Koncentrace dodavatelů

Koncentrace dodavatelů je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zIndex.

Ukazatel měří, zda velký objem zakázek nezískává pouze jediná firma, nebo obecně malá skupinka dodavatelů.

Manuály dobré praxe uvádí: „Zamezení koncentraci klíčových dodávek do rukou úzkého okruhu dodavatelů je elementárním postupem při prevenci korupce a kartelových dohod“. (OECD (2009), str. 35, vlastní překlad).

Vysoká koncentrace (a následně nízké hodnocení) může být obecně způsobena:

 • zadáním jedné velké zakázky místo několika menších. Preference velkých zakázek má tendenci deformovat trh, je právně rizikovější (velké zakázky bývají častěji napadány) a nevede nutně k úsporám. Naopak, zejména na omezených trzích zvyšuje riziko kartelu a zvýšených nákladů. Obecné doporučení proto zní: zakázky raději štěpit než spojovat (neplatí pro účelové štěpení pod zákonné limity). Jak uvádí Evropská komise v Kodexu dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ, dělení zakázek na části nejen otevře zakázky menším dodavatelům, ale také zvýší konkurenci, ze které benefituje i zadavatel. Dále je téma rozvedeno např. zde na blogu.
 • nerovnou soutěží, kdy jsou někteří uchazeči buď diskriminování, nebo neoprávněně vyřazeni.
 • technologickými a právními překážkami při změně dodavatele. Ty mohou vyplývat z logiky věci, ve většině případů však tyto situace vznikají nehospodárným jednáním zadavatele. Může se jednat o chybu v definici předmětu zakázky (obecně by zadavatel měl definovat potřebu a neomezovat konkurenci vynucováním jediného možného řešení) nebo o výsledek strategických pochybení v minulosti (tzv. vendor lock-in - viz např. vendor lock-in prezentace).
 • vysokou kvalitou nabídek opakovaně vítězící firmy. Nicméně, v současné době je převážná část trhu s VZ vystavena natolik silné konkurenci, že je pro dodavatele velmi obtížné si udržet jakoukoliv významnou konkurenční výhodu po dobu několika let. Opakované vítězství jednoho dodavatele je tak s větší pravděpodobností způsobeno jedním důvodů uvedených výše.

Ukazatel koncentrace zadavatelů se doplňuje s ukazatelem Počtu nabídek. Zatímco počet nabídek odráží pozorovanou konkurenci v soutěži, koncentrace dodavatelů sleduje, zda neustále nevítězí identická firma (konkurenci navzdory).

Koncentraci dodavatelů měříme pomocí podílu finančních objemů, které vysoutěžili jednotliví dodavatelé, na celkovém objemu zakázek hodnoceného zadavatele. Vzorec pro výpočet ukazatele koncentrace dodavatelů vypadá takto:

$$z_4 =\Big(\frac{(\sum\:objem\:všech\:zakázek\:)^2-\sum(objem\:zakázek\:jednomu\:dodavateli^2)}{\sum(objem\:všech\:zakázek\:^2)-(\sum\:objem\:všech\:zakázek\:)^2}\Big)^4 $$

kde sumy sčítá přes všechny zakázky, respektive dodavatele.

Výpočet je inspirován Herfindahlovým indexem na měření koncentrace dodavatelů pro zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Ukazatel je dále upraven takovým způsobem, aby nedocházelo k diskriminaci malých zadavatelů, kteří nezadávají velké množství zakázek. Nakonec je ukazatel umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.

 • Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je ukazatel roven 0.
 • Naopak v případě, že každá zakázka byla přidělena jinému dodavateli, a to bez ohledu na velikost každé zakázky, je ukazatel roven 1.

Výpočet může být nespravedlivý vůči zadavateli, kterému v zakázkách opakovaně vítězí jeden dodavatel díky svým bezkonkurenčně kvalitním produktům či cenově výhodné ceně.

Dále se může jednat o dědictví po předchozím vedení úřadu, které nechalo dodavatele „zaháčkovat“ se (viz vendor lock-in výše).

 • Nediskriminačními kritérii. Je třeba zvažovat potřebnost každého kvalifikačního kritéria, zda neomezuje konkurenci a nebrání tak vstupu dalších dodavatelů na trh.
 • Komunikací s potenciálními dodavateli. Hospodárně jednající zadavatel před vypsáním zakázky záměr konzultuje. Vhodným nástrojem, jak nediskriminačně získat zpětnou vazbu k investičnímu záměru, jsou otevřené konzultace s dodavateli, tzv. dny otevřených dveří, a používání dalších nástrojů, které umožní potenciálním uchazečům se o zakázkách dovědět a tedy soutěžit (například korektní využívání strojově čitelného profilu zadavatele, důsledné vyplňování formulářů Věstníku – zejména kategorizace CPV, názvů, popisů).
 • Dělením zakázek na části. Dalším vhodným nástrojem může být dělení zakázky na části, tak aby každou (logickou z pohledu předmětu plnění) část zakázky mohl dodat ten nejlepší dodavatel.
 • Dlouhodobým uvažováním. V případě rizika tzv. vendor lock-in efektu (viz výše) – např. v oblasti IT zakázek je nutné postupovat strategicky a myslet v dlouhodobém horizontu, takže v připravované zakázce je třeba nastavit takový smluvní rámec, který napevno neuváže zadavatele k vybranému dodavateli.
 • koncentrace_dodavatelu.txt
 • Poslední úprava: 2019/09/30 11:35
 • autor: Tomáš Ducháček