Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poskytovani_informaci [2010/12/12 12:03]
petr
poskytovani_informaci [2014/08/13 13:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Poskytování informací====== 
  
-Tato stránka popisuje jednu z komponent sloužících pro [[výpočet zIndexu]] - hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. Ochota a schopnost poskytovat informace je důležitou součástí sledování možnosti kontroly zadavatelů veřejných zakázek. 
- 
-===== Popis ===== 
-Poslali jsme email s dotazem na více než 3000 zadavatelů veřejných zakázek a tuto komponentu tvoříme na základě jejich odpovědi. Testovali jsme tak empiricky schopnost a ochotu poskytovat informace. 
- 
-Tato komponenta identifikuje schopnost a ochotu dodavatele poskytovat informace o veřejných zakázkách. Ukazatel je založen na dotazování dodavatelů veřejných zakázek pomocí emailu. Emailovou zprávou jsme se dotazovali (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) na celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných dodavatelem v letech 2007, 2008 a 2009, tj. požadovali jsme tři souhrnné číselné údaje v českých korunách. Emaily byli zaslány na adresy uvedené u daného dodavatele v informačním systému veřejných zakázek isvz.cz (v případě více adres u daného dodavatele byla vybrána nejčastější adresa, v případě shody email uvedený u novějších zakázek). U této komponenty jsme se inspirovali akademickým výzkumem v oblasti rozvojové pomoci (Easterly, Pfutze, 2008). 
- 
-Ochota a schopnost poskytovat informace by měla patřit k základním stavebním kamenům občanům zodpovědné veřejné správy. Tím, že jsme se zadavatelů dotázali na, dle našeho mínění, základní údaje o veřejných zakázkách,​ chceme empiricky odhadnout jejich vztah k poskytování informaci, který je jinak těžko pozorovatelný. 
- 
-Zároveň je dobré zdůraznit, že neměříme ani nedohadujeme zda někdo postupoval dle zákona či ne. Měříme a odhadujeme pouze, zda zadavatelé postupují dle dobré praxe. Podle nás je součástí dobré praxe to, že zadavatelé uvedou relevantní kontaktní email u veřejných zakázek a že budou nápomocni s našimi relevantními otázkami. 
- 
- 
-==== Příklad emailu zaslaného zadavatelům ==== 
- 
- 
-Zde uvádíme text emailu, kterým jsme se dotazovali na informace o veřejných zakázkách více než 3000 dodavatelů:​ 
-<​code>​ 
-Vážený pane, vážená paní, 
- 
-jako zástupce instituce "​Název instituce"​ uvedeného v Informačním systému veřejných zakázek isvz.cz Vás žádám 
- o poskytnutí informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). ​ 
-Jedná se o celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných Vaší institucí v letech 2007, 
- 2008 a 2009 (požaduji tedy tři souhrnné číselné údaje, sumy vysoutěžených částek v českých korunách). ​ 
-Odpovězte prosím formou prostého e-mailu (bez příloh) v zákonné lhůtě 15 dnů na mou e-mailovou adresu. 
- ​Předmět zprávy (obsahující IČO Vaší organizace) prosím zachovejte kvůli snazšímu zpracování. Pokud  
-za zodpovězení této otázky zodpovídá jiná osoba z dotazované instituce, prosím o přeposlání této 
- ​žádosti přímo jí (ideálně pak na elektronickou podatelnu, jejíž adresu nebylo možno v isvz.cz dohledat). 
- 
-děkuji 
- 
-s pozdravem 
- 
-Ing. Václav Baudyš, nar. 16.3.1972 
- 
-Krásný Dvůr 212 
- 
-439 72 
- 
-( baudys.vaclav@seznam.cz ) 
-</​code>​ 
- 
-Text emailu byl samozřejmě upraven o název konkrétní instituce a v předmětu bylo odpovídající IČO. 
- 
-=== Principy dobré praxe poskytování informací=== 
-Poskytovat informace by měli zadavatelé veřejných zakázek následujícím způsobem: 
-  - Rychle: čím dříve zadavatelé odpoví, tím lépe. 
-  - Úplně: zadavatelé by měli být schopni zodpovědět otázku za celou instituci zadavatele a za všechny dotazované roky. 
-  - Bez poplatku: což implicitně znamená především to, že informace o veřejných zakázkách mají sami od sebe v přehledné formě a s jejich poskytnutím nejsou spojeny náklady navíc. 
- 
-=== Výpočet === 
-Odpovědi na emaily jsme rozřazovali na základě následujícího klíče. Pokud emailová odpověď dorazila po více než patnácti pracovních dnech, odpovídající bodové ohodnocení se dělí dvěma. 
- 
-Klasifikace odpovědí (s příklady typických odpovědí):​ 
-  - **Úplná odpověď - 100**; úplná odpověď pokud jde o počet let a zahrnutí všech součástí zadavatele. 
-    - zadavatel zaslal tři čísla reprezentující celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2007, 2008 a 2009 
-  - **Neúplná odpověď - 75**; zadavatel zaslal objemy veřejných zakázek malého rozsahu, ale ne za všechny roky či části zadavatele. 
-    - v zadavatelově odpovědi chybí informace za určité roky 
-    - zadavatel píše, že zaslané informace jsou neúplné, například kvůli nezačlenění všech součástí zadavatele 
-  - **Ochotná odpověď - 50**; zadavatel odpověděl a je ochoten poskytnout informace, ale nezaslal je. 
-    - zadavatel vyžaduje zaplacení určitého poplatku za vyhledání nebo zaslání informací. 
-    - zadavatel odpověděl,​ ale píše, že zaslal informace v příloze. 
-    - zadavatel požaduje další informace před tím, než informace poskytne. 
-  - **Neautomatizovaná odpověď - 25**; jakákoliv odpověď, která neobsahuje žádné požadované informace ​ 
-    - bezdůvodné odmítnutí poskytnutí informací 
-    - slíbení poslání později bez pozdější reakce 
-    - zadavatel nemá informace k dispozici a proto je nemůže poskytnout 
-  - **Žádná odpověď - 0**; žádná nebo automatizovaná odpověď. 
-    - nedostali jsme žádnou odpověď na námi zaslaný email 
-    - nemohli jsme zaslat email, protože u tohoto zadavatele nebyla u této konkrétní ani u žádné jiné zakázky zadána kontaktní emailová adresa 
-    - dostali jsme pouze robotem zaslanou, automatizovanou odpověď 
- 
-=== Výhledové možnosti rozšíření === 
-Výhledově by do této komponenty bylo možné zařadit i informace získané dotazováním jinou formou než emailem, například dopisem, telefonem, nebo dokonce osobní návštěvou. 
- 
-Podobné charakteristiky zachycuje i ukazatel [[poruseni_elementarnich_pravidel_transparence]]. 
- 
-===== Zdroje ===== 
-Easterly, W., and T. Pfutze. 2008. Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid. Journal of Economic Perspectives 22, no. 2: 29–52. 
- 
-Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
  • poskytovani_informaci.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)