Často kladené dotazy (FAQ)

Uvádíme přehled nejčastějších připomínek zadavatelů k metodice, které považujeme za vhodné vysvětlit.

 1. (obecně) Náš postup byl podle zákona, nelze nás proto hodnotit negativně. Jedná se o nedorozumění ohledně smyslu dobré praxe, kterou hodnotíme a která vždy jde nad rámec zákona. Například extenzivní využívání JŘBU nebo mnohačetné změny v jedné zakázce nejsou protizákonné, snižují však typicky transparentnost a hospodárnost zadávacího procesu. Autoři hodnocení rozhodně nenaznačují, že se v JŘBU nemá zadávat vůbec nebo že se podmínky zakázky v případě potřeby nemají měnit. Nastávají samozřejmě situace, kdy je nutno výjimečný postup použít – typicky potřeba vícepráce plynoucí ze skutečně nepředvídatelných okolností. Takové postupy jsou samozřejmě v pořádku. Naše metodika nicméně zvýhodňuje zadavatele, kteří tyto postupy používají méně často.
 2. Nelze zjistit metodiku či data, ze kterých se v hodnocení vychází. Metodika je obsáhle popsána na této wiki, vycházíme z dat Věstníku veřejných zakázek, profilů zadavatele a dalších zdrojů k zakázkám za období tří let. Další informace jsou dostupné zde: metodika, data.
 3. Jak jsou vybírány hodnocené zakázky? Většina ukazatelů pracuje se všemi „vysoutěženými“ zakázkami v režimu zákona v daném období, tedy řečí zákona se všemi zadanými veřejnými zakázkami, u nichž pak současně došlo ke zveřejnění oznámení o zadání zakázky. Výjimku tvoří ukazatele Konzistentní jednání a částečně Nástroje podporující soutěž zaměřené na zakázky vypsané do Věstníku (tedy ne ZPŘ a JŘBU, u nichž zadavatel není povinen uveřejnit oznámení o zakázce).
 4. Zakázky na profilu nám nechybí. Typicky se jedná o nedostatečnou identifikaci zakázky, která zamezuje jejímu dohledání (zejména chybějící evidenční číslo, případně název a další atributy ve výrazném rozporu s Věstníkem). Chybí-li zakázek významné množství, může jít o vadu strojové čitelnosti profilu (lze jednoduše zkontrolovat nástrojem MMR).
 5. Zadavatel nemůže ovlivnit počet nabídek, a tedy hodnocení. Počet uchazečů zadavatel ovlivnit řadou postupů může. Například korektním uveřejňováním, delšími lhůtami, méně restriktivními kvalifikačními předpoklady, jednoznačnými a smysluplnými hodnotícími kritérii. V obecnější rovině pak správnou specifikací zakázky navazující na průzkum trhu. Manuály dobré praxe reálnou konkurenci pokládají za základní prvek transparentního zadávání a jednoznačně zadavatele motivují ke krokům napomáhajícím ke zvyšování konkurence mezi dodavateli.
 6. Podle zIndexu chybí oznámení o zakázce, i když jsme ho vypsali. Jedná se typicky o použití jiného evidenčního čísla zakázky pro oznámení o zakázce a oznámení o zadání zakázky, kvůli kterému formuláře nelze spárovat. Takové uveřejnění je v rozporu s oficiální metodikou, kde chybu nelze považovat za čistě formální – z hlediska dohledatelnosti informací veřejností či firmami je poměrně zásadní.
 7. Podle zIndexu chybí oznámení o zakázce u zjednodušeného podlimitního řízení. Tam ale není vyžadováno. U zakázek vypsaných korektně v ZPŘ toto za chybu nepovažujeme. Typickým důvodem výskytu této chyby je právě nekorektní zveřejnění v rozporu s metodikou uveřejňování ve Věstníku, tedy bez poznámky v sekci III.1 formuláře (nebylo proto možno spolehlivě rozpoznat, že jde o ZPŘ). Jedná se nicméně spíše o drobné pochybení a tak je i hodnoceno.
 8. Jsou hodnoceny jen zakázky ve Věstníku, nikoliv zakázky malého rozsahu. Při hodnocení vycházíme z dostupných dat, kterých je bohužel pro zákázky malého rozsahu spíše méně. zIndex pokrývá vybrané partie zadávání zakázek, které porovnávat lze - a tak je nutno ho brát. Není však pravdou, že hodnocení VZMR zcela pomíjí – týkají se jich přímo ukazatele Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech (zda se na VZMR nekouskují větší zakázky) a Kvalita dat na Profilu (zda jsou zakázky korektně zveřejňovány na profilu zadavatele).
 9. Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny je penalizováno i v případě, že je zveřejněna jen jedna cena, nebo se jedná o JŘBU. Ačkoli metodické pokyny nepovažují předpokládanou hodnotu za povinnou, považujeme za vhodné z hlediska transparentnosti procesu zadávání její zveřejnění společně s vítěznou cenou – a to i tehdy, je-li předpokládaná hodnota shodná s vítěznou cenou. V případech, kdy je cena de facto dána, se nicméně jedná skutečně jen o drobné pochybení. Nadto je takový postup v souladu s mezinárodní dobrou praxí.
 10. Změnili jsme provozovatele profilu zadavatele, nyní jsme penalizováni za chybějící zakázky, které byly na starém profilu. Vycházíme z metodiky MMR pro uveřejňování na profilech , podle které je zadavatel v rámci zajištění neomezeného dálkového přístupu povinen zajistit buď přenesení zakázek na nový profil, nebo ve výjimečných případech alespoň funkcionalitu profilu minulého, kde jsou uloženy historické zakázky. V rámci kontroly zveřejněných zakázek se tedy díváme i na adresy odpovídající již zaniklým profilům, kde již nehledáme chyby, avšak za chybějící nepovažujeme zakázku, která se vyskytuje alespoň na jednom z profilů – nikoliv nutně na tom aktuálním. Jsme tedy v tomto ohledu maximálně konzervativní.
