Pochybenia v súťažiach podľa ÚVO

Pochybenia v súťažiach podľa ÚVO je jeden z ukazovateľov použitých pre hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek zIndex.

Na základe dát poskytnutých zo strany ÚVO, ktoré sa týkajú skúmanej skupiny zadávateľov v danom období, vyberáme všetky zákazky, u ktorých sa zistilo pochybenia obstarávateľa.

Ako pochybenia obstarávateľa označujeme všetky prípady, pri ktorých „bol porušený zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania“ (v zmysle príslušných ustanovení zákona), pričom sa môže jednať o kontrolu úkonov ako pred uzavretím zmluvy, tak po jej uzavretí. Z výsledkov sú teda vylúčené také prípady, pri ktorých síce ÚVO rozhodol o porušení zákona, avšak toto nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávaním - tieto verejné zákazky evidujeme ako bez pochybenia, pretože chýba vplyv na výsledok súťaže. Ak bolo konanie o preskúmanie úkonov z akéhokoľvek dôvodu zastavené, posudzujeme tento prípad ako bez pochybenia.

Z poskytnutých dát vyplýva, že pri niektorých verejných zákazkách k pochybeniu dôjsť mohlo, avšak kvôli nedostatku dát nie sme schopní rozhodnúť, či k nemu naozaj došlo. Takéto prípady s ohľadom na transparentnosť evidujeme ako „nevieme“, zároveň však nijako neovplyvňujú výpočet daného ukazovateľa a zadávateľ tak za tieto prípady nie je penalizovaný.

Ukazovateľ pre zákazku nadobúda hodnotu 1 v prípade, keď ÚVO zistil pochybenia, a 0 v prípade, keď ÚVO pochybenia nezistil. Výpočet kritériá za všetky zákazky zadávateľa potom vyzerá nasledovne:

$$z_7 = 1 - \Bigg(\frac{4 \times počet\:pochybení}{počet\:zákaziek\:zadávateľa}\Bigg)$$

Počet pochybení je počet prípadov, pri ktorých ÚVO zistil pochybenia pri zadávaní zákazky časovo spadajúce do nami skúmaného obdobia. Počet zákaziek zadávateľa zodpovedá celkovému počtu zákaziek, ku ktorým obstarávateľ uverejnil vo Vestníku príslušný formulár. Pridanie odmocniny do vzorca zvyšuje efekt úspešných sťažností na ukazovateľ.

  • sk/pochybeni_dle_uohs.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/19 15:08
  • autor: Jiří Skuhrovec