Kvalita dat na Profilu

Kvalita dat na Profilu je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zIndex. Hodnotí kvalitu a úplnost dat obsažených na profilu zadavatele s využitím strojově čitelného rozhraní popsaného vyhláškami č. 133/2012 Sb. a č. 168/2016 Sb.

Tento ukazatel zIndexu hodnotí, zda a jak zadavatelé uveřejňují veřejné zakázky na svých profilech zadavatele. Využívá k tomu strojově čitelné rozhraní, které každý profil musí ze zákona mít. Hodnocení zohledňuje následující tři otázky:

 • Funkčnost - Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
 • Úplnost - Jsou na profilu vedeny všechny zakázky obsažené ve Věstníku veřejných zakázek? Jsou tam navíc i zakázky malého rozsahu?
 • Kvalita - Neobsahují data zjevné chyby, případně data v rozporu s Věstníkem?

Profil zadavatele je povinným nástrojem pro zveřejňování detailnějších informací o veřejných zakázkách, než obsahuje Věstník). Zahrnuje navíc především zadávací dokumentace, smlouvy, skutečně uhrazené ceny. Tímto nástrojem se výrazně zlepšuje informovanost uchazečů o zakázku, ale zvyšuje i možnost veřejné kontroly.

Dle Manuálů dobré praxe dokumentace v elektronické podobě zvyšuje přístupnost zakázky uchazečům a tím zjednodušuje účast dodavatele v řízení. Klíčovým prvkem je však dohledatelnost samotné zakázky na profilu. Pro tu je zásadní soulad vedených údajů s Věstníkem a samozřejmě spolehlivé fungování profilu.

Data ze zkoumaných profilů zadavatele jsou získána webovým robotem. V případě nedostupnosti je profil prověřován opakovaně (až 6x). Následně je hodnocena úplnost a kvalita dat - zejména pomocí křížové kontroly proti Věstníku, ale i kontroly dostupnosti povinných údajů nad rámec Věstníku. Nelze-li zakázku z Věstníku nalézt (podle evidenčního čísla ani názvu a dalších parametrů), je to považováno za chybu. Následně je porovnána shoda Věstníkem, a to v počtu nabídek, identifikaci dodavatele, ceně apod.

Má-li (nebo měl-li) zadavatel v daném období více profilů zadavatele, je postupováno maximálně konzervativně. Není předpokládáno přenesení neukončených zakázek na nový profil, postačuje strojová čitelnost alespoň jednoho platného profilu. Při kontrole funkčnosti a kvality dat jsou zohledňovány pouze profily platné k datu kontroly a při kontrole úplnosti jsou naopak použita všechna dostupná data z profilů stávajících i historických.

Detekovány jsou následující nedostatky (u zakázek v režimu zákona):

 1. Zakázka nenalezena na žádném profilu - Zakázka z Věstníku nenalezena podle evidenčního čísla, ani kombinace dalších parametrů, na žádném platném profilu.
 2. Vítězná cena neodpovídá Věstníku - Cena vítězného uchazeče chybí, nebo se liší o více než 1 % oproti Věstníku.
 3. Dodavatel neodpovídá Věstníku - Vybraný uchazeč chybí, nebo je uveden jiný než ve Věstníku (konsorcia jsou zohledňována, jsou-li řádně označena na obou zdrojích).
 4. Počet nabídek neodpovídá Věstníku - Soupis uchazečů na profilu neodpovídá počtu nabídek deklarovaných ve Věstníku.
 5. Druh řízení neodpovídá Věstníku - Druh řízení chybí, nebo neodpovídá Věstníku.
 6. Chybí písemná zpráva - Zpráva není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat).
 7. Chybí zadávací dokumentace - Dokumentace není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat) - platí pouze pro vypsané zakázky.
 8. Chybí skutečně uhrazená cena - Není uvedena skutečně uhrazená cena (u zakázek, kde již podle zákona má být uvedena), nebo je zjevně vyšší než vítězná cena na základě výsledků veřejné zakázky.