 11. Proč nemáme 100 % ? U některých ukazatelů (např. Počet nabídek, Nástroje podporující soutěž je z definice téměř nemožné získat hodnocení 100 %, nižší výsledek je tedy naprosto přirozený. Smyslem ukazatelů je poskytnout objektivní srovnání mezi zadavateli, tedy spíše než absolutní hodnota ukazatele má smysl porovnávat výsledek s jinými zadavateli.
 12. JŘBU na vícepráce podle starého zákona se na profilu uveřejňují u původní zakázky. Nikoliv. Relevantní metodika MMR k tomuto říká: „informace vztahující se k samotnému JŘBU (např. písemná zpráva zadavatele) jsou uveřejněny u JŘBU jako u samostatné veřejné zakázky. Dodatek k původní smlouvě, který je výsledkem JŘBU, je v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejněn u původní veřejné zakázky, stejně jako souhrnná výše skutečně uhrazené ceny“. Totéž se dle informací poskytnutých MMR vztahuje i na dodatky uzavírané podle nového zákona (ZZVZ) - u původní zakázky se uzavření dodatku projeví prostřednictvím údaje o skutečně uhrazené ceně, ale k úpravě ceny dle smlouvy nedochází.
 13. V případě uzavření dodatku smlouvy postupem podle § 222 ZZVZ je potřeba upravit vítěznou cenu na profilu? V souladu s Metodikou MMR a jejich stanoviskem se na profilu zadavatele uveřejňuje celková cena podle smlouvy, a to k okamžiku uzavření smlouvy. Případné změny závazku se projevují ve Věstníku, pokud dojde k naplnění pravidel podle § 222 ZZVZ, respektive v údaji o skutečně uhrazené ceně.
 14. Počet nabídek na komoditní burze se nezveřejňuje. Dle námi vyžádaného stanoviska MMR má zadavatel i v případě nákupu na komoditní burze uveřejnit počet nabídek. Neposkytne-li burza tuto informaci, pak dochází k porušení uveřejňovacích povinností.
 15. Zveřejnit předpokládanou hodnotu předem může být strategicky nevýhodné. Nezveřejnění předpokládané hodnoty je penalizováno ukazatelem Kvalita dat ve Věstníku. Zde také uvádíme, že případné nezveřejnění této hodnoty posuzujeme až ve vztahu k oznámení o zadání zakázky, tedy až k okamžiku, kdy dodavatelé již nemohou být při tvorbě své nabídky ovlivněni předpokládanou hodnotou zadavatele. Tím tak argument o strategické nevýhodnosti pozbývá platnost.
 16. Písemnou zprávu na profilu zadavatele uveřejněnu máme, přesto nám vytýkáte, že chybí. Typickou příčinou této chyby je, že na profil zadavatele sice písemná zpráva byla nahrána, ale zveřejnění neproběhlo řádně v souladu s vyhláškou. Aby bylo možné považovat písemnou zprávu za řádně zveřejněnou, je potřeba nejen tento dokument nahrát na profil zadavatele, ale vložit ho tam jako správný typ dokumentu. Vyhláška upravující pravidla zveřejňování na profilu stanovuje několik typů dokumentů nahrávaných na profil zadavatele a jedním z nich je právě typ „Písemná zpráva (podle § 217 zákona)“. Jedině zvolením tohoto typu dojde k řádnému zveřejnění písemné zprávy, která se tak stane součástí strukturovaných dat specifikovaných standardem ministerstva.
 17. Jak se vybírají hodnocené úřady? Hodnotíme v dané kategorii všechny úřady, které zadaly alespoň minimální počet veřejných zakázek v režimu zákona. To proto, aby u všech hodnocených měly statistické výsledky alespoň základní vypovídací schopnost - samozřejmě čím více zakázek, tím je zindex přesnější. Pro zindex „města 2018“ byla např. použita hranice 5 zadaných zakázek a současně alespoň 3 vypsané (tj. ne zjednodušená podlimitní řízení).
 18. Pokud zveřejňujeme smlouvy v registru smluv, pak nám nemůžete vytýkat, že neuveřejňujeme skutečně uhrazenou cenu. Je nešťastné, že stávající znění zákona má více výkladů, a jsme si vědomi, že jeden z nich je takový, že uveřejněním smlouvy v registru se zadavatel zbavuje povinnosti uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Tento výklad však mezi právníky není jediný a jsme přesvědčeni, že ani neodpovídá původnímu záměru zákonodárce. Navíc vytváří neodůvodněný rozdíl v úrovni transparentnosti mezi různými typy zadavatelů (v závislosti na povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru smluv). Především pak - cílem hodnocení Zindex není zkoumat pouze dodržování platného práva, ale často spíše principů dobré praxe jdoucí nad rámec.
 19. Kolikátí jsme? S předběžnými výsledky informaci o pořadí neposkytujeme. To se beztak může měnit v závislosti na chybách opravených zadavateli a metodických úpravách. Zadavatel si nicméně může udělat představu o výsledky s pomocí srovnání s průměrnými hodnotami, zobrazenými i u předběžných výsledků.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@zindex.cz.

