Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sk:pocet_nabidek [2019/12/03 23:11]
Matej Hruska
sk:pocet_nabidek [2020/01/20 12:57] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Ako hodnotíme?]
Řádek 15: Řádek 15:
 Výpočet ukazovateľa prebieha v dvoch krokoch. Najprv je ohodnotená miera konkurencie pre každú zákazku zvlášť ($k$) a priemerný výsledok za všetky zákazky daného zadávateľa dá výslednú hodnotu ukazovateľa. Výpočet ukazovateľa prebieha v dvoch krokoch. Najprv je ohodnotená miera konkurencie pre každú zákazku zvlášť ($k$) a priemerný výsledok za všetky zákazky daného zadávateľa dá výslednú hodnotu ukazovateľa.
  
-Výpočet zohľadňuje skutočnosť,​ že na každom trhu a pre rôzne veľké zákazky je odlišná miera konkurencie. Zákazky sú porovnávané vždy ku mediánu ([[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Medi%C3%A1n|strednej hodnote]]) počtu ponúk v zákazkách s rovnakým alebo blízkym predmetom plnenia podľa ​[[cpv_ciselniky | CPV číselníka]]. Aby sme čo najpresnejšie zamerali konkrétny druh nakupovaného predmetu, ale vyhli sa zavádzajúcim štatistikám,​ počítame medián na čo najjemnejšej úrovni CPV číselníku,​ v ktorej bolo zadané aspoň 20 zákaziek. Zároveň rozlišujeme zákazky podlimitné (medzi ktoré pre účely tohto ukazovateľa priraďujeme aj zákazky malého rozsahu) a nadlimitné a pre každú z týchto veľkostí zisťujeme vlastnú mieru konkurencie. Ukazovateľ teda porovnáva počet ponúk zákazky s počtom ponúk obvyklým pre obstarávanie v danom odvetví a s danou veľkosťou. Ak pre danú zákazku nie je možné zistiť obvyklú mieru konkurencie (typicky zákazky malého rozsahu), používame medián počtu ponúk vo výške 1, teda akákoľvek miera konkurencia je hodnotená pozitívne.+Výpočet zohľadňuje skutočnosť,​ že na každom trhu a pre rôzne veľké zákazky je odlišná miera konkurencie. Zákazky sú porovnávané vždy ku mediánu ([[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Medi%C3%A1n|strednej hodnote]]) počtu ponúk v zákazkách s rovnakým alebo blízkym predmetom plnenia podľa CPV číselníka. Aby sme čo najpresnejšie zamerali konkrétny druh nakupovaného predmetu, ale vyhli sa zavádzajúcim štatistikám,​ počítame medián na čo najjemnejšej úrovni CPV číselníku,​ v ktorej bolo zadané aspoň 20 zákaziek. Zároveň rozlišujeme zákazky podlimitné (medzi ktoré pre účely tohto ukazovateľa priraďujeme aj zákazky malého rozsahu) a nadlimitné a pre každú z týchto veľkostí zisťujeme vlastnú mieru konkurencie. Ukazovateľ teda porovnáva počet ponúk zákazky s počtom ponúk obvyklým pre obstarávanie v danom odvetví a s danou veľkosťou. Ak pre danú zákazku nie je možné zistiť obvyklú mieru konkurencie (typicky zákazky malého rozsahu), používame medián počtu ponúk vo výške 1, teda akákoľvek miera konkurencia je hodnotená pozitívne.
  
 $$k =0.5 + \frac{počet\:​ponúk\:​zákazky -  medián\:​kategórie(počet\:​ponúk)}{medián\:​kategórie(počet\:​ponúk)}$$ $$k =0.5 + \frac{počet\:​ponúk\:​zákazky -  medián\:​kategórie(počet\:​ponúk)}{medián\:​kategórie(počet\:​ponúk)}$$
Řádek 27: Řádek 27:
 Súhrnný ukazovateľ počet ponúk pre daného zadávateľa je potom vyčíslený ako vážená suma ukazovateľov $k$ cez všetky zákazky jedného zadávateľa. Ako váha je pre každú zákazku použitá jej [[Objem_zakazek | vysúťažená hodnota]]. Tým sa kladie dôraz na väčšie zákazky. Táto suma je následne normovaná celkovou hodnotou zákaziek daného obstarávateľa. Z hodnotenia sú vyradené zákazky bez uvedeného počtu uchádzačov. Súhrnný ukazovateľ počet ponúk pre daného zadávateľa je potom vyčíslený ako vážená suma ukazovateľov $k$ cez všetky zákazky jedného zadávateľa. Ako váha je pre každú zákazku použitá jej [[Objem_zakazek | vysúťažená hodnota]]. Tým sa kladie dôraz na väčšie zákazky. Táto suma je následne normovaná celkovou hodnotou zákaziek daného obstarávateľa. Z hodnotenia sú vyradené zákazky bez uvedeného počtu uchádzačov.
  
-$$z_5 = \frac{\sum hodnota\:​zákazky*k}{celková\:hodnota\:​zákaziek}$$+$$z_5 = \frac{\sum ​\sqrt{hodnota\:​zákazky}*k}{súčet\sqrt{hodnot\:zákaziek}}$$
  
 Pri súťažiach na komoditnej burze (kde je počet ponúk často reálne obstarávateľovi nedostupný) počíta ukazovateľ s hodnotou 5 - na predmetných trhoch s energiami teda mierny nadpriemer. Pri súťažiach na komoditnej burze (kde je počet ponúk často reálne obstarávateľovi nedostupný) počíta ukazovateľ s hodnotou 5 - na predmetných trhoch s energiami teda mierny nadpriemer.
  • sk/pocet_nabidek.1575411108.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/12/03 23:11
  • autor: Matej Hruska