Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sk:konzistentni_jednani [2019/11/30 23:14] (aktuální)
Matej Hruska vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Konzistentné konanie======
 +** Konzistentné konanie ** je jeden z ukazovateľov použitých pre hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek [[start|zIndex]].
  
 +=====Čo hodnotíme? =====
 +Ukazovateľ **Konzistentné konanie** penalizuje zadávateľa za správanie, ktoré mrhá nákladmi spojenými s prípravou ponúk a je znakom zle pripravenej zákazky alebo nekonzistentného rozhodovanie zadávateľa. Konkrétne ide o:
 +   * Zákazky vypísané a nevysúťažené (situácie, kedy sú zverejnené oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,​ ale chýba oznámenie o zadaní alebo zrušení zákazky),
 +   * Zrušené zákazky,
 +   * Zmeny vo vypísaných zákazkách.
 +Zároveň ukazovateľ postihuje zadávateľa,​ ktorý predložené ponuky vyhodnocuje nadmerne dlho a tým drží dodávateľov v neistote, čím na ich strane môžu vznikať dodatočné náklady.
 +
 +===== Prečo hodnotíme? =====
 +Zadávateľ,​ ktorý často ruší a opravuje obstarávania,​ plytvá svojimi prostriedkami,​ aj prostriedkami uchádzačov. Znižuje takýmto správaním vlastnú dôveryhodnosť,​ aj motiváciu firiem zúčastniť sa v budúcnosti jeho tendrov. Príprava ponuky je nákladná záležitosť a tieto náklady sa často premietajú do výslednej ceny - nesie ich v konečnom dôsledku aj zadávateľ. [[dobra_praxe_a_literatura | Príručky dobrej praxe]] zdôrazňujú potrebu maximálne možnej otvorenosti a predvídateľnosti v investičnom pláne tak, aby sa všetci potenciálni uchádzači mohli na výberové konanie riadne pripraviť. Pokiaľ sa ale zákazka zruší, boli prípravy uchádzača zbytočné a znižuje sa pravdepodobnosť účasti uchádzača v nadväzujúcich zákazkách. Podľa [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​modernising_rules/​cost-effectiveness_en.pdf|štúdie pre EK skúmajúcej náklady na verejné obstarávanie]] trvá uchádzačovi príprava ponuky v priemere 15 dní práce (táto hodnota sa však mení podľa odboru a rozsahu zákazky). Rovnaký objem práce je podľa štúdie v priemere potrebný na prípravu súťažných podkladov na strane zadávateľa. Zrušenie zákazky so štyrmi uchádzačmi teda prináša celkové náklady cca 75 pracovných dní (15 pre zadávateľa a 15 pre každého zo štyroch uchádzačov).
 +
 +V rozpore s dobrou praxou je aj nadmerné množstvo zmien v špecifikáciách zákazky (merané počtom opravných formulárov v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania),​ ktoré ukazujú na chyby v pôvodných súťažných podkladoch a predlžujú celé výberové konanie. Ak je zadávateľ nútený súťažné podklady niekoľkokrát upravovať, často tak robí na základe pripomienok potenciálnych uchádzačov,​ čo indikuje nejasnosti v pôvodných podkladoch. Zadávateľ by v takýchto situáciách mal využiť vhodné postupy, napr. súťažný dialóg a rokovacie konanie s uverejnením.
 +
 +Avšak ak obstarávateľ v špecifikáciách urobí zásadnú chybu, je nutné ju opraviť (a primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk). Ukazovateľ preto zadávateľa významne penalizuje až pri vyššom počte opráv.
 +
 +Najmä pre malé a stredné podniky (MSP) je kľúčové mať dostatok času na prípravu ponuky ([[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kódex dobrej praxe pre uľahčenie prístupu MSP do VZ] ]), čo môže je výrazne sťažené, ak zadávateľ robí opravy v zadaní zákazky a nepredĺži dostatočne lehotu na predloženie ponúk. Takéto správanie môže viesť aj k situácii, kedy uchádzači už prestanú mať o zákazku záujem.
 +
 +===== Ako hodnotíme? =====
 +Ukazovateľ **Konzistentné konanie** vytvárame na základe všetkých Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania získaných z Vestníka. Súčasne pre posúdenie dĺžky vyhodnocovania súťaže meriame dobu, ktorá uplynula od dátumu predloženia ponúk (pričom pracujeme s posledným platným údajom, či už sa nachádza v originálnom oznámení o vyhlásení,​ alebo v následných opravných formulároch) až do uzatvorenia zmluvy.
 +
 +Každé vyhlásenej zákazke potom pridelíme nasledujúci počet bodov:
 +  * 1, ak bol použitý maximálne jeden opravný formulár,
 +  * 0.75 za dve opravy,
 +  * 0.5 za tri opravy alebo v prípade, že zadávateľ vyhodnocoval súťaž dlhšie ako 90 dní,
 +  * 0 za štyri a viac opráv alebo v prípade, keď obstarávateľ zákazku zrušil, alebo len vypísal a nevysúťažil (teda je vo vestníku oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,​ ale chýba oznámenie o zadaní alebo zrušení), prípadne aj v prípade, že zadávateľ vyhodnocoval súťaž dlhšie ako 180 dní.
 +Samotný ukazovateľ je potom priemer hodnotenia za všetky vypísané zákazky zadávateľa.
 +
 +$$z_3 = \frac{\sum hodnotenie\:​zákaziek}{počet\:​zákaziek}$$
 + 
 +
 +=====Koho môže hodnotenie znevýhodňovať?​ =====
 +Ukazovateľ môže postihovať chyby, ktoré vznikli pred začiatkom referenčného obdobia - typicky pri príprave investičného zámeru či súťažných podkladov.
 +
 +=====Ako zlepšiť svoje hodnotenie? =====
 +  * **Dôkladnú prípravou zákazky aj celej investície.** Zákazku, ktorá je dobre pripravená,​ nie je spravidla potrebné ani opravovať ani rušiť.
 +  * **Prieskumom trhu.** Zadávateľ musí vopred vedieť, ako sa zvyčajne nakupovaný predmet súťaží, aké informácie sú pre uchádzačov kľúčové pre podanie kvalifikovaných ponúk a akým spôsobom zvyčajne prebieha cenotvorba dodávateľov. Pokiaľ toto zadávateľ pozná a správne nastaví podmienky, nie je pravdepodobné,​ že by bolo potrebné súťažné podklady opravovať alebo súťaž rušiť. Informácie môže zadávateľ získať prieskumom trhu alebo prostredníctvom predbežných trhových konzultácií.
 +  * **Využívaním súťažného dialógu, súťaže návrhov alebo rokovacieho konania so zverejnením.** V prípade, že zadávateľ nedokáže predmet zákazky dobre a úplne opísať a je tu riziko následných opráv alebo dokonca zrušenie celého verejného obstarávania,​ môže zadávateľ radšej použiť konania, v ktorom sami uchádzači prichádzajú s možným riešením zadávateľových potrieb.
  • sk/konzistentni_jednani.txt
  • Poslední úprava: 2019/11/30 23:14
  • autor: Matej Hruska