Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sk:objem_zakazek [2019/12/01 00:13] (aktuální)
Matej Hruska vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +FIXME **Tato stránka ještě není plně přeložena. Pomozte s dokončením překladu.**\\ //​(odstraňte tento odstavec, jakmile je překlad dokončen)//​
  
 +====== Objem zakázek ======
 +
 +Za objem zakázky v zásadě považujeme vysoutěženou cenu v Kč bez DPH. Ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz|Věstníku veřejných zakázek]] však tato položka často není přímo uvedena, nebo je naopak uvedena vícekrát a s různou hodnotou, případně je uvedena cena zjevně nesmyslná (tisícina očekávané ceny, hodinová sazba apod.). U některých zakázek proto vzniká otázka, jak je tento údaj možno nejlépe dopočítat. Následující metodologická východiska jsou výsledkem snahy o maximální objektivitu,​ v některých případech však musela být přizpůsobena špatné dostupnosti dat. 
 +
 +  - Liší-li se uvedené vítězné ceny v Oznámení o zadání zakázky v oddílech II. a V. (respektive II. a IV. pro podlimitní zakázky), je primárně použit údaj z V. Jeho výhoda spočívá v tom, že u zakázek s více vítězi rozlišuje částky vysoutěžené jednotlivými vítězi. Pokud se ale tato cena různí od ostatních (např. od předpokládané hodnoty) o více než 90 %, je považována za chybnou a dále korigována (jedná se typicky o překlepy nebo zakázky, kde zadavatel uvedl jednotkovou cenu). Takto nejasné uvedení ceny je vážným nedostatkem v transparenci zakázky, který je postihován ukazatelem [[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]] a nepřímo i ukazatelem [[Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech]]. Takový postih je nutný i k vyvážení faktu, že jiné ukazatele zakázku s velmi nízkým objemem nemohou prakticky postihnout.
 +  - Pro přepočet zahraničních měn na CZK jsou použity [[https://​www.cnb.cz/​cs/​financni-trhy/​devizovy-trh/​kurzy-devizoveho-trhu/​kurzy-devizoveho-trhu/​prumerne_form.html|průměrné kurzy ČNB]] pro poslední kvartál roku kdy byla zakázka vysoutěžena. Zakázka vysoutěžena v EUR v srpnu 2018 se např. přepočte kurzem 1 EUR = 25,862 CZK.
 +  - Uvádění měsíčních,​ resp. ročních hodnot v oznámení o zadání zakázky je ignorováno. Výběrovým šetřením bylo zjištěno, že zadavatelé toto pole ve více než 95% případů používají v rozporu s metodikou MMR. Násobení objemu zakázky počtem měsíců by v těchto případech podstatně zkreslilo realitu (zakázky 48x dražší apod.), je proto volen tento konzervativní přístup. U 5 % zadavatelů postupujících v souladu s metodikou je tedy objem zakázky podhodnocen,​ vliv na celkové hodnocení by ale měl být neutrální. Obecně doporučujeme zadavatelům toto pole vůbec nepoužívat a uvádět skutečně celkový objem zakázky.
 +  - Pokud je ve Věstníku uvedená cena označena za cenu s DPH, je tato očištěna o hodnotu DPH uvedenou v příslušející kolonce. Nepodaří-li se získat hodnotu DPH z formuláře,​ pak je odečtena ze zákona vyšší hodnota daně (se zohledněním data zadání).
 + 
 +
 +====Rámcové smlouvy====
 +Specifickým případem jsou rámcové smlouvy - zakázky, které mohou mít více vítězů a není jasné jaká část celkové částky plynula kterému. U rámcové smlouvy je celková částka rovnoměrně rozpočtena mezi všechny její vítěze.
 +
 +====Opravné formuláře====
 +Vydá-li zadavatel k zakázce opravný formulář, používáme primárně data z tohoto formuláře. Výjimku tvoří případy, kdy v novém formuláři není cena uvedena, pak pracujeme s původní hodnotou.
  • sk/objem_zakazek.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/01 00:13
  • autor: Matej Hruska