Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2019/07/30 08:03]
Tomáš Ducháček [Datové zdroje]
start [2020/05/19 08:17] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​zIndex ​– hodnocení zadavatelů veřejných zakázek ====== +====== ​Zindex ​– hodnocení zadavatelů veřejných zakázek ====== 
-zIndex je nástroj na analýzu praxe zadávání veřejných zakázek ​v režimu zákona. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní ​zadavatel ​postupoval transparentně,​ hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. ​zIndex ​hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou vazbu - kde se jim daří a kde mají rezervy. Nízký ​zIndex ​neznamená korupci ani porušení zákona. Spíše měří, zda zadavatel postupuje v souladu s [[dobra_praxe_a_literatura|dobrou praxí]], tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací. ​+Zindex hodnotí praxi zadávání veřejných zakázek. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní ​úřad ​postupoval transparentně,​ hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. ​Zindex ​hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou vazbu - kde se jim daří a kde mají rezervy. Nízký ​Zindex ​neznamená korupci ani porušení zákona. Spíše měří, zda zadavatel postupuje v souladu s [[dobra_praxe_a_literatura|dobrou praxí]], tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací. ​
  
-Dobrá praxe přitom požaduje více než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní zIndex ​měří.+Dobrá praxe přitom požaduje více než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní Zindex ​měří.
  
-Cílem ​zIndexu ​je především poukázat na úspěšné zadavatele. Hodnocením různých oblastí ukazuje zadavatelům,​ co konkrétně mohou zlepšit - a u koho se lze inspirovat. ​zIndex ​je výstupem akademického výzkumu na Fakultě sociálních věd UK, je publikován sdružením Econlab z.s., na adrese [[http://​www.zIndex.cz|zIndex.cz]]. Ambicí sdružení je metodiku dále rozvíjet, pravidelně publikovat hodnocení pro různé skupiny zadavatelů (města, ministerstva,​ státní podniky...) a vytvořit tak konstruktivní tlak na kvalitnější zadávání veřejných zakázek.+Cílem ​Zindexu ​je především poukázat na úspěšné zadavatele. Hodnocením různých oblastí ukazuje zadavatelům,​ co konkrétně mohou zlepšit - a u koho se lze inspirovat. ​Zindex ​je výstupem akademického výzkumu na Fakultě sociálních věd UK, je publikován sdružením Econlab z.s., na adrese [[http://​www.Zindex.cz|Zindex.cz]]. Ambicí sdružení je metodiku dále rozvíjet, pravidelně publikovat hodnocení pro různé skupiny zadavatelů (města, ministerstva,​ státní podniky...) a vytvořit tak konstruktivní tlak na kvalitnější zadávání veřejných zakázek.
  
-zIndex ​je vyhodnocován na zakázkách vypsaných v tříletém časovém období. Díky tomu má dostatečný vzorek zakázek, zároveň je ale hodnocené „okno“ kratší než volební cyklus. S výsledky před řádnými volbami tedy lze spojovat politické zástupce řídící danou instituci od předchozích voleb.+Zindex ​je vyhodnocován na zakázkách vypsaných v tříletém časovém období. Díky tomu má dostatečný vzorek zakázek, zároveň je ale hodnocené „okno“ kratší než volební cyklus. S výsledky před řádnými volbami tedy lze spojovat politické zástupce řídící danou instituci od předchozích voleb.
  
-=====Co znamená nízký ​zIndex? ===== +=====Co znamená nízký ​Zindex? ===== 
-Nízký ​zIndex ​znamená odchylku od dobré praxe - „pravidel slušného chování“ - formulované mezinárodními institucemi. Má-li zadavatel oproti podobným institucím nižší ​zIndex, znamená to zvýšená rizika. Tedy větší prostor pro nehospodárnost a korupci – tento prostor využit být může a nemusí, to už statistika podchytit nedokáže. Odchylka od dobré praxe tedy není vždy špatně. Je však na zadavateli, aby před veřejností zdůvodnil, proč si v konkrétní věci vedl hůře než ostatní zadavatelé. Proto web zIndex.cz umožňuje vložení vyjádření zadavatele přímo pod jeho výsledky – zadavatel má mít možnost nízké hodnocení vysvětlit.+Nízký ​Zindex ​znamená odchylku od dobré praxe - „pravidel slušného chování“ - formulované mezinárodními institucemi. Má-li zadavatel oproti podobným institucím nižší ​Zindex, znamená to zvýšená rizika. Tedy větší prostor pro nehospodárnost a korupci – tento prostor využit být může a nemusí, to už statistika podchytit nedokáže. Odchylka od dobré praxe tedy není vždy špatně. Je však na zadavateli, aby před veřejností zdůvodnil, proč si v konkrétní věci vedl hůře než ostatní zadavatelé. Proto web Zindex.cz umožňuje vložení vyjádření zadavatele přímo pod jeho výsledky – zadavatel má mít možnost nízké hodnocení vysvětlit.
  
