Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sk:start [2020/01/08 14:37]
Tomáš Ducháček [Metodické poznámky]
sk:start [2020/01/31 10:46] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zindex – hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek na Slovensku ======
 +Zindex je nástroj na analýzu verejného obstarávania,​ ktoré prebieha v režime zákona o verejnom obstarávaní. S využitím reálnych dát meria nakoľko transparentne a hospodárne postupoval konkrétny zadávateľ. Zindex porovnáva jednotlivých zadávateľov a dáva im spätnú väzbu - kde sa im darí a kde majú rezervy. Nízky Zindex neznamená korupciu ani porušenie zákona. Skôr vyjadruje, či verejný obstarávateľ postupuje v súlade s [[dobra_praxe_a_literatura | dobrou praxou]], teda s odporúčaniami pre hospodárne obstarávanie podľa OECD, Európskej komisie či iných expertných organizácií.
  
-====== zIndex – hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek na Slovensku ====== +Dobrá prax požaduje viac, ako je iba postup podľzákona. ​Ten upravuje aj veľa výnimočných situácií, pripúšťa množstvo výnimiek - a vymedzuje preto zadávateľovi veľmi široké mantinelyDobrá prax opisujeako sa má zadávateľ typicky správať ​týchto mantineloch - a práve zhodu ňou Zindex meria.
-zIndex je nástroj na analýzu verejného obstarávania,​ ktoré prebieha v režime ​zákona ​o verejnom obstarávaníS využitím reálnych dát meria nakoľko transparentne ​hospodárne postupoval konkrétny ​zadávateľ. zIndex porovnáva jednotlivých zadávateľov a dáva im spätnú väzbu - kde sa im darí a kde majú rezervy. Nízky zIndex neznamená korupciu ani porušenie zákonaSkôr vyjadruječi verejný obstarávateľ postupuje ​súlade ​[[dobra_praxe_a_literatura | dobrou praxou]], teda s odporúčaniami pre hospodárne obstarávanie podľa OECD, Európskej komisie či iných expertných organizácií.+
  
-Dobrá prax požaduje viac, ako je iba postup podľa zákona. Ten upravuje aj veľa výnimočných situáciípripúšťa množstvo výnimiek ​- a vymedzuje preto zadávateľovi veľmi ​široké mantinelyDobrá prax opisujeako sa má zadávateľ typicky správať ​týchto mantineloch - a práve zhodu ňou zIndex meria.+Cieľom Zindexu ​je hodnotením rôznych oblastí obstarávania ukázať zadávateľomčo konkrétne môžu zlepšiť - a u koho sa môžu inšpirovaťZindex je výstupom akademického výskumu na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzityje publikovaný združením Econlab z.s. spolupráci ​Nadáciou Zastavme korupciu, na adrese [[http://​www.Zindex.sk | Zindex.sk]]. Ambíciou združenia je metodiku ďalej rozvíjať, pravidelne publikovať hodnotenie pre rôzne skupiny obstarávateľov (mestá, ministerstvá,​ štátne podniky ...) a vytvoriť tak konštruktívny tlak na kvalitnejšie verejné obstarávanie.
  
-Cieľom zIndexu ​je hodnotením rôznych oblastí obstarávania ukázať zadávateľom,​ čo konkrétne môžu zlepšiť - a u koho sa môžu inšpirovať. zIndex je výstupom akademického výskumu ​na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity, je publikovaný združením Econlab z.s. spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu, na adrese [[http://​www.zindex.sk | zIndex.sk]]. Ambíciou združenia je metodiku ​ďalej rozvíjaťpravidelne publikovať hodnotenie pre rôzne skupiny obstarávateľov (mestá, ministerstvá,​ štátne podniky ...) a vytvoriť tak konštruktívny tlak na kvalitnejšie verejné obstarávanie.+Zindex ​je vyhodnocovaný ​na zákazkách vypísaných ​trojročnom časovom obdobíVďaka tomu má dostatočnú vzorku zákaziekzároveň je ale hodnotené obdobie kratšie ako volebný cyklus
  
-zIndex je vyhodnocovaný na zákazkách vypísaných v trojročnom časovom obdobíVďaka tomu má dostatočnú vzorku zákaziekzároveň ​je ale hodnotené obdobie kratšie ako volebný cyklus+=====Čo znamená nízky Zindex? ===== 
 +Nízky Zindex znamená odchýlku od dobrej praxe - "​pravidiel slušného správania"​ - formulovanej medzinárodnými inštitúciamiAk má zadávateľ v porovnaní s podobným inštitúciám nižší Zindex, znamená to vyššie riziko. Teda väčší priestor pre nehospodárnosť a korupciu - tento priestor môže a nemusí byť využitýto už štatistika podchytiť nedokáže. Odchýlka od dobrej praxe nie je vždy automaticky zlou. Je však na zadávateľovi,​ aby pred verejnosťou zdôvodnil, prečo skončil horšie ako ostatní. Preto web Zindex.sk umožňuje vložiť vyjadrenie zadávateľa priamo pod jeho výsledky - zadávateľ má mať možnosť nízke hodnotenie vysvetliť.
  
