Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sk:start [2019/11/04 16:31] (aktuální)
Jiří Skuhrovec vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +FIXME **Tato stránka ještě není plně přeložena. Pomozte s dokončením překladu.**\\ //​(odstraňte tento odstavec, jakmile je překlad dokončen)//​
  
 +====== zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek ======
 +zIndex je nástroj na analýzu praxe zadávání veřejných zakázek v režimu zákona. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní zadavatel postupoval transparentně,​ hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. zIndex hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou vazbu - kde se jim daří a kde mají rezervy. Nízký zIndex neznamená korupci ani porušení zákona. Spíše měří, zda zadavatel postupuje v souladu s [[dobra_praxe_a_literatura|dobrou praxí]], tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací. ​
 +
 +Dobrá praxe přitom požaduje více než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní zIndex měří.
 +
 +Cílem zIndexu je především poukázat na úspěšné zadavatele. Hodnocením různých oblastí ukazuje zadavatelům,​ co konkrétně mohou zlepšit - a u koho se lze inspirovat. zIndex je výstupem akademického výzkumu na Fakultě sociálních věd UK, je publikován sdružením Econlab z.s., na adrese [[http://​www.zIndex.cz|zIndex.cz]]. Ambicí sdružení je metodiku dále rozvíjet, pravidelně publikovat hodnocení pro různé skupiny zadavatelů (města, ministerstva,​ státní podniky...) a vytvořit tak konstruktivní tlak na kvalitnější zadávání veřejných zakázek.
 +
 +zIndex je vyhodnocován na zakázkách vypsaných v tříletém časovém období. Díky tomu má dostatečný vzorek zakázek, zároveň je ale hodnocené „okno“ kratší než volební cyklus. S výsledky před řádnými volbami tedy lze spojovat politické zástupce řídící danou instituci od předchozích voleb.
 +
 +=====Co znamená nízký zIndex? =====
 +Nízký zIndex znamená odchylku od dobré praxe - „pravidel slušného chování“ - formulované mezinárodními institucemi. Má-li zadavatel oproti podobným institucím nižší zIndex, znamená to zvýšená rizika. Tedy větší prostor pro nehospodárnost a korupci – tento prostor využit být může a nemusí, to už statistika podchytit nedokáže. Odchylka od dobré praxe tedy není vždy špatně. Je však na zadavateli, aby před veřejností zdůvodnil, proč si v konkrétní věci vedl hůře než ostatní zadavatelé. Proto web zIndex.cz umožňuje vložení vyjádření zadavatele přímo pod jeho výsledky – zadavatel má mít možnost nízké hodnocení vysvětlit.
 +
 +zIndex je sice poměrně robustní statistický ukazatel, přesto nedokáže postihnout všechny (zejména kvalitativní) složky dobrého zadávání veřejných zakázek. Srovnává zadavatele jen podle objektivních,​ dobře měřitelných kritérií – ta však poměrně dobře pokrývají většinu zadávacího procesu.  ​
 +
 +zIndex má za cíl v konečném důsledku působit výchovně – s pomocí názorného srovnání ukazovat zadavateli jeho nedostatky, vzdělávat jej a motivovat k lepšímu nakládání s veřejnými prostředky. Tyto stránky, zejména detailní popis jednotlivých ukazatelů, obsahují nejen vysvětlení konkrétního problému, ale i praktické instrukce ke zlepšení, odkazy na vhodnou literaturu apod. Má takto sloužit zadavatelům,​ odborné veřejnosti i novinářům k věcné debatě o vhodné zadávací praxi.
 +
 +=====Metodika hodnocení=====
 +zIndex se skládá z až devíti dílčích ukazatelů sledujících konkrétní problémy při zadávání veřejných zakázek. Pomocí nich pokrývá v zásadě celý zadávací proces. Výsledné hodnocení informuje v principu o třech tématech:  ​
 +  -**Otevřenost** - Jsou zakázky dodavatelům dostupné?
 +  -**Konkurence** - Probíhá o zakázky kvalitní soutěž?
 +  -**Kontrola** - Má veřejnost možnost zjistit, kam tekly peníze?
