Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
soutezni_rizeni [2018/07/31 08:52]
Jiří Skuhrovec [Soutěžní řízení]
soutezni_rizeni [2019/07/30 08:40] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 2: Řádek 2:
 **Soutěžní řízení** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]]. **Soutěžní řízení** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]].
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
-Ukazatel **Soutěžní řízení** měří objem veřejných zakázek, které jsou otevřené konkurenci. Penalizovány jsou zakázky zadané ​ v jednacím řízení bez uveřejnění ("​JŘBU"​),​ tedy řízení, které je nejméně transparentní a nejvíce omezuje konkurenci.+Ukazatel **Soutěžní řízení** měří objem veřejných zakázek, které jsou otevřené konkurenci. Penalizovány jsou zakázky zadané ​ v jednacím řízení bez uveřejnění ("​JŘBU"​),​ tedy řízení, které je nejméně transparentní a nejvíce omezuje konkurenci. Dále jsou penalizovány změny v již uzavřených smlouvách na veřejnou zakázku, tedy tzv. vícepráce.
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
 JŘBU je jediné zákonné řízení, kde je velmi silně omezena jak transparentnost procesu, tak vliv konkurenčního prostředí a volné soutěže. Zadavatel zde přímo vyzývá k jednání o zakázce jednoho či více zájemců dle svého vlastního výběru a neuveřejňuje žádnou výzvu k účasti v soutěži. ​ JŘBU je jediné zákonné řízení, kde je velmi silně omezena jak transparentnost procesu, tak vliv konkurenčního prostředí a volné soutěže. Zadavatel zde přímo vyzývá k jednání o zakázce jednoho či více zájemců dle svého vlastního výběru a neuveřejňuje žádnou výzvu k účasti v soutěži. ​
  
-Právě transparentnost a konkurence jsou základní stavební kameny boje s korupcí a obecně dobré praxe a integrity ve veřejných zakázkách (např. ([[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2005)]], ([[dobra_praxe_a_literatura|EC (2013)]][[dobra_praxe_a_literatura|TI (2005)]]). OECD (2005) přímo uvádí ​//EU je pro složité zakázky, kde nelze použít otevřené řízení, možno použít soutěžní dialog, ale nejsou zde žádné důvody pro užívání jednacího řízení//" ​([[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2005)]] ​s. 46, vlastní překlad). Dále autoři pokračují,​ že pokud už je nutné jednací řízení použít, ​„… ​//je třeba zveřejnit oznámení o zakázce s výzvou k účasti v soutěži tak, aby se do řízení mohl přihlásit kdokoliv a zajistila se tak férovost a integrita řízení.//​" ​([[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2005)]], s. 47, vlastní překlad). I v metodice k českému zákonu o veřejných zakázkách je uvedeno, že JŘBU je většinou krajním způsobem ​zadání ​veřejné zakázky, pokud není možné veřejnou zakázku objektivně zadat jiným způsobem ([[dobra_praxe_a_literatura|MMR (2013)]]). A přesto se v Čechách za rok 2013 takto zadalo více jak 20 % nadlimitních a podlimitních zakázek s celkovým objemem 40 mld. Kč ([[dobra_praxe_a_literatura|MMR (2014)]]).+Právě transparentnost a konkurence jsou základní stavební kameny boje s korupcí a obecně dobré praxe a integrity ve veřejných zakázkách (např. ([[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2005)]], ([[dobra_praxe_a_literatura|EC (2013)]][[dobra_praxe_a_literatura|TI (2005)]]). OECD (2005) přímo uvádí, že //"​[v] ​EU je pro složité zakázky, kde nelze použít otevřené řízení, možno použít soutěžní dialog, ale nejsou zde žádné důvody pro užívání jednacího řízení"//  (s. 46, vlastní překlad). Dále autoři pokračují,​ že pokud už je nutné jednací řízení použít, //"...je třeba zveřejnit oznámení o zakázce s výzvou k účasti v soutěži tak, aby se do řízení mohl přihlásit kdokoliv a zajistila se tak férovost a integrita řízení".// ([[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2005)]], s. 47, vlastní překlad). I v metodice k českému zákonu o veřejných zakázkách je uvedeno, že JŘBU je většinou krajním způsobem ​zadávání ​veřejné zakázky, pokud není možné veřejnou zakázku objektivně zadat jiným způsobem ([[dobra_praxe_a_literatura|MMR (2013)]]). A přesto se v Čechách za rok 2013 takto zadalo více jak 20 % nadlimitních a podlimitních zakázek s celkovým objemem 40 mld. Kč ([[dobra_praxe_a_literatura|MMR (2014)]]).
  
