Často kladené otázky (FAQ)

Uvádzame prehľad najčastejších pripomienok zadávateľov k metodike, ktoré považujeme za vhodné vysvetliť. Sekcia sa priebežne dopĺňa.

  1. (obecne) Postupovali sme podľa zákona, nemožno nás preto hodnotiť negatívne. Ide o nedorozumenie o tom, aký je význam dobrej praxe, ktorú hodnotíme a ktorá vždy ide nad rámec zákona. Napríklad nadmerné využívanie priameho rokovacieho konania alebo viacnásobné zmeny v jednej zákazke nie sú protizákonné, znižujú však transparentnosť a hospodárnosť zadávacieho procesu. Autori hodnotenia rozhodne nenaznačujú, že sa v PRK nemá zadávať vôbec alebo že sa podmienky zákazky v prípade potreby nemajú meniť. Samozrejme chápeme, že nastávajú situácie, kedy je nutné použiť výnimočný postup - typicky potreba dodatočných prác plynúca zo skutočne nepredvídateľných okolností. Takéto postupy sú v poriadku. Naša metodika však zvýhodňuje zadávateľa, ktorí tieto postupy používajú menej často.
  2. Nedá sa zistiť, podľa akej metodiky a z akých dát hodnotenie vychádza. Metodika je podrobne popísaná na tejto wiki, vychádzame z dát Vestníku verejného obstarávania a ďalších zdrojov k zákazkám za obdobie troch rokov. Ďalšie informácie sú dostupné tu: metodika.
  3. Ako sú vyberané hodnotené zákazky? Väčšina ukazovateľov pracuje so všetkými „vysúťaženými“ zákazkami v režime zákona v danom období, teda so všetkými zadanými verejnými zákazkami, pri ktorých bolo uverejnené oznámenie o zadaní zákazky. Výnimku tvorí ukazovateľ Konzistentné konanie zameraný na zákazky vypísané do Vestníku (teda napr. nie priame rokovacie konania, pri ktorých zadávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania).
  4. Zadávateľ nemôže ovplyvniť počet ponúk, a teda ani hodnotenie. Zadávateľ môže ovplyvniť počet uchádzačov viacerými postupmi. Napríklad korektným uverejňovaním, dlhšími lehotami, menej obmedzujúcimi kvalifikačnými predpokladmi, jednoznačnými a zmysluplnými hodnotiacimi kritériami. Všeobecnejšie aj správnou špecifikáciou zákazky nadväzujúcou na prieskum trhu. Manuály dobrej praxe považujú reálnu konkurenciu za základný prvok transparentného zadávanie a jednoznačne zadávateľa motivujú ku krokom, ktoré zvyšujú konkurenciu medzi dodávateľmi.
  5. Prečo nemáme 100 %? Pri niektorých ukazovateľoch (napr. Počet ponúk, Nástroje podporujúce súťaž je z definície takmer nemožné získať hodnotenie 100 %, nižší výsledok je teda úplne prirodzený. Zmyslom ukazovateľov je poskytnúť objektívne porovnanie navzájom medzi obstarávateľmi, teda viac ako absolútnu hodnotu ukazovateľa má zmysel porovnávať výsledok s inými obstarávateľmi.
  6. Ako sa vyberajú hodnotené úrady/inštitúcie? Hodnotíme v danej kategórii všetky úrady/inštitúcie, ktoré zadali aspoň minimálny počet verejných zákaziek v režime zákona. To preto, aby pri všetkých hodnotených mali štatistické výsledky aspoň základnú výpovednú hodnotu - platí, že čím viac zákaziek, tým je zIndex presnejší.
  7. Koľkí v rebríčku sme skončili? Pri predbežných výsledkoch neposkytujeme informáciu o poradí. To sa môže meniť v závislosti na chybách opravených zadávateľom a metodických úpravách. Zadávateľ si však môže urobiť predstavu o výsledkoch cez porovnanie s priemernými hodnotami, zobrazenými aj u predbežných výsledkov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktujte nás tu: Kontaktný formulár.

  • sk/faq.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/08 14:42
  • autor: Tomáš Ducháček