 +
 +==== Otevřenost (Jsou zakázky dodavatelům dostupné?​)====
 +
 +Otevřenost zadávacího řízení je nutnou podmínkou fungování veřejných zakázek. Pokud se potenciální uchazeči nemají šanci o veřejné zakázce dozvědět a do soutěže přihlásit,​ nemají současní dodavatelé motivaci k nabízení lepší hodnoty za peníze (buď ve formě nižší ceny, nebo vyšší kvality). Zároveň, bez otevřené konkurence je v zakázce mnohem vyšší riziko korupce, klientelismu,​ kartelových dohod a dalších nekalých praktik. Konkrétně otevřenost hodnotíme těmito třemi ukazateli:
 +
 +1. [[Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech]]
 +
 +2. [[soutezni_rizeni|Soutěžní řízení]]
 +
 +3. [[konzistentni_jednani|Konzistentní jednání]]
 +
 +==== Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?​)====
 +Důležitou součástí veřejné zakázky je hospodářská soutěž, tedy přímá konkurence na straně nabídky. Ta v konečném důsledku vede ke snížení cen a zvýšení kvality nakupovaného zboží a služeb. Opět platí, že v přímém konkurenčním boji několika uchazečů se jen stěží dojednávají korupční či kartelové dohody. Konkurenci hodnotíme ukazateli:
 +
 +4. [[koncentrace_dodavatelu|Koncentrace dodavatelů]]
 +
 +5. [[Počet nabídek]]
 +
 +6. [[Nástroje podporující soutěž]]
 +
 +==== Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tečou peníze?​)====
 +
 +Nedílnou součástí zadávání veřejných zakázek pak nutně musí být možnost kontroly jeho průběhu, a to jak ze strany orgánů státní správy, tak ze strany veřejnosti. ​
 +
 +7. [[Pochybení dle ÚOHS| Pochybení v soutěži dle ÚOHS]]
 +
 +8. [[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]]
 +
 +9. [[kvalita_dat_na_profilu|Kvalita dat na Profilu]]
 +
 +====Výpočet====
 +Celkové hodnocení zIndex je vypočteno jako prostý průměr všech ukazatelů uvedených v seznamu výše:
 +
 +$$zIndex = \frac{z_1 + z_2+ z_3+ z_4+ z_5+ z_6+ z_7+ z_8+ z_9}{9}$$
 +
 +=====Datové zdroje=====
 +Hlavním zdrojem dat pro naše hodnocení je Věstník veřejných zakázek (dále jako [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Věstník je centrálním místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách zadávaných podle pravidel zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy o zakázkách nadlimitních a podlimitních.
 +Informace z Věstníku jsou získávány pomocí speciálního software, jsou dále čištěny a párovány s daty z jiných veřejných rejstříků a daty pro bono poskytnutými společností ​ CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Dále jsou využita data o dárcích politickým stranám ze serveru PolitickeFinance.cz,​ finanční výkazy z Monitoru státní pokladny, data ze sbírky rozhodnutí ÚOHS, data stažená z profilů zadavatelů a konečně informace poskytnuté samotnými zadavateli v rámci dotazování podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Při zpracování dat spolupracujeme se sesterskou společností [[http://​www.datlab.cz/​|Datlab s.r.o.]]
 +
 +Více informací o způsobu sběru a čištění dat lze najít [[popis_dat|v popisu dat]].
 +
 +
 +=====Metodické poznámky=====
 +  * Metodika je vhodná pro porovnávání zadavatelů s obdobnou strukturou a velikostí výdajů. Má tedy slabou vypovídající hodnotu např. při porovnání města a státního podniku. U institucí s unikátní výdajovou strukturou (např. Ředitelství silnic a dálnic) má proto hodnocení pouze informativní charakter.
 +  * Srovnání vývoje zIndexu v čase považujeme spíše za informativní,​ platila-li v daných obdobích jiná pravidla. Např. při hodnocení období 2013-2015 vs. 2015-2017 je zřejmé, že v druhém jmenovaném lze pozorovat náběh nového zákona č. 134/2016 Sb., použití jiných lhůt či pravidel pro JŘBU apod., které ovlivňují možnosti zadavatelů dosáhnout lepšího hodnocení.
 +  * Pro posouzení, zda zakázka spadá do rozhodného období, je typicky použito datum oznámení o zadání zakázky. Výjimky jsou popsány u konkrétních ukazatelů. Např. u ukazatelů zaměřených i na nevysoutěžené zakázky [[Konzistentní jednání]],​ [[Pochybení dle ÚOHS]] nebo [[Nástroje podporující soutěž]] jsou využívána data jiná – typicky oznámení o zakázce.
 +  * S ohledem na možné nedostatky ve veřejných datech jsou dílčí výsledky poskytovány samotným zadavatelům s předstihem,​ aby mohly být provedeny korekce a nedocházelo k nadbytečným reputačním rizikům.
  • sk/start.txt
  • Poslední úprava: 2019/11/04 16:31
  • autor: Jiří Skuhrovec