Četnost VZMR

U zakázek malého rozsahu hodnotíme kvalitu dat výrazně shovívavěji. Za funkčně uveřejněnou považujeme každou zakázku, která má alespoň vítěze a cenu. U takových zakázek pak sledujeme počty v kategoriích 0 - 250, 250 - 500 , 500 - 1000 a 1000+ (vše v tis. CZK). Nejvýše je hodnocen zadavatel, který v každé kategorii uveřejnil alespoň tolik zakázek jako v režimu zákona (kde „zakázky VVZ“ označuje počet zakázek zadavatele zveřejněných ve Věstníku). Vycházíme zde z předpokladu, že typický zadavatel soutěží malých zakázek výrazně více a jde tedy jen o to, zda a jak je uveřejňuje. Každý ze zlomků v následující rovnici je proto omezen maximem 1.

$$ četnost\:VZMR = \Bigg(\frac{zakázky\:do\:250}{zakázky\:VVZ} + \frac{zakázky\:250-500}{zakázky\:VVZ} + \frac{zakázky\:500-100}{zakázky\:VVZ} + \frac{zakázky\:1000+}{zakázky\:VVZ} \Bigg) * \frac{1}{4} $$

Výpočet

Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). Výpočet je následující:

$$z_9 = \frac{1}{2} \frac{počet\:spárovaných\:zakázek\:na\:profilu}{počet\:zakázek\:ve\:Věstníku} \times \Bigg(1-\frac{počet\:chyb\:na\:profilu}{4 \times počet\:spárovaných\:zakázek\:na\:profilu}\Bigg) + \frac{1}{2} četnost\:VZMR$$

Příklady hodnocení:

 1. Libovolný platný profil nemá strojově čitelné rozhraní (nebyly staženy žádné zakázky): 0 %
 2. Profil má funkční rozhraní, obsahuje mnoho zakázek malého rozsahu, 20 % zakázek z Věstníku, v těchto nejsou chyby: 60 %
 3. Profil má funkční rozhraní, obsahuje mnoho zakázek malého rozsahu, obsahuje 100 % zakázek z Věstníku, každá zakázka obsahuje 2 chyby: 75 %
 4. Profil má funkční rozhraní, obsahuje všechny zakázky z Věstníku bez chyby, ale žádné zakázky malého rozsahu: 50 %
 • Řádně uveřejňovat zakázky na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou č. 168/2016 Sb. Pokud ani pak profil nesplňuje stanovené nároky, jedná se typicky o problém způsobený poskytovatelem profilu zadavatele, kterého je potřeba na problém upozornit, případně změnit poskytovatele. I při změně poskytovatele je však třeba postupovat dle metodiky MMR, která stanovuje povinnost přenést zakázky na nový profil zadavatele, nebo zajistit jejich dostupnost na profilu původním.

U měření úplnosti informací je častým problémem nikoliv nezveřejnění zakázky na profilu, ale pouze korektní neuvedení evidenčního čísla z Věstníku VZ, kvůli kterému nelze rozeznat, že se jedná o tutéž zakázku. V takovém případě se jedná o menší pochybení než úplné neuveřejnění zakázky.

Hodnocení může znevýhodnit zadavatele, kteří v dobré víře používají profil, který nemá spolehlivě fungující strojově čitelné rozhraní, případně v něm neposkytuje správná data. Spolehlivým fungováním je přitom myšlena i reálná dostupnost – řada profilů funguje pouze nominálně, s množstvím výpadků v průběhu dne. Pokud opakovaně nebylo možné stáhnout správná data, bude profil hodnocen negativně.

Popsaná dobrá víra je pochopitelná u nástrojů, jejichž shoda se zákonem byla certifikována (viz Seznam certifikovaných nástrojů MMR). Přesto i tyto nástroje reálně mají závady, které zadavateli znesnadňují nebo dokonce přímo neumožňují zveřejňovat informace korektně ve shodě se zákonem.

Jelikož při strojovém prohledávání některých profilů nelze pomocí časových údajů vždy spolehlivě určit příslušnost zakázky do zkoumaného období, je možné, že některé zakázky jsou hodnoceny dvakrát. To může mít mírný negativní vliv na celkové hodnocení, pokud právě tyto zakázky jsou nadprůměrně chybové.

 • kvalita_dat_na_profilu.txt
 • Poslední úprava: 2020/09/25 13:44
 • autor: Tomáš Ducháček