Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tindex_vypocet [2010/11/14 11:31]
jana [Kompozice]
tindex_vypocet [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Výpočet indexu ====== +stránka ​ejmenována ​na [[výpočet zIndexu]]
-===== Kompozice ===== +
-Index hodnocení zadavatelů - zIndex - je kompozitní index, který hodnotí zadávání veřejných zakázek od okamžiku, kdy bylo oznámení nebo edběžné oznámení o zakázce vyvěšeno ​na Informační systém veřejných zakázek - uveřejňovací subsystém (provozovaný Českou poštou) do okamžiku, kdy byla zakázka zadána (a oznámení o zadání zakázky bylo vyvěšeno v ISVZUS). zIndex hodnotí chování zadavatele z hlediska následujících kritérií dobré praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek: +
-1) Transparence (Transparency) - 50% +
-2) Otevřenost a diverzifikace (Openness and Diverzification)- 30% +
-3) Správnost (Correctness) - 15% +
-4) Úspornost (Economization)- 5% +
- +
-Ad 1) Prvním pilířem dobré praxe v oblasti veřejných zakázek je transparence celého řízení, což obnáší ​ oznamování všech veřejných zakázek prostřednictvím ISVZUS - tj. na jednom centrálním místě (nevyjímaje zakázky malého rozsahu, které se v současné době běžně nezveřejňují vůbec), ale i ochotu zadavatele poskytnout na požádání informace o veřejných zakázkách,​ které v minulosti zadával nebo o podrobnostech zadávacího procesu. Transparence se však do určité míry musí týkat i dodavatele, neboť častým jevem korupce ve veřejných zakázkách je detekovatelné,​ leč neprokazatelné splynutí zadavatele a dodavatele (např. přes neznámé společnosti s akciemi na jméno, společnosti vlastněné zahraničními holdingy sídlícími v zemích chronicky neochotných poskytovat údaje o vlastnících společností apod.). Z hlediska zIndexu je tento pilíř klíčový - proto je jeho váha na celkovém indexu stanovena ve výši 50% celkové hodnoty zIndexu.  +
-Subindikátory,​ spadající do pilíře transparence,​ jsou následující:​ +
-a) [[podil_vz_na_celkovych_nakupech|Podíl VZ zadaných prostřednictvím ISVZUS]] (tj. podlimitních a nadlimitních VZ)k celkovému odhadovanému objemu prostředků,​ které zadavatel mohl vynaložit na veřejné zakázky (tento postup detekuje jednak známé "​porcování",​ jednak dodatečné navyšování hodnoty zakázky dodatky ke smlouvám uzavřeným prostřednictvím veřejné zakázky. +
-b) Hodnocení dodavatelů vybraných zadavatelem z hlediska jeho transparence (možnost dohledat konkrétní fyzickou osobu nebo osoby, které dodavatele kontrolují) a dále z hlediska transparence fungování dodavatele (tzn. dodavatel má historii - nevznikl těsně před začátkem VZ ani nezanikl těsně po VZ a zda plní své povinnosti, jedná-li se o obchodní společnost nebo družstvo - ve vztahu ke zveřejňování účetních výkazů v obchodním rejstříku). Subsidiárně lze využít i kritéria hodnotící dodavatele z hlediska jeho orientace na veřejnou správu. +
-c) [[poruseni_elementarnich_pravidel_transparence|Porušení elementárních pravidel transparence VZ]] - jde o případy, kdy zadavatel nezveřejnil oznámení o zakázce nebo předběžné oznámení o zakázce, ačkoliv tak měl učinit, dále jde o případy, kdy zadavatel zadal zakázku rámcovou smlouvou více subjektům, přičemž není zveřejněno,​ kolik z celkové částky stanovené rámcovou smlouvou jednotliví dodavatelé čerpali atp. +
