Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravnost_udanych_udaju [2010/12/25 13:52]
Vítězslav Titl [Přehled postihovaných porušení]
spravnost_udanych_udaju [2014/08/13 13:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Správnost udaných údajů====== 
- 
-Tato stránka popisuje jednu z komponent sloužících pro [[výpočet zIndexu]] - hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. 
-  
-===== Popis ===== 
-Tato komponenta postihuje zadavatele za zdánlivou banalitu - chybné udávání informací o konkrétních veřejných zakázkách v systému [[http://​www.isvzus.cz|isvzus.cz]]. Příčinou takové chyby může být nedbalost při vyplňování formulářů,​ stejně jako záměrné zatajování citlivých informací. Smyslem komponenty je penalizovat spíše to druhé pochybení. Penalizováno je proto pouze takové chování, které významně snižuje kvalitu nebo dohledatelnost informací o dané zakázce, a kde proto existuje podezření ze záměrného neuvedení informace. I v případě, že je absence informací pouhým nedopatřením,​ však existuje důvod postihovat instituce zaměstnávající úředníky neschopné formuláře správně vyplnit, respektive relativně přilepšit těm, u kterých k žádným (úmyslným i neúmyslným) pochybením nedochází. 
-==== Přehled postihovaných porušení ==== 
-  -Chybné IČO zadavatele 
-  -Chybné IČO dodavatele 
-  -Chybný název zadavatele 
-  -Neuvedení druhu řízení 
-  -Neuvedení kontaktního e-mailu 
- 
- 
-=== Uvádění chybných IČO zadavatele=== 
-Zadavatel, který u zakázky uvede chybné IČO vlastní organizace (případně neuvede žádné) se dopouští vážného pochybení ​ z hlediska transparence,​ neboť významně snižuje dohledatelnost zakázky. Tyto zakázky byly objeveny a přiřazeny zadavateli jen díky našemu důslednému přístupu [[opravování chyb v datech]], ​ je penalizován dvakrát vážněji než ostatní chyby v uvedených údajích. Pro další ilustraci významu uvádění shodných názvů viz např. seznam dodavatelů v mezinárodní databázi VZ: [[http://​www.dgmarket.com/​tenders/​buyerList.do~locationISO=~keywords=ministerstvo~orgStatus=~d-148197-p=1~buyerStatusFilter=~country=cz|k čemu vedou různé názvy]] 
- 
-=== Uvádění chybných IČO dodavatele=== 
-Zadavatel který neuvede u zakázky IČO dodavatele snižuje transparentnost průběhu VZ, zejména tím že činí obtížným jisté dohledání dodavatele. Z hodnocení jsou vyňaty VZ ve formě veřejné soutěže a VZ s více dodavateli (kde systém [[http://​www.isvzus.cz|isvzus.cz]] zveřejnění IČ všech dodavatelů neumožňuje) a zakázky, kde je dodavatelem zahraniční subjekt, který IČO nemá. 
- 
-=== Uvádění různých názvů zadavatele === 
-Názvy uvedené zadavatelem jsou navzájem porovnány, vybrán je nejfrekventovanější název. Zakázky s názvem výrazně odlišným od nejfrekventovanějšího jsou pak počítány jako zakázky s chybně uvedeným názvem. Zadavatel, který uvádí svůj název jednotně tedy není penalizován. Zdánlivě zbytečná přísnost takové penalizace je dána faktem, že uvedení špatného názvu snižuje dohledatelnost veřejné zakázky, a je tedy porušením zásady transparence. Od úředníka je zkrátka očekávána znalost úředního názvu jeho vlastní instituce a schopnost jej vyplnit do formuláře. ​ 
- 
-Jelikož v ČR neexistuje konzistentní a spolehlivý zdroj oficiálních názvů organizací,​ používáme tento tolerantnější přístup a považujeme nejfrekventovanější název za správný. S tímto přístupem žádný zadavatel není penalizován více než mu náleží. ​ Je však možné že zadavatel udávající opakovaně tentýž //​nesprávný//​ název, je trestán méně než by měl. Tento nedostatek je poplatný dostupným datům a bude odstraněn jakmile bude nalezen spolehlivý zdroj dat. 
- 
-//​Poznámka:​ V odchylkách od názvu je připuštěna určitá tolerance. Algoritmicky je hodnocena percentuální shoda obou názvů. Shoda nad 90% je považována za dostatečnou. Cílem indikátoru je především trestat významné odchylky od názvu. Např. zní-li úřední název instituce **Ministerstvo lásky**, nepřipouští se názvy jako **Česká republika - Ministerstvo lásky**, **Ministerstvo lásky - odbor tiskových záležitostí**,​ nebo **ML ČR**.// 
- 
-=== Neuvedení druhu řízení VZ === 
-Zadavatel který neuvede druh řízení VZ se dopouští pochybení v procesu zadávání veřejné zakázky. Znesnadňuje ex-post kontrolu (prováděnou např. komponentou [[použitá řízení]]) tím, že zakrývá významnou informaci o průběhu soutěže o veřejnou zakázku. 
- 
-=== Neuvedení kontaktního e-mailu=== 
-Zadavatel, který neuvede kontakt na specifické pracoviště administrující konkrétní veřejnou zakázku snižuje možnosti komunikace případným dodavatelům,​ dále pak ztěžuje získání ex-post informací (tj. veřejnou kontrolu), jaká je prováděna např. v rámci hodnocení [[poskytování informací]].  ​ 
- 
- 
-===== Výhledové možnosti rozšíření ===== 
-  -Chybný název dodavatele 
-  -Neuvedení adresy zadavatele 
- 
-===== Kritika a obhajoba ===== 
- 
- 
-===== Výpočet ===== 
-Označme počty jednotlivých pochybení <​m>​c_z</​m>​ nesprávné IČO zadavatele, <​m>​c_d</​m>​ nesprávné IČO zadavatele, <​m>​c_n</​m>​ nesprávný název zadavatele, <​m>​c_r</​m>​ chybějící druh řízení, a <​m>​c_e</​m>​ chybějící e-mail. Písmenem <​m>​Z</​m>​ pak označme počet všech zakázek (tedy maximální možný počet pochybení) daného zadavatele. 
- 
-Výpočet této komponenty pak probíhá ve následovně:​ 
- 
-<m 16>i_A = 100  ~ ( 1 ~ - ~ 1/{6 Z} ~ (2c_z + c_d + c_n + c_r + c_e))^4</​m>​ 
-  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  • spravnost_udanych_udaju.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)