Nástroje podporujúce súťaž

Nástroje podporujúce súťaž je jeden z ukazovateľov použitých pre hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek zIndex.

Tento ukazovateľ hodnotí, ako obstarávatelia využívajú nepovinné postupy prínosné pre zvýšenie konkurencie. Konkrétne ide o:

 • Elektronické aukcie
 • Delenie zákaziek na časti
 • Predĺžené lehoty na podanie ponúk
 • Hodnotenie zákaziek nielen cenou, ale aj kritériami kvality predmetu plnenia
 • Inovatívny postup

Využívanie vyššie uvedených dobrovoľných nástrojov podporuje konkurenciu a spravodlivosť súťaže (viď OECD (2008)). Ukazovateľ preto pozitívne hodnotí, ak obstarávateľ vo vhodných prípadoch vynaloží dodatočné úsilie nad rámec svojich zákonných povinností, a podporí tak konkurenčné prostredie vo verejnej zákazke.

 • Elektronická aukcia umožňuje uchádzačom upravovať svoju ponuku, takže dochádza k priamemu cenovému súboju a hodnotenie ponúk sa končí až vtedy, keď už nikto nie je ochotný ponúknuť nižšiu cenu. Exekutíva aj akademické štúdie sa zhodujú na tom, že e-aukcie posilňujú konkurenčné prostredie vo verejnom obstarávaní a tým aj znižujú vysúťaženú cenu zákaziek. Prínos využitia elektronickej aukcie sa však líši podľa predmetu zákazky. Práve preto vydalo české Ministerstvo pre miestny rozvoj

zoznam komodít vhodných pre e-aukcie, aby podporilo využívanie tohto nástroja a poskytlo zadávateľom návod, kedy e-aukcie využívať. Zároveň aj české Ministerstvo financií vo svojej Metodike verejného nakupovania uvádza: „Všeobecne je možné využitie elektronickej aukcie odporučiť pre komodity, ktorých predmet sa dá dobre vyšpecifikovať, ktorých kvalita je nemenná a ktoré sú ľahko štandardizovateľné“.

 • Delenie zákazky na časti umožní obstarávateľovi vytvoriť maximálne konkurenčné prostredie ku každej čiastkovej súťaži o časť (veľkej) zákazky. Tento nástroj tiež otvára verejné obstarávanie pre malé a stredné podniky, pretože umožňuje znížiť kvalifikačné požiadavky, vyčleniť jednoduchšie práce realizovateľné viac uchádzačmi a pod. (viď Kódex dobrej praxe pre uľahčenie prístupu MSP do VO, Európska komisia,2008; tiež Koncentrácia dodávateľov a blog). Subjekty, ktoré by boli len v slabšej úlohe subdodávateľov, sa vďaka tomuto postupu môžu emancipovať a vzniká zdravšie konkurenčné prostredie.
 • Predĺženie lehoty na predloženie ponúk umožní uchádzačom lepšie pripraviť ponuku a zvýši šancu na vyšší počet uchádzačov v konaní. Obstarávatelia vo väčšine prípadov nastavujú lehotu na predloženie ponúk na úrovni zákonného minima. To je postačujúca pre jednoduchšie zákazky. Pri zákazkách s komplexnými požiadavkami však takéto lehoty môžu byť faktorom negatívne obmedzujúcim konkurenciu. Je znakom dobrej praxe ak zadávateľ vo vhodných prípadoch vyjde v ústrety predĺženými lehotami.
 • Hodnotenie kvality predmetu plnenia indikuje, že zadávateľovi záleží na kvalite nakupovaného tovaru a je ochotný si za kvalitu prípadne priplatiť. Tým sa verejná súťaž povznáša nad obyčajnú cenovú vojnu s ponúkaním tých najlacnejších produktov (navyše, ak pripustíme možnosť dodatočných prác, je táto cenová súťaž iba slovnou prestrelka bez reálneho vplyvu na konečnú cenu pre zadávateľa). Solídni dodávatelia sa takýchto výberových konaní nezúčastní pretože vedia, že so svojím kvalitným produktom za zodpovedajúcu cenu nemôžu konkurovať tým najlacnejším výrobkom. Manuály dobrej praxe k tomu uvádzajú, že čisto cenové kritériá by sa mali používať iba pri štandardizovaných či jednoznačne špecifikovateľných nákupoch. V prípade nákupu zložitejších riešení, služieb či stavebných prác je nevyhnutné spojiť hodnotenie využívajúce ekonomicky najvýhodnejšej ponuky s čiastkovými kritériami zameranými na kvalitu. Medzi tieto súťaže sa počítajú aj súťaže návrhov.
 • „Inovatívne postupy“ predstavuje súhrnný názov pre skupinu alternatívnych spôsobov vedúcich k zadaniu zákazky. V tomto ukazovateli zisťujeme početnosť využitia súťažného dialógu, inovatívneho partnerstva a súťaže návrhov. Všetky tri postupy poskytujú zadávateľom široké možnosti, ako dosiahnuť najlepší výsledok aj vtedy, keď hľadajú úplne nové a na trhu doteraz neexistujúce riešenia alebo neobvyklé riešenia; respektíve vtedy, keď nimi dopytovaný predmet zákazky vyžaduje vysoko odborné znalosti, ktorými disponujú práve samotní dodávatelia a v rámci transparentnosti je preto namieste priznať, že zadávateľ je nútený spolupracovať s dodávateľmi už na samotnej príprave zákazky. Uvedené postupy by mali nájsť najväčšie uplatnenie predovšetkým v IT a v stavebníctve, kde veľká časť riešení vychádza z individuálnych potrieb zadávateľa.

