Poskytování informací

Tato stránka popisuje jednu z komponent sloužících pro výpočet zIndexu - hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. Ochota a schopnost poskytovat informace je důležitou součástí sledování možnosti kontroly zadavatelů veřejných zakázek.

Poslali jsme email s dotazem na více než 3000 zadavatelů veřejných zakázek a tuto komponentu tvoříme na základě jejich odpovědi. Testovali jsme tak empiricky schopnost a ochotu poskytovat informace.

Tato komponenta identifikuje schopnost a ochotu dodavatele poskytovat informace o veřejných zakázkách. Ukazatel je založen na dotazování dodavatelů veřejných zakázek pomocí emailu. Emailovou zprávou jsme se dotazovali (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) na celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných dodavatelem v letech 2007, 2008 a 2009. Emaily byly zaslány na adresy uvedené u daného dodavatele v informačním systému veřejných zakázek isvz.cz (v případě více adres u daného dodavatele byla vybrána nejčastější adresa, v případě shody email uvedený u novějších zakázek). U této komponenty jsme se inspirovali akademickým výzkumem v oblasti rozvojové pomoci (Easterly, Pfutze, 2008).

Ochota a schopnost poskytovat informace by měla patřit k základním stavebním kamenům občanům zodpovědné veřejné správy. Tím, že jsme se zadavatelů dotázali na, dle našeho mínění, základní údaje o veřejných zakázkách, chceme empiricky odhadnout jejich vztah k poskytování informaci, který je jinak těžko pozorovatelný.

Zároveň je dobré zdůraznit, že neměříme ani nedohadujeme zda někdo postupoval dle zákona či ne. Měříme a odhadujeme pouze, zda zadavatelé postupují dle dobré praxe. Podle nás je součástí dobré praxe to, že zadavatelé uvedou relevantní kontaktní email u veřejných zakázek a že budou nápomocni s našimi relevantními otázkami.

Příklad emailu zaslaného zadavatelům

Zde uvádíme text emailu, kterým jsme se dotazovali na informace o veřejných zakázkách více než 3000 dodavatelů:

Vážený pane, vážená paní,

jako zástupce instituce "Název instituce" uvedeného v Informačním systému veřejných zakázek isvz.cz Vás žádám
 o poskytnutí informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). 
Jedná se o celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných Vaší institucí v letech 2007,
 2008 a 2009 (požaduji tedy tři souhrnné číselné údaje, sumy vysoutěžených částek v českých korunách). 
Odpovězte prosím formou prostého e-mailu (bez příloh) v zákonné lhůtě 15 dnů na mou e-mailovou adresu.
 Předmět zprávy (obsahující IČO Vaší organizace) prosím zachovejte kvůli snazšímu zpracování. Pokud 
za zodpovězení této otázky zodpovídá jiná osoba z dotazované instituce, prosím o přeposlání této
 žádosti přímo jí (ideálně pak na elektronickou podatelnu, jejíž adresu nebylo možno v isvz.cz dohledat).

děkuji

s pozdravem

Ing. Václav Baudyš, nar. 16.3.1972

Krásný Dvůr 212

439 72

( baudys.vaclav@seznam.cz )

Text emailu byl samozřejmě upraven o název konkrétní instituce a v předmětu bylo odpovídající IČO.

Principy dobré praxe poskytování informací

Poskytovat informace by měli zadavatelé veřejných zakázek následujícím způsobem:

 1. Rychle: čím dříve zadavatelé odpoví, tím lépe.
 2. Úplně: zadavatelé by měli být schopni zodpovědět otázku za celou instituci zadavatele a za všechny dotazované roky.
 3. Bez poplatku: což implicitně znamená především to, že informace o veřejných zakázkách mají sami od sebe v přehledné formě a s jejich poskytnutím nejsou spojeny náklady navíc.

Výpočet

Odpovědi na emaily jsme rozřazovali na základě následujícího klíče. Pokud emailová odpověď dorazila po více než patnácti pracovních dnech, odpovídající bodové ohodnocení se dělí dvěma.

Klasifikace odpovědí (s příklady typických odpovědí):

 1. Úplná odpověď - 100; úplná odpověď pokud jde o počet let a zahrnutí všech součástí zadavatele.
  1. zadavatel zaslal tři čísla reprezentující celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2007, 2008 a 2009
 2. Neúplná odpověď - 75; zadavatel zaslal objemy veřejných zakázek malého rozsahu, ale ne za všechny roky či části zadavatele.
  1. v zadavatelově odpovědi chybí informace za určité roky
  2. zadavatel píše, že zaslané informace jsou neúplné, například kvůli nezačlenění všech součástí zadavatele
 3. Ochotná odpověď - 50; zadavatel odpověděl a je ochoten poskytnout informace, ale nezaslal je.
  1. zadavatel vyžaduje zaplacení určitého poplatku za vyhledání nebo zaslání informací.
  2. zadavatel odpověděl, ale píše, že zaslal informace v příloze.
  3. zadavatel požaduje další informace před tím, než informace poskytne.
 4. Neautomatizovaná odpověď - 25; jakákoliv odpověď, která neobsahuje žádné požadované informace
  1. bezdůvodné odmítnutí poskytnutí informací
  2. slíbení poslání později bez pozdější reakce
  3. zadavatel nemá informace k dispozici a proto je nemůže poskytnout
 5. Žádná odpověď - 0; žádná nebo automatizovaná odpověď.
  1. nedostali jsme žádnou odpověď na námi zaslaný email
  2. nemohli jsme zaslat email, protože u tohoto zadavatele nebyla u této konkrétní ani u žádné jiné zakázky zadána kontaktní emailová adresa
  3. dostali jsme pouze robotem zaslanou, automatizovanou odpověď

Výhledové možnosti rozšíření

Výhledově by do této komponenty bylo možné zařadit i informace získané dotazováním jinou formou než emailem, například dopisem, telefonem, nebo dokonce osobní návštěvou.

Podobné charakteristiky zachycuje i ukazatel poruseni_elementarnich_pravidel_transparence.

Easterly, W., and T. Pfutze. 2008. Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid. Journal of Economic Perspectives 22, no. 2: 29–52.

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • poskytovani_informaci.txt
 • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
 • (upraveno mimo DokuWiki)