-zIndex ​je sice poměrně robustní statistický ukazatel, přesto nedokáže postihnout všechny (zejména kvalitativní) složky dobrého zadávání veřejných zakázek. Srovnává zadavatele jen podle objektivních,​ dobře měřitelných kritérií – ta však poměrně dobře pokrývají většinu zadávacího procesu.  ​+Zindex ​je sice poměrně robustní statistický ukazatel, přesto nedokáže postihnout všechny (zejména kvalitativní) složky dobrého zadávání veřejných zakázek. Srovnává zadavatele jen podle objektivních,​ dobře měřitelných kritérií – ta však poměrně dobře pokrývají většinu zadávacího procesu.  ​
  
-zIndex ​má za cíl v konečném důsledku působit výchovně – s pomocí názorného srovnání ukazovat zadavateli jeho nedostatky, vzdělávat jej a motivovat k lepšímu nakládání s veřejnými prostředky. Tyto stránky, zejména detailní popis jednotlivých ukazatelů, obsahují nejen vysvětlení konkrétního problému, ale i praktické instrukce ke zlepšení, odkazy na vhodnou literaturu apod. Má takto sloužit zadavatelům,​ odborné veřejnosti i novinářům k věcné debatě o vhodné zadávací praxi.+Zindex ​má za cíl v konečném důsledku působit výchovně – s pomocí názorného srovnání ukazovat zadavateli jeho nedostatky, vzdělávat jej a motivovat k lepšímu nakládání s veřejnými prostředky. Tyto stránky, zejména detailní popis jednotlivých ukazatelů, obsahují nejen vysvětlení konkrétního problému, ale i praktické instrukce ke zlepšení, odkazy na vhodnou literaturu apod. Má takto sloužit zadavatelům,​ odborné veřejnosti i novinářům k věcné debatě o vhodné zadávací praxi.
  
 =====Metodika hodnocení===== =====Metodika hodnocení=====
-zIndex ​se skládá z až devíti dílčích ukazatelů sledujících konkrétní problémy při zadávání veřejných zakázek. Pomocí nich pokrývá v zásadě celý zadávací proces. Výsledné hodnocení informuje v principu o třech tématech:  ​+Zindex ​se skládá z až devíti dílčích ukazatelů sledujících konkrétní problémy při zadávání veřejných zakázek. Pomocí nich pokrývá v zásadě celý zadávací proces. Výsledné hodnocení informuje v principu o třech tématech:  ​
   -**Otevřenost** - Jsou zakázky dodavatelům dostupné?   -**Otevřenost** - Jsou zakázky dodavatelům dostupné?
   -**Konkurence** - Probíhá o zakázky kvalitní soutěž?   -**Konkurence** - Probíhá o zakázky kvalitní soutěž?
Řádek 51: Řádek 51:
  
 ====Výpočet==== ====Výpočet====
-Celkové hodnocení ​zIndex ​je vypočteno jako prostý průměr všech ukazatelů uvedených v seznamu výše:+Celkové hodnocení ​Zindex ​je vypočteno jako prostý průměr všech ukazatelů uvedených v seznamu výše:
  
-$$zIndex ​= \frac{z_1 + z_2+ z_3+ z_4+ z_5+ z_6+ z_7+ z_8+ z_9}{9}$$+$$Zindex ​= \frac{z_1 + z_2+ z_3+ z_4+ z_5+ z_6+ z_7+ z_8+ z_9}{9}$$
  
 =====Datové zdroje===== =====Datové zdroje=====
Řádek 64: Řádek 64:
 =====Metodické poznámky===== =====Metodické poznámky=====
   * Metodika je vhodná pro porovnávání zadavatelů s obdobnou strukturou a velikostí výdajů. Má tedy slabou vypovídající hodnotu např. při porovnání města a státního podniku. U institucí s unikátní výdajovou strukturou (např. Ředitelství silnic a dálnic) má proto hodnocení pouze informativní charakter.   * Metodika je vhodná pro porovnávání zadavatelů s obdobnou strukturou a velikostí výdajů. Má tedy slabou vypovídající hodnotu např. při porovnání města a státního podniku. U institucí s unikátní výdajovou strukturou (např. Ředitelství silnic a dálnic) má proto hodnocení pouze informativní charakter.
-  * Srovnání vývoje ​zIndexu ​v čase považujeme spíše za informativní,​ platila-li v daných obdobích jiná pravidla. Např. při hodnocení období 2013-2015 vs. 2015-2017 je zřejmé, že v druhém jmenovaném lze pozorovat náběh nového zákona č. 134/2016 Sb., použití jiných lhůt či pravidel pro JŘBU apod., které ovlivňují možnosti zadavatelů dosáhnout lepšího hodnocení.+  * Srovnání vývoje ​Zindexu ​v čase považujeme spíše za informativní,​ platila-li v daných obdobích jiná pravidla. Např. při hodnocení období 2013-2015 vs. 2015-2017 je zřejmé, že v druhém jmenovaném lze pozorovat náběh nového zákona č. 134/2016 Sb., použití jiných lhůt či pravidel pro JŘBU apod., které ovlivňují možnosti zadavatelů dosáhnout lepšího hodnocení.
   * Pro posouzení, zda zakázka spadá do rozhodného období, je typicky použito datum oznámení o zadání zakázky. Výjimky jsou popsány u konkrétních ukazatelů. Např. u ukazatelů zaměřených i na nevysoutěžené zakázky [[Konzistentní jednání]],​ [[Pochybení dle ÚOHS]] nebo [[Nástroje podporující soutěž]] jsou využívána data jiná – typicky oznámení o zakázce.   * Pro posouzení, zda zakázka spadá do rozhodného období, je typicky použito datum oznámení o zadání zakázky. Výjimky jsou popsány u konkrétních ukazatelů. Např. u ukazatelů zaměřených i na nevysoutěžené zakázky [[Konzistentní jednání]],​ [[Pochybení dle ÚOHS]] nebo [[Nástroje podporující soutěž]] jsou využívána data jiná – typicky oznámení o zakázce.
   * S ohledem na možné nedostatky ve veřejných datech jsou dílčí výsledky poskytovány samotným zadavatelům s předstihem,​ aby mohly být provedeny korekce a nedocházelo k nadbytečným reputačním rizikům.   * S ohledem na možné nedostatky ve veřejných datech jsou dílčí výsledky poskytovány samotným zadavatelům s předstihem,​ aby mohly být provedeny korekce a nedocházelo k nadbytečným reputačním rizikům.
  • start.1564466622.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/07/30 08:03
  • autor: Tomáš Ducháček