Koncentrácia dodávateľov

Koncentrácia dodávateľov je jeden z ukazovateľov použitých pre hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek zIndex.

Ukazovateľ meria, či veľký objem zákaziek nezískava len jediná firma, alebo všeobecne malá skupinka dodávateľov.

Príručky dobrej praxe uvádzajú: „Zamedzenie koncentrácie kľúčových dodávok do rúk úzkeho okruhu dodávateľov je elementárnym postupom pri prevencii korupcie a kartelov“ . (OECD (2009), str. 35, vlastný preklad).

Vysoká koncentrácia (a následne nízke hodnotenie) môže byť spôsobená:

 • Zadaním jednej veľkej zákazky namiesto niekoľkých menších. Uprednostňovanie veľkých zákaziek má tendenciu deformovať trh, je právne rizikovejšie (veľké zákazky bývajú častejšie napádané) a nevedie nevyhnutne k úsporám. Naopak, najmä na obmedzených trhoch zvyšuje riziko kartelu a zvýšených nákladov. Všeobecné odporúčanie preto znie: zákazky radšej zmysluplne deliť ako spájať (neplatí pre účelové delenie pod zákonné limity!). Ako uvádza Európska komisia v Kódexe dobrej praxe pre uľahčenie prístupu MSP do VZ, delenie zákaziek na časti nielen otvorí zákazky menším dodávateľom, ale tiež zvýši konkurenciu, ktorá je prospešná aj pre zadávateľa.
 • Nerovnou súťažou, v ktorej sú niektorí uchádzači buď diskriminovaní, alebo neoprávnene vyradení.
 • Technologickými a právnymi prekážkami pri zmene dodávateľa. Tie môžu vyplývať z logiky veci, vo väčšine prípadov však tieto situácie vznikajú nehospodárnym správaním zadávateľa. Môže sa jednať o chybu v definícii predmetu zákazky (všeobecne by zadávateľ mal definovať potrebu a neobmedzovať konkurenciu vynucovaním jediného možného riešenia) alebo o výsledok strategických chýb v minulosti (tzv. vendor lock-in - viď napr. vendor lock-in prezentácia).
 • Vysokou kvalitou ponúk opakovane víťaziacej firmy. Avšak v súčasnosti je veľká časť trhu s VZ vystavená natoľko silnej konkurencii, že je pre dodávateľov veľmi ťažké udržať si akúkoľvek významnú konkurenčnú výhodu počas viacerých rokov. Opakované víťazstvo jedného dodávateľa je tak s väčšou pravdepodobnosťou spôsobené niektorým z dôvodov uvádzaných vyššie.

Ukazovateľ koncentrácie zadávateľov sa dopĺňa s ukazovateľom Počtu ponúk. Kým počet ponúk odráža pozorovanú konkurenciu v súťaži, koncentrácia dodávateľov sleduje, či neustále nevíťazí identická firma (napriek konkurencii).

Koncentráciu dodávateľov meriame pomocou podielu finančných objemov, ktoré vysúťažili jednotliví dodávatelia, na celkovom objeme zákaziek hodnoteného zadávateľa. Vzorec pre výpočet ukazovateľa koncentrácie dodávateľov vyzerá takto:

$$z_4 =\Big(\frac{(\sum\:objem\:všetkých\:zákaziek\:)^2-\sum(objem\:zákaziek\:jednému\:dodávateľovi^2)}{\sum(objem\:všetkých\:zákaziek\:^2)-(\sum\:objem\:všetkých\:zákaziek\:)^2}\Big)^4 $$

kde sa sumy sčítajú naprieč všetkými zákazkami, resp. dodávateľmi.

Výpočet je inšpirovaný Herfindahlovým indexom na meranie koncentrácie dodávateľov pre verejných obstarávateľov. Herfindahlov index je štandardným metodologickým nástrojom v ekonómii a my ho upravujeme na účely verejného obstarávania. Ukazovateľ je ďalej upravený takým spôsobom, aby nedochádzalo k diskriminácii malých obstarávateľov, ktorí nezadávajú veľké množstvo zákaziek. Ukazovateľ je nakoniec umocnený na štvrtú, tým sa zvýšia rozdiely medzi obstarávateľmi a ľahšie sa tak odlíšia tí dobre hodnotení od tých menej dobre hodnotených.

 • Ak všetky zákazky dodal iba jeden dodávateľ, je ukazovateľ rovný 0.
 • Naopak, v prípade, že každá zákazka bola pridelená inému dodávateľovi, a to bez ohľadu na veľkosť každej zákazky, je ukazovateľ rovný 1.

Výpočet môže byť nespravodlivý voči obstarávateľovi, ktorému v zákazkách opakovane víťazí jeden dodávateľ vďaka jeho bezkonkurenčne kvalitným produktom či výhodnej cene.

Ďalej sa môže jednať o dedičstvo po predchádzajúcom vedení úradu, ktoré nechalo dodávateľa „zaháčkovať“ sa (pozri vendor lock-in vyššie).

 • nediskriminačnými kritériami. Treba zvažovať potrebnosť každého kvalifikačného kritéria, či neobmedzuje konkurenciu a nebráni tak vstupu ďalších dodávateľov na trh.
 • Komunikáciou s potenciálnymi dodávateľmi. Hospodárne konajúci zadávateľ svoj zámer pred vypísaním zákazky konzultuje. Vhodným nástrojom, ako nediskriminačne získať spätnú väzbu k investičnému zámeru, sú otvorené konzultácie s dodávateľmi, tzv. dni otvorených dverí , a používanie ďalších nástrojov, ktoré umožnia potenciálnym uchádzačom dozvedieť sa o obstarávaní a teda súťažiť (napríklad korektné využívanie strojovo čitateľného profilu zadávateľa, dôsledné vyplňovanie formulárov Vestníku - najmä kategorizácie CPV, názvov, popisov).
 • Delením zákaziek na časti. Ďalším vhodným nástrojom môže byť delenie na časti tak, aby každú (logickú z pohľadu predmetu plnenia) časť zákazky mohol dodať ten najlepší dodávateľ.
 • Dlhodobým uvažovaním. V prípade rizika tzv. vendor lock-in efektu (pozri vyššie) - napr. v oblasti IT zákaziek je nutné postupovať strategicky a myslieť v dlhodobom horizonte, takže v pripravovanej zákazke je potrebné nastaviť taký zmluvný rámec, ktorý napevno nezaviaže zadávateľa k vybranému dodávateľovi.
 • sk/koncentrace_dodavatelu.txt
 • Poslední úprava: 2019/12/01 00:35
 • autor: Matej Hruska