Výpočet zIndexu

Tyto stránky podrobně popisují výpočet zIndexu, který hodnotí zadavatele veřejných zakázek v České republice. zIndex je kompozitní index, tedy složený z různých komponent nebo-li ukazatelů. zIndex hodnotí empiricky na základě rozsáhlých dat.

zIndex hodnotí zadávání veřejných zakázek od okamžiku, kdy bylo oznámení nebo předběžné oznámení o zakázce vyvěšeno na Informační systém veřejných zakázek (ISVZ) - uveřejňovací subsystém (provozovaný Českou poštou) do okamžiku, kdy bylo vyvěšeno oznámení o zadání zakázky v systému (resp. bylo dokončeno přezkoumání správnosti zadávacího procesu ÚOHS - v případě, že k němu došlo).

Složení zIndexu

zIndex hodnotí zadavatele veřejných zakázek na základě deseti ukazatelů. Těchto deset ukazatelů dělíme mezi tyto tři oblasti hodnocení dobré praxe zadávání veřejných zakázek:

  1. Otevřenost (Jsou zakázky dodavatelům dostupné?)
  2. Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?)
  3. Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tekly peníze?)
  • Otevřenost (Jsou zakázky dodavatelům dostupné?)

Otevřenost zadávacího řízení je nutnou podmínkou fungování veřejných zakázek. V případě, že vypsání veřejné zakázky je provedeno tak, že se zainteresované subjekty nemají šanci o něm dozvědět, lze jen stěží očekávat, že bude vygenerována dostatečná hospodářská soutěž mezi uchazeči, a tedy dostatečný tlak na snížení cen. Metodologicky je pak třeba poznamenat, že zIndex v podstatě hodnotí zakázky jako zadané otevřeným způsobem pouze ty, které byly zveřejněny prostřednictvím již zmíněného Informačního systému veřejných zakázek (ISVZ) - to znamená, že nebere v potaz zveřejňování zakázek malého rozsahu, které někteří zadavatelé realizují prostřednictvím vlastních systémů veřejných zakázek (např. systém EZAK Ministerstva pro místní rozvoj, resp. od 15.9.2010 nově na profilech zadavatele ISVZ. Důvodem, pro toto přísnější hodnocení „otevřenosti“ zadávacího řízení je, že pro uchazeče o veřejné zakázky je nejefektivnější, pokud je veškerá poptávka zadavatelů soustředěna na jednom místě, kde ji mohou pravidelně sledovat. I pro nejefektivnějšího uchazeče o veřejnou zakázku se jeví jako složité sledovat pravidelně příležitosti na několika tisících profilech zadavatelů, zejména vezmeme-li v potaz, že se jedná mnohdy o velmi rozdílné typy profilů (ať už z hlediska informačního obsahu, nebo z hlediska IT řešení).

  • Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?)

Cílem právní úpravy veřejného zadávání je generovat hospodářskou soutěž tam, kde by jinak mohla silná přítomnost morálního hazardu a asymetrické informace vést k nesoutěžnímu chování. Je to právě hospodářská soutěž, jinak řečeno konkurence na straně nabídky, která vede v konečném důsledku ke snížení cen. Zadávací řízení dává zadavateli několik možností, jak podnítit konkurenci mezi uchazeči o veřejnou zakázku - například prodloužením lhůty k podání nabídek, formulováním kvalifikačních podmínek tak, aby je mohlo naplnit co nejvíce uchazečů apod.

  • Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tečou peníze?)

Nedílnou součástí zadávání veřejných zakázek pak nutně musí být možnost kontroly jeho průběhu. zIndex se v rámci tohoto komponentu zabývá hodnocením toho, zda je z dostupných informací o veřejné zakázce možná ex post kontrola některých částí jejího průběhu, a dále rovněž hodnotí, zda - v případě, že kontrolu průběhu zadávacího řízení již realizoval příslušný orgán veřejné správy (ÚOHS) - kontrola shledala pochybení nebo nikoliv.

Deset ukazatelů zIndexu

Zde je seznam deseti ukazatelů zIndexu s odkazy na jejich detailní popis včetně vzorce pro výpočet.

Otevřenost

Konkurence

Kontrola

Další nástroje dobré praxe

Výpočet

Těchto deset komponent, ukazatelů zIndexu tvoří jednu hodnotu zIndexu, Z, následujícím způsobem. Každý z těchto ukazatelů má různou váhu. Pomocí váženého součtu ukazatelů otevřenosti násobíme součet ukazatelů konkurence a kontroly, protože bez otevřenosti není možná ani konkurence ani kontrola.

Výpočet odpovídá následující rovnici:

Z = (0.6 z_1 + 0.3 z_2 +0.1 z_3)* (0.2 z_4 + 0.2 z_5 + 0.1 z_6 + 0.05 z_7 + 0.2 z_8 + 0.2 z_9 + 0.05 z_10)

kde Z je hodnota zIndexu a z_1z_10 jsou hodnoty jednotlivých ukazatelů zIndexu, čísly odpovídající seznamu výše.

Diskutované ukazatele pro budoucí verze zIndexu

 
vypocet_zindexu.txt · Poslední úprava: 2014/07/27 17:57 autor: Jan Soudek
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
 
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0