 Tyto údaje je třeba začlenit do mezinárodního kontextu: Česká republika je v Evropě na špici v užívání JŘBU pro nadlimitní zakázky a je na takřka pětinásobku evropského průměru. Jedna ze šesti českých zakázek, uveřejněných v Evropském věstníku („TED“),​ je (ne)soutěžena tímto způsobem. Naproti tomu, na Slovensku je to jedna ze 30, v Holandsku jedna ze sta a ve Švédsku je JŘBU použito u jedné z tisíc tří set nadlimitních zakázek. Tyto údaje je třeba začlenit do mezinárodního kontextu: Česká republika je v Evropě na špici v užívání JŘBU pro nadlimitní zakázky a je na takřka pětinásobku evropského průměru. Jedna ze šesti českých zakázek, uveřejněných v Evropském věstníku („TED“),​ je (ne)soutěžena tímto způsobem. Naproti tomu, na Slovensku je to jedna ze 30, v Holandsku jedna ze sta a ve Švédsku je JŘBU použito u jedné z tisíc tří set nadlimitních zakázek.
Řádek 14: Řádek 14:
  
  
-Vedle velmi nízké transparentnosti procesu je důležitá i nepřítomnost konkurence v JŘBUzákon sice o více uchazečích mluví, nicméně dle údajů z ISVZ je v osmi z deseti případů JŘBU osloven pouze jeden uchazeč. Ve zbývajících případech se jedná většinou o soutěž dvou až tří uchazečů (o negativním dopadu nízkého počtu nabídek píšeme v ukazateli [[Počet nabídek]]).+Vedle velmi nízké transparentnosti procesu je důležitá i nepřítomnost konkurence v JŘBU zákon sice o více uchazečích mluví, nicméně dle údajů z Věstníku ​je v osmi z deseti případů JŘBU osloven pouze jeden uchazeč. Ve zbývajících případech se jedná většinou o soutěž dvou až tří uchazečů (o negativním dopadu nízkého počtu nabídek píšeme v ukazateli [[Počet nabídek]])
 + 
 + 
 +Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nebo-li vícepráce,​ představují zákonnou možnost, jak bez soutěže navýšit původní objem zakázky, přičemž tyto práce nad rámec původní zakázky budou rovněž poskytnuty vybraným dodavatelem. Pokud je zadavatel nucen přistoupit ke sjednání víceprací,​ dává tím najevo, že jím původně zpracovaná dokumentace nebyla úplná a nezahrnovala tak pokrytí všech potřeb. Z praxe navíc vyplývá, že především dodavatelé s touto zákonnou možností počítají a formou víceprací tak občas dochází k navýšení původně očekávaného objemu prací i v situacích, kdy dodavatelé se svou odbornou znalostí mohli nedostatky dokumentace odhalit předem.
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Ukazatel měří podíl zakázek v JŘBU na celkovém objemu zakázek daného zadavatele. Nejhůře, tedy nulou, by byl hodnocen zadavatel, který by zadal všechny zakázky v JŘBU.+Ukazatel měří podíl ​objemu ​zakázek v JŘBU a objemu víceprací ​na celkovém objemu zakázek daného zadavatele. Nejhůře, tedy nulou, by byl hodnocen zadavatel, který by zadal všechny zakázky v JŘBU anebo prostřednictvím víceprací.
  