 1. Významnější zohlednění zakázek malého rozsahu - Zvažujeme i měření dostupnosti údajů a konkurence o tyto zakázky na profilu zadavatele (nad rámec zákona) ve zvláštním ukazateli.
 2. Zpětná vazba účastníků soutěže - Naší snahou je získat relevantní názory dodavatelů, kteří se účastnili jednotlivých soutěží na zakázky. Zajímá nás, zda považují proběhnuvší soutěž za férovou či zda měli dostatek informací pro vytvoření kvalitní nabídky. Tímto způsobem chceme poskytnout zadavatelům zpětnou vazbu tak, aby byli do budoucna motivováni zvyšovat kvalitu svých soutěží. Současně chceme zapojit dodavatele do procesu hodnocení a vytvořit atmosféru otevřenosti, ve které budou mít dodavatelé zvýšený zájem účastnit se soutěží.

Úpravy realizované do 31. 8. 2018

Nejvýznamnější úpravy hodnocení zIndex zapracované do 31. 8. 2018 (změny se projeví přímo na stránce s původním hodnocením).

 1. Soutěž o návrh - je nově považována za necenovou soutěž a odpovídajícím způsobem zvýhodněna. Absence předpokládané ceny není penalizována.
 2. Změny v zakázkách v ukazateli Konzistentní jednání jsou penalizovány méně, jedna změna není penalizována vůbec. Důvodem je, že zadavatel, který jednou změnou a posunutím termínu podání nabídek koriguje drobné nedostatky v dokumentaci, by neměl být penalizován.

Kvalita dat na profilu:

 1. Zakázka nenalezena na žádném profilu - U některých zadavatelů proběhla dodatečná aktualizace dat.
 2. Chybí zpráva o posouzení nabídek - Opraveno na písemnou zprávu zadavatele.
 3. Chybí datum či typ přiloženého dokumentu - Přiložení dokumentů s typem „Ostatní“ či „Jiné“ nadále není považováno za chybu.
 4. Vítězná cena neodpovídá Věstníku - Odstraněno několik problémů vázajících se na formulář F20 a další.

Kvalita dat ve Věstníku:

 1. Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny - byl odstraněn problém u zakázek dělených na části, absence předpokládané ceny u JŘBU nebude považována za chybu, byly odstraněny nedostatky u odporujících si informací.
 2. Neuvedený počet nabídek, nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny - Odstraněny problémy se zakázkami rušenými formulářem Oznámení o zadání zakázky a zakázkami dělenými na části.
 3. Nenalezeno oznámení o zakázce, nebo naopak Vypsané zakázky bez výsledku - Nejsou brány v potaz v přechodném období 6/2016 - 12/2016, kdy se změnou Věstníku nebylo možné provazovat zakázky na původní evidenční čísla.

Úpravy realizované do 31. 7. 2019

 1. Zohlednění zakázek malého rozsahu - Zakázky malého rozsahu uveřejněné formou profilu zadavatele jsou přímo zohledněny v ukazateli Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech.
 2. Vícepráce - uveřejněné formou Věstníku a profilů jsou započteny do ukazatele Soutěžní řízení.
 3. Soutěže o návrh - jsou zavedeny jako samostatná kategorie mezi Nástroje podporující soutěž.
 4. Rozšíření vzorku pro ukazatele Konzistentní jednání a Nástroje podporující soutěž o zjednodušená podlimitní řízení. Díky většímu vzorku očekáváme vyšší robustnost těchto ukazatelů.
 5. Koncentrace dodavatelů - Došlo k úpravě vzorce tak, aby byl zmírněn problém, kdy jedna velká zakázka mohla výrazně zkreslit celkový výsledek.
 • faq.txt
 • Poslední úprava: 2022/09/02 15:07
 • autor: Tomáš Ducháček