-=====Čo znamená nízky zIndex? ===== +Zindex je síce pomerne robustný ​štatistický ukazovateľ, napriek tomu nedokáže zachytiť ​etky (najmä kvalitatívne) zložky dobrého verejného obstarávaniaPorovnáva zadávateľlen podľobjektívnychdobre merateľných kritérií - tie však pomerne dobre pokrývajú väčšinu zadávacieho procesu.
-Nízky zIndex znamená odchýlku od dobrej praxe - "​pravidiel slušného správania"​ - formulovanej medzinárodnými inštitúciami. Ak má zadávateľ v porovnaní s podobným inštitúciám nižší zIndex, znamená to vyššie rizikoTeda väčší priestor pre nehospodárnosť ​korupciu - tento priestor môže ​nemusí byť využitýto už štatistika podchytiť nedokáže. Odchýlka od dobrej praxe nie je vždy automaticky zlou. Je však na zadávateľovi,​ aby pred verejnosťou zdôvodnil, prečo skončil horšie ako ostatní. Preto web zIndex.sk umožňuje vložiť vyjadrenie zadávateľa priamo pod jeho výsledky - zadávateľ má mať možnosť nízke hodnotenie vysvetliť.+
  
-zIndex je síce pomerne robustný štatistický ukazovateľ,​ napriek tomu nedokáže zachytiť všetky (najmä kvalitatívne) zložky dobrého verejného obstarávania. Porovnáva zadávateľa len podľa objektívnych,​ dobre merateľných kritérií - tie však pomerne dobre pokrývajú väčšinu zadávacieho procesu. +Zindex ​má za cieľ pôsobiť motivačne - s pomocou porovnania ukazovať zadávateľovi jeho nedostatky, vzdelávať a motivovať k lepšiemu nakladaniu s verejnými prostriedkami. Tieto stránky, najmä detailný opis jednotlivých ukazovateľov,​ obsahujú nielen vysvetlenia konkrétnych problémov, ale aj praktické tipy na zlepšenie či odkazy na vhodnú literatúru. ​
- +
-zIndex ​má za cieľ pôsobiť motivačne - s pomocou porovnania ukazovať zadávateľovi jeho nedostatky, vzdelávať a motivovať k lepšiemu nakladaniu s verejnými prostriedkami. Tieto stránky, najmä detailný opis jednotlivých ukazovateľov,​ obsahujú nielen vysvetlenia konkrétnych problémov, ale aj praktické tipy na zlepšenie či odkazy na vhodnú literatúru. ​+
  
  
 =====Metodika hodnotenia===== =====Metodika hodnotenia=====
-zIndex ​sa skladá z deviatich čiastkových ukazovateľov sledujúcich konkrétne problémy pri zadávaní verejných zákaziek. Tieto indikátory pokrývajú v zásade celý súťažný proces. Výsledné hodnotenie sa vzťahuje k trom témam:+Zindex ​sa skladá z deviatich čiastkových ukazovateľov sledujúcich konkrétne problémy pri zadávaní verejných zákaziek. Tieto indikátory pokrývajú v zásade celý súťažný proces. Výsledné hodnotenie sa vzťahuje k trom témam:
   -**Otvorenosť** - Sú zákazky dostupné dodávateľom?​   -**Otvorenosť** - Sú zákazky dostupné dodávateľom?​
   -**Konkurencia** - Prebieha kvalitná súťaž o zákazky?   -**Konkurencia** - Prebieha kvalitná súťaž o zákazky?
Řádek 51: Řádek 50:
  
 ====Výpočet==== ====Výpočet====
-Celkové hodnotenie ​zIndex ​je vypočítané ako jednoduchý priemer všetkých ukazovateľov uvedených vyššie:+Celkové hodnotenie ​Zindex ​je vypočítané ako jednoduchý priemer všetkých ukazovateľov uvedených vyššie:
  
-$$zIndex ​= \frac{z_1 + z_2+ z_3+ z_4+ z_5+ z_6+ z_7}{7}$$+$$Zindex ​= \frac{z_1 + z_2+ z_3+ z_4+ z_5+ z_6+ z_7}{7}$$
  