  
-$$z_2 =  \Bigg(1 - \frac{objem\:​zakázek\:​v\:​JRBU}{objem\:​všech\:​zakázek}\Bigg)^4$$+$$z_2 =  \Bigg(1 - \frac{objem\:​zakázek\:​v\:​JRBU\:​+\:​objem\:​víceprací}{objem\:​všech\:​zakázek}\Bigg)^4$$
  
-Z negativního hodnocení JŘBU jsou vyčleněna ta řízení, kterým předcházela [[http://business.center.cz/business/pravo/​zakony/​verejne-zakazky/​cast4.aspx| Soutěž o návrh]], tedy regulérní transparentní a otevřená soutěž. Není tedy důvod tento postup penalizovat. Zároveň, tento postup práce je doporučován i Českou komorou architektů (viz [[dobra_praxe_a_literatura#​ceske_zdroje|Soutěžní řád ČKA]]). Jedná se o přibližně 10-20 zakázek za rok.+Z negativního hodnocení JŘBU jsou vyčleněna ta řízení, kterým předcházela [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#​cast6-hlava4| Soutěž o návrh]], tedy regulérní transparentní a otevřená soutěž. Není tedy důvod tento postup penalizovat. Zároveň, tento postup práce je doporučován i Českou komorou architektů (viz [[dobra_praxe_a_literatura#​ceske_zdroje|Soutěžní řád ČKA]]). Jedná se o přibližně 10-20 zakázek za rok.
  
-Ze stejného důvodu, tedy předcházející soutěž na daný předmět plnění, ​jsou z hodnocení vyčleněny JŘBU, které jsou součástí plnění rámcové smlouvy.+Dále jsou z negativního ​hodnocení ​JŘBU vyčleněny ​nákupy přes komoditní burzu, které dle [[dobra_praxe_a_literatura#​ceske_zdroje|metodiky MMR]] zadavatelé uvádějí jako JŘBU. U těchto typů nákupu je konkurenční prostředí i minimalizace korupčních rizik dána tržními silami na burze, a proto taktéž není důvod tento typ JŘBU penalizovat.
  
-Dále jsou z negativního hodnocení JŘBU vyčleněny nákupy přes komoditní burzukteré dle [[dobra_praxe_a_literatura#​ceske_zdroje|metodiky MMR]] zadavatelé uvádějí jako JŘBU. U těchto typů nákupu je konkurenční prostředí i minimalizace korupčních rizik dána tržními silami na burze proto taktéž není důvod ​tento typ JŘBU penalizovat.+Méněprácetedy situace, kdy dodatkem smlouvy dochází naopak ke snížení původně závazného objemu plnění, se ve výpočtu neprojevují, ​to ani jako důvod ​pro penalizaci zadavatele, ani pro bonifikaci za ušetřené prostředky.
  
-Ukazatel je umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ​se ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.+Ukazatel je umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ===== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ =====
 Čeští zadavatelé JŘBU používají velmi často, podstatně častěji, než je v Evropě zvykem. Nicméně, i toto řízení má legitimní důvody pro využití: Čeští zadavatelé JŘBU používají velmi často, podstatně častěji, než je v Evropě zvykem. Nicméně, i toto řízení má legitimní důvody pro využití:
Řádek 34: Řádek 37:
   * veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů pouze určitým dodavatelem   * veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů pouze určitým dodavatelem
   * veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě   * veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě
-  * jde o dodatečné dodávky, služby nebo stavební práce od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva (za dalších podmínek) 
  