-d) Poskytování informací zadavatelem ve vztahu k veřejným zakázkám, které zadával. Toto hodnocení vychází z faktu, že zadavatel nakládá s veřejnými prostředky,​ a proto by měl na dotaz kteréhokoliv zainteresovaného subjektu být ochoten a schopen poskytnout o veřejných zakázkách informace (zde je relativně jedno, zda se jedná o poskytování informací na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).  +
- +
-Ad 2) Cílem regulace veřejných zakázek je generovat hospodářskou soutěž mezi dodavateli a překonávat tak morální hazard vznikající na straně zadavatelů. K tvorbě hospodářské soutěže by měla směřovat činnost zadavatele při organizaci VZ. V rámci tohoto pilíře jsou hodnoceny následující body: +
-e) Koncentrace dodavatelů - tedy to, zda zadavatel opakovaně nezadává zakázky stále jedné a téže firmě. +
-f) [[pocet_nabidek|Počet nabízejících]] - tzn. nejlepší momentálně dostupný ukazatel toho, že zadavatel byl reálně schopen při zadávání VZ vyvolat hospodářskou soutěž. +
-g) [[pouzita_rizeni|Volba typu řízení]] - některá řízení jsou z hlediska vytváření efektivní hospodářské soutěže relativně méně efektivní nebo zcela neefektivní - z hlediska dobré praxe se jeví jako vhodné tato řízení neaplikovat nebo aplikovat jen v minimálním rozsahu. +
-h) Dostatečné lhůty k přípravě dokumentace - zveřejněním oznámení nebo předběžného oznámení o zakázce v delší lhůtě než v té, kterou předepisuje zákon o VZ umožňuje uchazečům o VZ lepší přípravu a opět přispívá k posílení hospodářské soutěže. +
- +
-Ad 3) Poskytování informací o veřejných zakázkách je nezbytnou součástí celého procesu distribuce veřejných prostředků. Praxe ISVZUS nicméně naznačuje, že ne všichni zadavatelé berou tento fakt na vědomí. V případě, že zadavatel není schopen nebo nechce vyplnit řádně formuláře ISVZUS, značně tak ztěžuje možnosti kontroly VZ (nejedná se o překlepy a chyby v pravopise, ale o zásadní problémy typu nesprávně uvedených IČ zadavatele nebo dodavatele, které v podstatě eliminují možnost jednoznačné identifikace těchto subjektů, dále o chybějící údaje o počtu nabídek, počtu vítězů, apod.). Podobně problematické jsou i chyby zadavatele v zakázkovém procesu - ve smyslu chyb přezkoumávaných ÚOHS. Součástí tohoto pilíře jsou následující subindikátory:​ +
-i) Chyby v základních údajích ve formulářích,​ které znemožňují identifikaci klíčových parametrů VZ. +
-j) Chyby v proceduře zadávání VZ shledané ÚOHS (pravomocné rozhodnutí). +
- +
-Ad 4) Úspornost je samozřejmě jedním z nejdůležitějších cílů VZ, nicméně její hlavní základ je položen ještě před oznámením o VZ - tzn. v black boxu zadavatele, o kterém v současné době nejsou veřejně dostupné žádné informace. V etapě VZ, kterou se zabývá zIndex, tak můžeme z úspornosti hodnotit jen málo - konkrétně rozdíl mezi cenou odhadovanou zadavatelem a cenou vítěznou. O tomto rozdílu existují 2 hypotézy - jednak, že by se měl v čase pro zakázky stejného typu snižovat, jednak, že se liší podle typu zakázek.  +
-k) rozdíl mezi poptávanou a nabízenou cenou +
- +
-===== Komponenty ===== +
-==== Aktuální komponenty ==== +
- +
-  -[[ÚHOS]] +
-  -[[Podil VZ na celkových nákupech]] +
-  -[[Hodnocení dodavatele]] +
-  -[[Opakovaná vítězství]] +
-  -[[Správnost udaných údajů]] +
-  -[[Úspory]] +
-  -[[Poskytování informací]] +
-  -[[Použitá řízení]] +
-  -[[Deadlines]] +
-  -[[Porušení elementárních pravidel transparence]] +
- +
-==== Komponenty v diskusi ==== +
-  * [[Volební zakázky]] +
-  * [[Počet nabídek]] +
-  * [[Elektronická aukce]] +
- +
  • tindex_vypocet.1289730678.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:10
  • (upraveno mimo DokuWiki)