Ukazovateľ sa skladá z piatich zložiek:

 1. Podiel počtu e-aukcií k celkovému počtu zákaziek zadávateľa v skúmanom období.
 2. Podiel počtu zákaziek rozdelených na časti k počtu zákaziek.
 3. Podiel počtu zákaziek hodnotených kritériami kvality plnenia k počtu zákaziek.
 4. Podiel počtu „inovatívnych konaní“ k počtu zákaziek.
 5. Podiel počtu zákaziek s nadštandardne dlhou lehotou pre podávanie ponúk (27 pre podlimitné zákazky a 37 pre nadlimitné) k celkovému počtu zákaziek. V tomto komponente hodnotíme iba otvorené konania konania.

Keďže pri všetkých hodnotených nástrojoch rozhodne nie je zmysluplné požadovať ich využívanie v úplne všetkých obstarávaniach, dostane plné hodnotenie subjekt, ktorý dosahuje podiel vyšší ako 20 % pre každú zo zložiek. Tj. podiely všetkých zložiek sa sčítajú, súčasne ale žiadna zo zložiek nemôže do celkového ukazovateľa prispieť číslom väčším ako 1/5 (zadávateľ, ktorý všetky zákazky delil na časti, ale nepredlžoval lehoty, nevyužíval e-aukcie, súťažil len cenou a nevyužil jediný „inovatívny postup“ má teda ukazovateľ rovný 1/5). Súčasne dvojnásobne zvýhodňujeme použitie „inovatívnych postupov“, teda pre maximálny zisk bodov stačí mať 10 % verejných zákaziek s „inovatívnym postupom“, nie plných 20 % ako pre ostatné zložky použité vo vzorci.

$$z_6 = \Bigg( \frac{počet\:e-aukcií}{počet\:zákaziek} + \frac{počet\:zákaziek\:delených\:na\:časti}{počet\:zákaziek} + \frac{počet\:necenových\:súťaží}{počet\:zákaziek}+\\ \frac{\:2\times\:počet\:"inovatívnych\:postupov"}{počet\:zákaziek}+ \frac{počet\:predĺžených\:lehôt}{počet\:zákaziek\:v\:otvorenom\:konaní}\Bigg)$$

 • Pri delení na časti môže ukazovateľ znevýhodňovať zadávateľov, ktorí zákazku nerozdelili na časti, ale na niekoľko samostatných zákaziek (pri využití rovnakých postupov uverejnenia a typu konania). Tým fakticky dospeli k rovnakému cieľu (zvýšenie konkurencie pri každej časti), ale v hodnotení sa zákazka neobjaví. Ak obstarávateľ preferuje tento postup (bez toho, aby zákazky delil na časti pod hranicu zákaziek malého rozsahu), potom by mal mať priaznivé hodnotenie v ukazovateli Koncentrácia dodávateľov. Zadávateľ by však mal zvážiť využitie delenia na časti z dôvodu možnej úspory nákladov na administráciu konania.
 • Ukazovateľ predlžovania lehôt nezohľadňuje legitímne postupy na skrátenie lehôt. Ak ich zadávateľ využije a následne ponechá lehotu v plnej zákonnej výške, ide o pozitívny postup, ktorý metodológia nezachytáva.
 • sk/nastroje_podporujici_soutez.txt
 • Poslední úprava: 2020/01/29 15:09
 • autor: Matej Hruska