Počet ponúk

Počet ponúk je jeden z ukazovateľov použitých pre hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek zIndex.

Ukazovateľ Počet ponúk sleduje mieru konkurencie pre danú zákazku a postihuje zákazky s neobvykle nízkym počtom ponúk.

Konkurencia je kľúčovým nástrojom verejných zákaziek, ktorý zamedzuje korupcii a kartelom, znižuje cenu zákazky a pomáha zadávateľovi získať maximálnu hodnotu za peniaze. Ak dodávateľ nečelí konkurencii, nič ho nenúti k ponúkanie maximálnej kvality za minimálnu cenu. Mnohé štúdie potvrdzujú vplyv konkurencie na výslednú cenu zákazky. Aj Európska komisia sa vo svojom hodnocení štátov v oblasti verejného obstarávania zameriava na hodnotenie počtu uchádzačov v konaní.

Najbežnejšími dôvodmi pre nedostatok uchádzačov o zákazku sú zlá identifikácia predmetu plnenia, neprimerané kvalifikačné kritériá a zlá publicita. Dobrá prax (OECD, 2009) vyžaduje, aby zadávatelia podobným situáciám predchádzali a vypisovali VZ tak, aby zbytočne neobmedzovali konkurenciu.

Výpočet ukazovateľa prebieha v dvoch krokoch. Najprv je ohodnotená miera konkurencie pre každú zákazku zvlášť ($k$) a priemerný výsledok za všetky zákazky daného zadávateľa dá výslednú hodnotu ukazovateľa.

Výpočet zohľadňuje skutočnosť, že na každom trhu a pre rôzne veľké zákazky je odlišná miera konkurencie. Zákazky sú porovnávané vždy ku mediánu (strednej hodnote) počtu ponúk v zákazkách s rovnakým alebo blízkym predmetom plnenia podľa CPV číselníka. Aby sme čo najpresnejšie zamerali konkrétny druh nakupovaného predmetu, ale vyhli sa zavádzajúcim štatistikám, počítame medián na čo najjemnejšej úrovni CPV číselníku, v ktorej bolo zadané aspoň 20 zákaziek. Zároveň rozlišujeme zákazky podlimitné (medzi ktoré pre účely tohto ukazovateľa priraďujeme aj zákazky malého rozsahu) a nadlimitné a pre každú z týchto veľkostí zisťujeme vlastnú mieru konkurencie. Ukazovateľ teda porovnáva počet ponúk zákazky s počtom ponúk obvyklým pre obstarávanie v danom odvetví a s danou veľkosťou. Ak pre danú zákazku nie je možné zistiť obvyklú mieru konkurencie (typicky zákazky malého rozsahu), používame medián počtu ponúk vo výške 1, teda akákoľvek miera konkurencia je hodnotená pozitívne. Pre hodnotenie regionálnach a obecných samospráv bol použitý medián s hodnotou 2.

$$k =0.5 + \frac{počet\:ponúk\:zákazky - medián\:kategórie(počet\:ponúk)}{medián\:kategórie(počet\:ponúk)}$$

Hodnota parametra $k$ je obmedzená medzi 0 a 1. Pre zákazky v rôzne konkurenčnom prostredí ju ukazuje nasledujúci graf.

Napríklad pri zákazkách na elektrinu je v Česku obvyklý (mediánový) počet ponúk 4. Nákupy elektriny s práve štyrmi ponukami preto majú neutrálne hodnotenia 0.5, vysoko konkurenčné zákazky s šiestimi a viac ponukami sú hodnotené jednotkou a slabo súťažené zákazky s dvomi či menej ponukami sú hodnotené nulou.

Zákazka je hodnotená nulou vždy, keď bola podaná iba jedna ponuka. A to aj v prípade zákaziek v odvetví, kde sú zákazky s jedným uchádzačom bežné (napríklad v oblasti IT). V takýchto zákazkách neprebieha žiadna súťaž a skutočnosť, že sa jedná o bežnú prax v celých odvetviach, je skôr alarmujúca než ospravedlňujúca.

Súhrnný ukazovateľ počet ponúk pre daného zadávateľa je potom vyčíslený ako vážená suma ukazovateľov $k$ cez všetky zákazky jedného zadávateľa. Ako váha je pre každú zákazku použitá jej vysúťažená hodnota. Tým sa kladie dôraz na väčšie zákazky. Táto suma je následne normovaná celkovou hodnotou zákaziek daného obstarávateľa. Z hodnotenia sú vyradené zákazky bez uvedeného počtu uchádzačov.

$$z_5 = \frac{\sum \sqrt{hodnota\:zákazky}*k}{súčet\sqrt{hodnot\:zákaziek}}$$

Pri súťažiach na komoditnej burze (kde je počet ponúk často reálne obstarávateľovi nedostupný) počíta ukazovateľ s hodnotou 5 - na predmetných trhoch s energiami teda mierny nadpriemer.

Okrem obvyklého problému porovnateľnosti ukazovateľa naprieč odlišnými obstarávateľmi je možné argumentovať tým, že aj v rámci jedného sektora môže byť v rôznych lokalitách alebo na rôznych trhoch konkurencia odlišne široká a zadávatelia dopytujúci tovar alebo služby na menších trhoch sú znevýhodnení.

Ďalšou príčinou nízkeho počtu ponúk môže byť vendor lock-in (diskutovaný podrobne v rámci ukazovateľa Koncentrácia dodávateľov), spôsobený predchádzajúcim vedením úradu. Potenciálni uchádzači sa do súťaže ani nehlási, pretože vedia, že súčasný dodávateľ má veľkú konkurenčnú výhodu v podobe už zabudovanej infraštruktúry, ktorú by noví dodávatelia museli stavať odznova, ale aj detailné znalosti prostredia či klientov, a preto je schopný zákazku lepšie naceniť.

  • Nediskriminačnými kritériami. Treba zvažovať potrebnosť každého kvalifikačného kritéria, či neobmedzuje konkurenciu a nebráni tak vstupu ďalších dodávateľov na trh.
  • Komunikáciou s potenciálnymi dodávateľmi. Hospodárne konajúci zadávateľ svoj zámer pred vypísaním zákazky konzultuje. Vhodným nástrojom, ako nediskriminačne získať spätnú väzbu k investičnému zámeru, sú otvorené konzultácie s dodávateľmi, tzv. dni otvorených dverí , a používanie ďalších nástrojov, ktoré umožnia potenciálnym uchádzačom dozvedieť sa o obstarávaní a teda súťažiť (napríklad korektné využívanie strojovo čitateľného profilu zadávateľa, dôsledné vyplňovanie formulárov Vestníku - najmä kategorizácie CPV, názvov, popisov).
  • Delením zákaziek na časti. Ďalším vhodným nástrojom môže byť delenie na časti tak, aby každú (logickú z pohľadu predmetu plnenia) časť zákazky mohol dodať ten najlepší dodávateľ.
  • sk/pocet_nabidek.txt
  • Poslední úprava: 2020/08/23 19:48
  • autor: Matej Hruska