 =====Dátové zdroje===== =====Dátové zdroje=====
-Hlavným zdrojom dát pre naše hodnotenie je Vestník verejného obstarávania (ďalej ako [[https://​www.uvo.gov.sk/​verejny-obstaravatel-obstaravatel/​vestnik-verejneho-obstaravania-37c.html/​|Vestník]]). ​ Vestník je centrálnym miestom pre uverejňovanie základných informácií o verejnom obstarávaní zadávaných podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní. ​zIndex ​pre veľké a malé štátne a verejné inštitúcie je vypočítavaný za obdobie **1.1.2016 - 30.6.2019**. Dáta z Vestníka sú pre jednotlivé inštitúcie doplnené dátami z Elektronického kontraktačného systému (EKS; informácie o súťaži, víťazovi, maximálnej a minimálnej sume) v časovom rozsahu apríl 2016 až apríl 2019.+Hlavným zdrojom dát pre naše hodnotenie je Vestník verejného obstarávania (ďalej ako [[https://​www.uvo.gov.sk/​verejny-obstaravatel-obstaravatel/​vestnik-verejneho-obstaravania-37c.html/​|Vestník]]). ​ Vestník je centrálnym miestom pre uverejňovanie základných informácií o verejnom obstarávaní zadávaných podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní. ​Zindex ​pre veľké a malé štátne a verejné inštitúcie je vypočítavaný za obdobie **1.1.2016 - 30.6.2019**. Dáta z Vestníka sú pre jednotlivé inštitúcie doplnené dátami z Elektronického kontraktačného systému (EKS; informácie o súťaži, víťazovi, maximálnej a minimálnej sume) v časovom rozsahu apríl 2016 až apríl 2019.
  
 Informácie z Vestníku sú získavané pomocou špeciálneho softvéru, sú ďalej čistené a párované s dátami z iných verejných registrov a dátami pre bono poskytnutými spoločnosťou [[https://​finstat.sk/​|Finstat]] (dáta o hospodárení) a projektom [[https://​www.uvostat.sk/​|UVOstat]] (dáta o zákazkách v EKS).  Informácie z Vestníku sú získavané pomocou špeciálneho softvéru, sú ďalej čistené a párované s dátami z iných verejných registrov a dátami pre bono poskytnutými spoločnosťou [[https://​finstat.sk/​|Finstat]] (dáta o hospodárení) a projektom [[https://​www.uvostat.sk/​|UVOstat]] (dáta o zákazkách v EKS). 
  
-Pracujeme sa aj s dátami o kontrolách verejných obstarávaní a konaniach o námietkach,​ ktoré pre účely ​zIndexu ​poskytol Úrad pre verejné obstarávanie. Pri námietkach máme pokryté obdobie júl 2016 až júl 2019, pri kontrolách júl 2017 až júl 2019. +Pracujeme sa aj s dátami o kontrolách verejných obstarávaní a konaniach o námietkach,​ ktoré pre účely ​Zindexu ​poskytol Úrad pre verejné obstarávanie. Pri námietkach máme pokryté obdobie júl 2016 až júl 2019, pri kontrolách júl 2017 až júl 2019. 
  
 =====Metodické poznámky===== =====Metodické poznámky=====
   * Metodika je vhodná na porovnávanie zadávateľov s obdobnou štruktúrou a veľkosťou výdavkov. Má menšiu výpovednú hodnotu napr. pri porovnaní mesta a štátneho podniku. Pri inštitúciách s unikátnou štruktúrou výdavkov má hodnotenie iba informatívny charakter.   * Metodika je vhodná na porovnávanie zadávateľov s obdobnou štruktúrou a veľkosťou výdavkov. Má menšiu výpovednú hodnotu napr. pri porovnaní mesta a štátneho podniku. Pri inštitúciách s unikátnou štruktúrou výdavkov má hodnotenie iba informatívny charakter.
-  * Ak v porovnávaných obdobiach platili iné pravidlá, je vývoj ​zIndexu ​v čase skôr informatívny.+  * Ak v porovnávaných obdobiach platili iné pravidlá, je vývoj ​Zindexu ​v čase skôr informatívny.
   * Pre posúdenie, či zákazka spadá do rozhodného obdobia, je typicky použitý dátum oznámenia o zadaní zákazky. Výnimky sú popísané pri konkrétnych ukazovateľoch. Napr. pri ukazovateľoch zameraných aj na nevysúťažené zákazky [[sk:​Konzistentní jednání|Konzistentné konanie]], [[sk:​pochybeni_dle_ÚOHS|Pochybenia podľa ÚVO]] nebo [[sk:​nastroje_podporujici_soutez|Nástroje podporujúce súťaž]] sú použité iné dáta – typicky oznámenia o zákazke.   * Pre posúdenie, či zákazka spadá do rozhodného obdobia, je typicky použitý dátum oznámenia o zadaní zákazky. Výnimky sú popísané pri konkrétnych ukazovateľoch. Napr. pri ukazovateľoch zameraných aj na nevysúťažené zákazky [[sk:​Konzistentní jednání|Konzistentné konanie]], [[sk:​pochybeni_dle_ÚOHS|Pochybenia podľa ÚVO]] nebo [[sk:​nastroje_podporujici_soutez|Nástroje podporujúce súťaž]] sú použité iné dáta – typicky oznámenia o zákazke.
   * Vzhľadom na možné nedostatky vo verejných dátach sú čiastkové výsledky poskytované samotným obstarávateľom s predstihom, aby sa mohli vykonať korekcie a nedochádzalo k nadbytočným reputačným rizikám.   * Vzhľadom na možné nedostatky vo verejných dátach sú čiastkové výsledky poskytované samotným obstarávateľom s predstihom, aby sa mohli vykonať korekcie a nedochádzalo k nadbytočným reputačným rizikám.
  • sk/start.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/31 10:46
  • autor: Jiří Skuhrovec