Toto je starší verze dokumentu!


Jedná se o složku indexu, která identifikuje porušení základních pravidel transparence při zadávání veřejných zakázek zadavateli. Každé z níže uvedených porušení má za následek pokles transparence celého řízení o zadání veřejné zakázky a výrazně tak zvyšuje prostor pro korupci a neefektivitu veřejných zakázek. Komponenta zohledňuje ta porušení, která je možné identifikovat z dat nashromážděných pro účely tohoto výzkumu (viz popis dat).

Přehled porušení

Tato komponenta identifikuje následující porušení elementárních pravidel transparence veřejných zakázek:

 1. nezveřejnění oznámení o zakázce
 1. nezveřejnění vítězné nebo poptávané ceny (včetně rámcových smluv, kde není jasné, kolik si který z vítězů rozdělil nebo tam, kde je zveřejněna pouze hodinová sazba nebo maximální a minimální cena).

Hodnocení jednotlivých typů porušení

 • Neuveřejnění oznámení o zakázce v ISVZUS (0%) - v případě otevřeného řízení, soutěžního dialogu a v případě veřejných zadavatelů rovněž u jednacího řízení s uveřejněním a užšího řízení. Z tohoto hodnocení jsou vyňaty zakázky malého rozsahu uvedené v ISVZ.
 • Neuvedená vítězná cena nebo poptávaná cena (0%) - u vítěze zakázky není uvedena konečná cena (resp. Hodnota udělené ceny u výsledku veřejné soutěže). To zahrnuje případy, kdy je sice v kolonce cena uvedeno číslo, nicméně toto číslo je zjevně nesmyslné (cena 1 kč apod., sporné případy však trestány nejsou, např. tento, kde cena neodpovídá uvedenému limitu, ale nelze jednoznačně určit zda chybnou položkou je cena, a že se nejedná o zakázku malého rozsahu).
 • Vítězná nebo poptávaná cena je uvedena způsobem, z něhož nelze dovodit, kolik vítěz zakázky dostal prostředků (50%) - např. v podobě hodinové nebo min. a max. sazby.
 • 100% ve všech ostatních případech (tj. tam, kde k žádnému z výše uvedených porušení nedošlo)

Výhledové možnosti rozšíření

Výhledově by tento ukazatel mohlo být možné doplnit o hodnocení, zda zadavatel dodržel zákonem požadované lhůt pro prokázání kvalifikace a lhůt pro podání nabídky - nicméně to bude možné až po roztřídění zadavatelů na sektorové a veřejné (resp . dotované).

 1. Základním principem, kterým se zadávání veřejných zakázek řídí, je transparence. Z tohoto důvodu je neuveřejnění oznámení o zakázce naprosto zásadním selháním zadavatele. Oznámení o zakázce je z hlediska transparence nutné u nadlimitních a podlimitních zakázek zadávaných otevřeným řízením a soutěžním dialogem,užším řízením a jednacím řízení s uveřejněním. Oznámení o zakázce z hlediska transparence mají v ISVZUS uveřejňovat veřejní a dotovaní zadavatelé, sektorový zadavatelé mohou zadávat v užším řízení nadlimitní zakázky i prostřednictvím pravidelného předběžného oznámení (tzn. u užších řízení musí být buď oznámení o zakázce nebo pravidelné předběžné oznámení o zakázce). V případě jednacího řízení bez uveřejnění z povahy věci není třeba v ISVZUS oznámení o zakázce zveřejňovat. V případě tohoto kritéria vycházíme z předpokladu, že pro uchazeče o veřejné zakázky je nejjednodušší, když informace o všech veřejných zakázkách může najít na jednom místě (což v našem případě je ISVZUS) - protože je to pro něj nejméně nákladné a nejefektivnější (na rozdíl od prohledávání několika tisíc profilů zadavatelů). Pokud zadavatelé na centrálním místě (tj. v ISVZUS) nezveřejní oznámení o zakázce, snižuje tím značně možnost uchazečů se o zakázce včas dozvědět a ucházet se o ni. Proto je v rámci zIndex považováno nezveřejnění oznámení o zakázce jako porušení transparence s možnými zásadními dopady na průběh a výsledky soutěže o předmětnou veřejnou zakázku.
 1. Významným prohřeškem proti transparenci zadávacího řízení (v této souvislosti zejména z hlediska veřejné kontroly) je i to, když zadavatel nezveřejní výši vítězné ceny, popřípadě ji zveřejní pouze ve formě hodinové sazby, nebo maximální a minimální ceny, což nevypovídá o tom, kolik peněz ve skutečnosti vítěz v rámci veřejné zakázky získal. Z tohoto pohledu se jako netransparentní jeví velká část rámcových smluv, u nichž často vítězná cena nebývá uvedena pro je

dnotlivé vítěze.

Výpočet této komponenty probíhá ve následovně:

<m 16>i_A = 1/2 ( (o_n/o_{max})^2 + (p_n/p_{max})^2 )</m>

Kde <m>o_n</m> je počet oznámení o zakázce a <m>p_n</m> je počet vítězů zakázky s jasnou cenou (přibližná cena se počítá za 1/2). Proměnné označené max reprezentují celkový počet zakázek u nichž mělo být zveřejněno oznámení, respektive cena.

Příklad: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy vypsal do ISVZ v letech 2006-2010 tuto jedinou veřejnou zakázku, u které je správně uvedena vítězná cena. Zakázka však nebyla prostřednictvím systému řádně oznámena. Hodnocení ústavu je tedy 0.5 * ( 0 + 1 ) = 0.5. Kdyby zakázka byla oznámena, hodnocení by bylo 1.

 • poruseni_elementarnich_pravidel_transparence.1295594419.txt.gz
 • Poslední úprava: 2014/08/13 13:09
 • (upraveno mimo DokuWiki)