Poskytování informací na vyžádání

Zadavatelé byli dotázáni na základní informace ohledně veřejných zakázek. Ukazatel Poskytování informací hodnotí kvalitu a včasnost jejich odpovědi. Hodnoceny jsou odpovědi na dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ptáme se na základní informace o zakázkách malého rozsahu a další zadávací praxi. Zadavatel tedy musí mít v první řadě dobře evidovány výdaje, aby vůbec dokázal informaci získat. V druhé řadě potom musí rozumně odpovídat na žádosti o informace.

Obecně může úřad poskytnout pouze ty informace, kterými disponuje. Proto se ptáme na zakázky malého rozsahu, neboť zadavatelé by měli mít evidenci výdajů a s nimi spojených zakázek i pod zákonným limitem a nemělo by tedy pro ně být problematické takovou informaci poskytnout.

Ochota a schopnost poskytovat informace by měla patřit k základním stavebním kamenům zodpovědné veřejné správy. Dle OECD je první zásadou dobré praxe ve veřejných zakázkách „Poskytnout adekvátní míru transparentnosti v rámci celého životního cyklu veřejné zakázky“ (OECD, 2009, str. 18). OECD dále uvádí, že zadavatel by se neměl soustředit jen na transparentnost samotného procesu veřejné zakázky, ale měl by být transparentní i před řízením (proč vůbec dodávku/službu potřebuje) a po jeho skončení (byla zakázka úspěšná?) a dále otevřeně ukázat celkový soulad uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek v organizaci. Úplná a bezodkladná odpověď zadavatele indikuje dvě věci: - Zadavatel měl informace snadno k dispozici, což lze považovat za příznak dobré kontroly nad výdaji. - Zadavatel je transparentní a otevřená instituce, který ctí svou zákonnou povinnost svobodného přístupu k informacím. Zároveň je dobré zdůraznit, že ukazatel poskytování informacíneměří, zda někdo postupoval dle zákona či ne. Ale pouze porovnává schopnost veřejných institucí monitorovat vlastní výdaje a ochotu poskytnout informace na vyžádání. Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, umožňuje prodloužit lhůtu pro odpověď nebo si vyžádat finanční kompenzaci odpovídající nákladům spojeným se zpracováním odpovědi na žádost. Pokud ale zadavatel jedné z možností využije, znamená to, že pro něj bylo časově náročné a nákladné informace získat Nedá se tedy předpokládat, že má o svých nákladech přehled.

Zde uvádíme text emailu, kterým jsme se dotazovali na informace o veřejných zakázkách:

Předmět: informace o veřejných zakázkách IČO 

Text:
Dobrý den,
pro účely ekonomického výzkumu žádám podle zákona 106/1999 o poskytnutí následujících údajů pro zadavatele NÁZEV ZADAVATELE (IČO):

A) objem veřejných zakázek malého rozsahu, zadaných Vaší institucí v letech 2011,2012 a 2013. 
Tedy tři čísla, jedno pro každý rok.
B) informaci, zda Vaše instituce v letech 2011-2013 využívala k nákupu Dynamický nákupní systém. 
Pokud ano, jaký byl celkový objem takto realizovaných nákupů?
C) informaci, zda Vaše instituce v letech 2011-2013 využívala k nákupu elektronická tržiště veřejné správy. 
Pokud ano, jaký byl celkový objem takto realizovaných nákupů?

Prosím o uvedení celkových částek v Kč bez DPH. 
Odpověď prosím odeslat v prostém textu (bez příloh) na emailovou adresu zindex.research@gmail.com, 
se zachováním IČO Vaší instituce v předmětu zprávy.

za poskytnuté informace děkuji

s pozdravem
Jiří Skuhrovec
//Informace o datu narození
a trvalém bydlišti//

Poskytovat informace by měli zadavatelé následujícím způsobem:

 1. V zákonném limitu 15 dnů
 2. Úplně: zadavatelé by měli být schopni zodpovědět otázku za celou instituci zadavatele a za všechny dotazované roky.
 3. Bez poplatku: což implicitně znamená především to, že informace o veřejných zakázkách mají sami od sebe v přehledné formě a s jejich poskytnutím nejsou spojeny náklady navíc.

Emaily získáváme buď z portálu veřejné správy, nebo z webových stránek zadavatelů (je-li uveden obecný kontaktní email, kontakt na podatelnu, sekretariát a nebo v krajním případě ředitele či kontaktní formulář).

Výpočet

Odpovědi na emaily jsme rozřazovali na základě následujícího klíče. Pokud emailová odpověď dorazila po více než 25 dnech pracovních dnech (lhůta stanovena zákonem) včetně případu využití zákonného odkladu, odpovídající bodové ohodnocení se snižuje o 25 %. Je-li doručeno více odpovědí, počítána je pouze nejlepší z nich.

Klasifikace odpovědí (s příklady typických odpovědí):

 • Úplné poskytnutí informací 100 % ; úplná odpověď pokud jde o počet let a zahrnutí všech součástí zadavatele. Za dostačující považujeme odpověď s evidencí veřejných zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč (tj., sumy nad tuto částku).
  • Zadavatel zaslal tři čísla reprezentující celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2011, 2012 a 2013 a odpověď na otázky ohledně dynamického nákupního systému a elektronického tržiště.
 • Poskytnutí částí informací - 75 %; zadavatel zaslal objemy veřejných zakázek malého rozsahu, ale ne za všechny roky či části zadavatele.
  • Zadavatel odpověděl, že využívá elektronické tržiště, ale neuvedl objem peněz, které na tržišti utratil.
  • V zadavatelově odpovědi chybí informace za určité roky.
  • Zadavatel píše, že zaslané informace jsou neúplné, například kvůli nezačlenění všech součástí zadavatele.
 • Podmíněné poskytnutí informací - 50 % ; zadavatel odpověděl a je ochoten poskytnout informace, ale nezaslal je.
  • Zadavatel vyžaduje zaplacení určitého poplatku za vyhledání nebo zaslání informací.
  • Zadavatel požaduje další informace před tím, než informace poskytne. To nezahrnuje relevantní upřesňující dotazy, které byly zodpovídány.
 • Neposkytnutí informací - 25 % ; jakákoliv odpověď, která neobsahuje žádné požadované informace.
  • Odmítnutí poskytnutí informací.
  • Slíbení poslání bez pozdější reakce.
  • Zadavatel nemá informace k dispozici, a proto je nemůže poskytnout.
 • Žádná odpověď - 0 % ; žádná nebo automatizovaná odpověď.
  • Nedostali jsme žádnou odpověď na námi zaslaný email.
  • Dostali jsme pouze automatizovanou odpověď.

Obecně platí, že čím větší instituce, tím náročnější je vykazování a kontrola výdajů. Ukazatel tedy může znevýhodňovat velké instituce, které mají zpravidla složitou organizační strukturu čítající několik organizačních složek a je tedy pro ně náročnější výdaje konsolidovat a spravovat.

 • Vést řádně evidenci výdajů
 • Odpovídat na dotazy občanů, pokud možno v popsaném duchu – věcně, bezplatně a včas.
 • poskytovani_informaci_na_vyzadani.txt
 • Poslední úprava: 2016/09/05 20:54
 • autor: Jiří Skuhrovec