zakázce včas dozvědět a ucházet se o ni. Proto je v rámci zIndex považováno nezveřejnění oznámení o zakázce jako porušení transparence s možnými zásadními dopady na průběh a výsledky soutěže o předmětnou veřejnou zakázku. 
- 
-  - Významným prohřeškem proti transparenci zadávacího řízení (v této souvislosti zejména z hlediska veřejné kontroly) je i to, když zadavatel nezveřejní výši vítězné ceny, popřípadě ji zveřejní pouze ve formě hodinové sazby, nebo maximální a minimální ceny, což nevypovídá o tom, kolik peněz ve skutečnosti vítěz v rámci veřejné zakázky získal. Z tohoto pohledu se jako netransparentní jeví velká část rámcových smluv, u nichž často vítězná cena nebývá uvedena pro je 
-dnotlivé vítěze. 
- 
-===== Výpočet ===== 
- 
-Výpočet této komponenty probíhá ve následovně:​ 
- 
- 
- 
-<m 16>i_A = 1/2 ( (o_n/​o_{max})^2 + (p_n/​p_{max})^2 )</​m>​\\ 
- 
- 
-Kde <​m>​o_n</​m>​ je počet oznámení o zakázce a <​m>​p_n</​m>​ je počet vítězů zakázky s jasnou cenou (přibližná cena se počítá za 1/2). Proměnné označené //max// reprezentují celkový počet zakázek u nichž //mělo// být zveřejněno oznámení, respektive cena.  
- 
-//​Příklad:​ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy vypsal do ISVZ v letech 2006-2010 [[http://​www.isvzus.cz/​usisvz/​usisvz01007Prepare.do?​znackaForm=6003126303001|tuto]] ​ jedinou veřejnou zakázku, u které je správně uvedena vítězná cena. Zakázka však nebyla prostřednictvím systému řádně oznámena. Hodnocení ústavu je tedy 0.5 * ( 0 + 1 ) = 0.5. Kdyby zakázka byla oznámena, hodnocení by bylo 1.// 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  • poruseni_elementarnich_pravidel_transparence.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)