Správnost udaných údajů

Tato stránka popisuje jednu z komponent sloužících pro výpočet zIndexu - hodnocení zadavatelů veřejných zakázek.

Tato komponenta postihuje zadavatele za zdánlivou banalitu - chybné udávání informací o konkrétních veřejných zakázkách v systému isvzus.cz. Příčinou takové chyby může být nedbalost při vyplňování formulářů, stejně jako záměrné zatajování citlivých informací. Smyslem komponenty je penalizovat spíše to druhé pochybení. Penalizováno je proto pouze takové chování, které významně snižuje kvalitu nebo dohledatelnost informací o dané zakázce, a kde proto existuje podezření ze záměrného neuvedení informace. I v případě, že je absence informací pouhým nedopatřením, však existuje důvod postihovat instituce zaměstnávající úředníky neschopné formuláře správně vyplnit, respektive relativně přilepšit těm, u kterých k žádným (úmyslným i neúmyslným) pochybením nedochází.

Přehled postihovaných porušení

  1. Chybné IČO zadavatele
  2. Chybné IČO dodavatele
  3. Chybný název zadavatele
  4. Neuvedení druhu řízení
  5. Neuvedení kontaktního e-mailu

Uvádění chybných IČO zadavatele

Zadavatel, který u zakázky uvede chybné IČO vlastní organizace (případně neuvede žádné) se dopouští vážného pochybení z hlediska transparence, neboť významně snižuje dohledatelnost zakázky. Tyto zakázky byly objeveny a přiřazeny zadavateli jen díky našemu důslednému přístupu opravování chyb v datech, je penalizován dvakrát vážněji než ostatní chyby v uvedených údajích. Pro další ilustraci významu uvádění shodných názvů viz např. seznam dodavatelů v mezinárodní databázi VZ: k čemu vedou různé názvy

Uvádění chybných IČO dodavatele

Zadavatel který neuvede u zakázky IČO dodavatele snižuje transparentnost průběhu VZ, zejména tím že činí obtížným jisté dohledání dodavatele. Z hodnocení jsou vyňaty VZ ve formě veřejné soutěže a VZ s více dodavateli (kde systém isvzus.cz zveřejnění IČ všech dodavatelů neumožňuje) a zakázky, kde je dodavatelem zahraniční subjekt, který IČO nemá.

Uvádění různých názvů zadavatele

Názvy uvedené zadavatelem jsou navzájem porovnány, vybrán je nejfrekventovanější název. Zakázky s názvem výrazně odlišným od nejfrekventovanějšího jsou pak počítány jako zakázky s chybně uvedeným názvem. Zadavatel, který uvádí svůj název jednotně tedy není penalizován. Zdánlivě zbytečná přísnost takové penalizace je dána faktem, že uvedení špatného názvu snižuje dohledatelnost veřejné zakázky, a je tedy porušením zásady transparence. Od úředníka je zkrátka očekávána znalost úředního názvu jeho vlastní instituce a schopnost jej vyplnit do formuláře.

Jelikož v ČR neexistuje konzistentní a spolehlivý zdroj oficiálních názvů organizací, používáme tento tolerantnější přístup a považujeme nejfrekventovanější název za správný. S tímto přístupem žádný zadavatel není penalizován více než mu náleží. Je však možné že zadavatel udávající opakovaně tentýž nesprávný název, je trestán méně než by měl. Tento nedostatek je poplatný dostupným datům a bude odstraněn jakmile bude nalezen spolehlivý zdroj dat.

Poznámka: V odchylkách od názvu je připuštěna určitá tolerance. Algoritmicky je hodnocena percentuální shoda obou názvů. Shoda nad 90% je považována za dostatečnou. Cílem indikátoru je především trestat významné odchylky od názvu. Např. zní-li úřední název instituce Ministerstvo lásky, nepřipouští se názvy jako Česká republika - Ministerstvo lásky, Ministerstvo lásky - odbor tiskových záležitostí, nebo ML ČR.

Neuvedení druhu řízení VZ

Zadavatel který neuvede druh řízení VZ se dopouští pochybení v procesu zadávání veřejné zakázky. Znesnadňuje ex-post kontrolu (prováděnou např. komponentou použitá řízení) tím, že zakrývá významnou informaci o průběhu soutěže o veřejnou zakázku.

Neuvedení kontaktního e-mailu

Zadavatel, který neuvede kontakt na specifické pracoviště administrující konkrétní veřejnou zakázku, snižuje možnosti komunikace případným dodavatelům, dále pak ztěžuje získání ex-post informací (tj. veřejnou kontrolu), jaká je prováděna např. v rámci hodnocení poskytování informací.

  1. Chybný název dodavatele
  2. Neuvedení adresy zadavatele

Označme počty jednotlivých pochybení <m>c_z</m> nesprávné IČO zadavatele, <m>c_d</m> nesprávné IČO zadavatele, <m>c_n</m> nesprávný název zadavatele, <m>c_r</m> chybějící druh řízení, a <m>c_e</m> chybějící e-mail. Písmenem <m>Z</m> pak označme počet všech zakázek (tedy maximální možný počet pochybení) daného zadavatele.

Výpočet této komponenty pak probíhá ve následovně:

<m 16>i_A = 100 ~ ( 1 ~ - ~ 1/{6 Z} ~ (2c_z + c_d + c_n + c_r + c_e))^4</m>

  • spravnost_udanych_udaju.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)