Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2019/07/30 08:14]
Tomáš Ducháček [Jak zlepšit své hodnocení?]
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2019/09/30 10:28]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 3: Řádek 3:
  
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
-Ukazatel sleduje, jak velká část nákupů vedených v účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. Nízká hodnota ukazuje na rizika kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​+Ukazatel ​**Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech** ​sleduje, jak velká část nákupů vedených v účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. Nízká hodnota ukazuje na rizika kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​
  
-Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů z účetních výkazů [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].+Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ​a navýšený o objem veřejných zakázek zveřejněných pouze na profilu zadavatele ​proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů z účetních výkazů [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].
  
  
Řádek 14: Řádek 14:
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněný ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ve sledovaném období, poměřovaný proti "​zúžené"​ verzi ovlivnitelných nákladů činnosti (viz [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Ucetnictvi_Prezentace_2014-02-13_Aplikace-klicovych-analytickych-ukazatelu-a-jejich-vyuziti-v-rizeni-verejnych-financi.pdf|metodiku Ministerstva financí]], především slide 24). Na rozdíl od dalších ukazatelů zIndexu je zde bráno v potaz typicky období delší - pětileté, aby se snížil vliv výkyvů daných jednorázovými investicemi.  ​+Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ve sledovaném období ​a navýšený o objem zakázek zjištěných pouze na Profilu, poměřovaný proti "​zúžené"​ verzi ovlivnitelných nákladů činnosti (viz [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Ucetnictvi_Prezentace_2014-02-13_Aplikace-klicovych-analytickych-ukazatelu-a-jejich-vyuziti-v-rizeni-verejnych-financi.pdf|metodiku Ministerstva financí]], především slide 24). Na rozdíl od dalších ukazatelů zIndexu je zde bráno v potaz typicky období delší - pětileté, aby se snížil vliv výkyvů daných jednorázovými investicemi.  ​
  
 $$z_1 =  \sqrt{\frac{objem\:​zakázek}{objem\:​ovlivnitelných\:​nákladů\:​činnosti}}$$ $$z_1 =  \sqrt{\frac{objem\:​zakázek}{objem\:​ovlivnitelných\:​nákladů\:​činnosti}}$$
Řádek 24: Řádek 24:
 Např. z účetního výkazu dle CAS jsou "​soutěžitelnými"​ výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).  Např. z účetního výkazu dle CAS jsou "​soutěžitelnými"​ výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).
 V případě výkazu dle IFRS jsou do //​ovlivnitelných nákladů činnosti// zařazeny: náklady na vynaložené zboží (A.), výkonová spotřeba (B.), ostatní provozní náklady (H.) a mimořádné náklady (R.) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  V případě výkazu dle IFRS jsou do //​ovlivnitelných nákladů činnosti// zařazeny: náklady na vynaložené zboží (A.), výkonová spotřeba (B.), ostatní provozní náklady (H.) a mimořádné náklady (R.) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
-V případě, že dílčí položky nejsou dohledatelné v monitoru, jsou údaje dopočítány nepřímo z dalších ukazatelů nebo vyhledány v účetní závěrce instituce. V minimu případů, kdy data nebyla pro daný rok dohledatelná, je použita lineární aproximace.+V případě, že dílčí položky nejsou dohledatelné v monitoru, jsou údaje dopočítány nepřímo z dalších ukazatelů nebo vyhledány v účetní závěrce instituce. V minimu případů, kdy data nebyla ​dohledatelná ​pro daný rok, zatímco pro jiné roky ano, je použita lineární aproximace.
  
  
Řádek 38: Řádek 38:
  
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
-  * **Nekouskovat zakázky.** ​ U každého dodavatele, ke kterému jdou během jednoho roku platby v sumě přesahující hranici pro VZMR, prověřit zákonnost takového postupu a zvážit provedení ​soutěže+  * **Nekouskovat zakázky.** ​ U každého dodavatele, ke kterému jdou během jednoho roku platby v sumě přesahující hranici pro VZMR, prověřit zákonnost takového postupu a zvážit provedení ​zadávacího řízení
  
   * ** Minimalizovat vícepráce.** ​ U stávajících zakázek připouštět skutečně jen odůvodněné vícepráce a dobrou specifikací soutěží předcházet jejich vzniku (viz ukazatel [[Soutěžní řízení]]). Mimo jasně ekonomicky vynucených případů nepoužívat dodatky a nepřekračovat výši plnění stanovenou původní smlouvou.   * ** Minimalizovat vícepráce.** ​ U stávajících zakázek připouštět skutečně jen odůvodněné vícepráce a dobrou specifikací soutěží předcházet jejich vzniku (viz ukazatel [[Soutěžní řízení]]). Mimo jasně ekonomicky vynucených případů nepoužívat dodatky a nepřekračovat výši plnění stanovenou původní smlouvou.
  • podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/08 09:30
  • autor: Tomáš Ducháček