-Je třeba si uvědomit, že JŘBU má být z povahy věci výjimečné nebo nouzové řešení. JŘBU by dlouhodobě nemělo tvořit více než 5 % objemu zakázek. I v rámci této hranice by mělo být využíváno v izolovaných případech,​ spíše než systematicky a opakovaně. Důvody pro JŘBU typicky vznikají na základě předchozího chování zadavatele – špatně ​popsaného ​předmětu plnění, absence analýzy ​a nebo vendor lock-in. Znevýhodňujeme zadavatele (respektive současné vedení instituce) pouze tehdy, pokud se tyto chyby staly již za předchozího vedení úřadu (viz příběh [[http://​zpravy.ihned.cz/​politika/​c1-62080160-policie-navrhla-obzalovat-prazske-radni-kvuli-opencard-nevypsali-otevrenou-soutez|Opencard]]). Samozřejmě se může stát, že je zadavatel nucen za nenadálých okolností zadat větší množství JŘBU bez svého zavinění (např. povodeň strhne hned tři mosty naráz a ty je třeba urychleně opravit).+Je třeba si uvědomit, že JŘBU má být z povahy věci výjimečné nebo nouzové řešení. JŘBU by dlouhodobě nemělo tvořit více než 5 % objemu zakázek. I v rámci této hranice by mělo být využíváno v izolovaných případech,​ spíše než systematicky a opakovaně. Důvody pro JŘBU typicky vznikají na základě předchozího chování zadavatele – špatně ​popsaný ​předměplnění, absence analýzy ​či situace ​vendor lock-in. Znevýhodňujeme zadavatele (respektive současné vedení instituce) pouze tehdy, pokud se tyto chyby staly již za předchozího vedení úřadu (viz příběh [[http://​zpravy.ihned.cz/​politika/​c1-62080160-policie-navrhla-obzalovat-prazske-radni-kvuli-opencard-nevypsali-otevrenou-soutez|Opencard]]). Samozřejmě se může stát, že je zadavatel nucen za nenadálých okolností zadat větší množství JŘBU bez svého zavinění (např. povodeň strhne hned tři mosty naráz a ty je třeba urychleně opravit).
  
  
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
-JŘBU se zpravidla dá vyhnout, pokud zadavatel řádně připraví investiční projekt a s ním spojenou zakázku. +JŘBU a vícepracím ​se zpravidla dá vyhnout, pokud zadavatel řádně připraví investiční projekt a s ním spojenou zakázku. 
-  - **Plánováním**Zadavatel by měl již v přípravné fázi tušit, jestli se mu do výběrového řízení někdo přihlásí a měl by vybírat kvalifikační kritéria pouze s ohledem na předmět plnění. Zároveň by se měl zadavatel snažit o maximální informovanost o zakázce, a to formou zveřejněných investičních strategií, předběžných oznámení o zakázce, dnů otevřených dveří a podobně. +  - **Plánováním.** Zadavatel by měl již v přípravné fázi tušit, jestli se mu do výběrového řízení někdo přihlásí a měl by vybírat kvalifikační kritéria pouze s ohledem na předmět plnění. Zároveň by se měl zadavatel snažit o maximální informovanost o zakázce, a to formou zveřejněných investičních strategií, předběžných oznámení o zakázce, dnů otevřených dveří a podobně. 
-  - **Správnou formulací předmětu plnění**Pokud si zadavatel neví rady s tím, co a jak přesně potřebuje nakoupit (např. v oblasti IT, ale i složitějších stavebních projektů), je doporučováno (např. OECD (2005)) použít soutěžní dialog nebo jednací řízení s uveřejněním,​ které je otevřené alespoň žádostem o účast v soutěži. Případně je možné soutěž naformulovat tak, že místo přesné specifikace zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pouze funkční vlastnosti požadovaného řešení a dovolí dodavatelům nabídnout varianty. Zároveň, častým důvodem pro JŘBU jsou vícepráce,​ které dodavatelé strategicky využívají jako dodatečné příjmy nad rámec vysoutěžené ceny. Důležitá je tedy kvalitní specifikaci předmětu zakázky, která potřebu víceprací eliminuje.+  - **Správnou formulací předmětu plnění.** Pokud si zadavatel neví rady s tím, co a jak přesně potřebuje nakoupit (např. v oblasti IT, ale i složitějších stavebních projektů), je doporučováno (např. OECD (2005)) použít soutěžní dialog nebo jednací řízení s uveřejněním,​ které je otevřené alespoň žádostem o účast v soutěži. Přesnou specifikací předmětu plnění dochází také k limitaci prostoru pro vícepráce,​ které dodavatelé strategicky využívají jako dodatečné příjmy nad rámec vysoutěžené ceny. Případně je možné soutěž naformulovat tak, že místo přesné specifikace zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pouze funkční vlastnosti požadovaného řešení a dovolí dodavatelům nabídnout varianty. ​
  
  
  
  • soutezni_rizeni.1533019937.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/07/31 08:52
  • autor: Jiří Skuhrovec