Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sk:pocet_nabidek [2019/12/01 00:56]
Matej Hruska
sk:pocet_nabidek [2019/12/03 23:11] (aktuální)
Matej Hruska
Řádek 15: Řádek 15:
 Výpočet ukazovateľa prebieha v dvoch krokoch. Najprv je ohodnotená miera konkurencie pre každú zákazku zvlášť ($k$) a priemerný výsledok za všetky zákazky daného zadávateľa dá výslednú hodnotu ukazovateľa. Výpočet ukazovateľa prebieha v dvoch krokoch. Najprv je ohodnotená miera konkurencie pre každú zákazku zvlášť ($k$) a priemerný výsledok za všetky zákazky daného zadávateľa dá výslednú hodnotu ukazovateľa.
  
-Výpočet zohľadňuje skutočnosť,​ že na každom trhu a pre rôzne veľké zákazky je odlišná miera konkurencie. Zákazky sú porovnávané vždy ku mediánu ([[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Medi%C3%A1n|strednej hodnote]]) počtu ponúk v zákazkách s rovnakým alebo blízkym predmetom plnenia podľa [[cpv_ciselniky | CPV číselníka]]. Aby sme čo najpresnejšie zamerali konkrétny druh nakupovaného predmetu, ale vyhli sa zavádzajúcim štatistikám,​ počítame medián na čo najjemnejšej úrovni CPV číselníku,​ v ktorej bolo zadané aspoň 20 zákaziek. ​Současně ​rozlišujeme ​zakázky na podlimitní ​(mezi které pro účely ​tohoto ukazatele přiřazujeme i zakázky ​malého rozsahu) a nadlimitní ​pro každou těchto velikostí zjišťujeme ​vlastní míru konkurence. Ukazovateľ teda porovnáva počet ponúk zákazky s počtom ponúk obvyklým pre obstarávanie v danom odvetví a s danou veľkosťou. Ak pre danú zákazku nie je možné zistiť obvyklú mieru konkurencie (typicky zákazky malého rozsahu), používame medián počtu ponúk vo výške 1, teda akákoľvek miera konkurencia je hodnotená pozitívne.+Výpočet zohľadňuje skutočnosť,​ že na každom trhu a pre rôzne veľké zákazky je odlišná miera konkurencie. Zákazky sú porovnávané vždy ku mediánu ([[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Medi%C3%A1n|strednej hodnote]]) počtu ponúk v zákazkách s rovnakým alebo blízkym predmetom plnenia podľa [[cpv_ciselniky | CPV číselníka]]. Aby sme čo najpresnejšie zamerali konkrétny druh nakupovaného predmetu, ale vyhli sa zavádzajúcim štatistikám,​ počítame medián na čo najjemnejšej úrovni CPV číselníku,​ v ktorej bolo zadané aspoň 20 zákaziek. ​Zároveň ​rozlišujeme ​zákazky podlimitné ​(medzi ktoré pre účely ​tohto ukazovateľa priraďujeme aj zákazky ​malého rozsahu) a nadlimitné ​pre každú týchto veľkostí zisťujeme ​vlastnú mieru konkurencie. Ukazovateľ teda porovnáva počet ponúk zákazky s počtom ponúk obvyklým pre obstarávanie v danom odvetví a s danou veľkosťou. Ak pre danú zákazku nie je možné zistiť obvyklú mieru konkurencie (typicky zákazky malého rozsahu), používame medián počtu ponúk vo výške 1, teda akákoľvek miera konkurencia je hodnotená pozitívne.
  
 $$k =0.5 + \frac{počet\:​ponúk\:​zákazky -  medián\:​kategórie(počet\:​ponúk)}{medián\:​kategórie(počet\:​ponúk)}$$ $$k =0.5 + \frac{počet\:​ponúk\:​zákazky -  medián\:​kategórie(počet\:​ponúk)}{medián\:​kategórie(počet\:​ponúk)}$$
Řádek 21: Řádek 21:
 Hodnota parametra $k$ je obmedzená medzi 0 a 1. Pre zákazky v rôzne konkurenčnom prostredí ju ukazuje nasledujúci graf. {{ :​pocet_nabidek.png?​direct&​450|}} Hodnota parametra $k$ je obmedzená medzi 0 a 1. Pre zákazky v rôzne konkurenčnom prostredí ju ukazuje nasledujúci graf. {{ :​pocet_nabidek.png?​direct&​450|}}
  
-Napríklad pri zákazkách na elektrinu je obvyklý (mediánový) počet ponúk 4. Nákupy elektriny s práve štyrmi ponukami preto majú neutrálne hodnotenia 0.5, vysoko konkurenčné zákazky s šiestimi a viac ponukami sú hodnotené jednotkou a slabo súťažené zákazky s dvomi či menej ponukami sú hodnotené nulou.+Napríklad pri zákazkách na elektrinu je v Česku ​obvyklý (mediánový) počet ponúk 4. Nákupy elektriny s práve štyrmi ponukami preto majú neutrálne hodnotenia 0.5, vysoko konkurenčné zákazky s šiestimi a viac ponukami sú hodnotené jednotkou a slabo súťažené zákazky s dvomi či menej ponukami sú hodnotené nulou.
  
 Zákazka je hodnotená nulou vždy, keď bola podaná iba jedna ponuka. A to aj v prípade zákaziek v odvetví, kde sú zákazky s jedným uchádzačom bežné (napríklad v oblasti IT). V takýchto zákazkách neprebieha žiadna súťaž a skutočnosť,​ že sa jedná o bežnú prax v celých odvetviach, je skôr alarmujúca než ospravedlňujúca. Zákazka je hodnotená nulou vždy, keď bola podaná iba jedna ponuka. A to aj v prípade zákaziek v odvetví, kde sú zákazky s jedným uchádzačom bežné (napríklad v oblasti IT). V takýchto zákazkách neprebieha žiadna súťaž a skutočnosť,​ že sa jedná o bežnú prax v celých odvetviach, je skôr alarmujúca než ospravedlňujúca.
  • sk/pocet_nabidek.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/03 23:11
  • autor: Matej Hruska