Překlady této stránky:

Kvalita dat na Profilu

Kvalita dat na Profilu je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zIndex. Jako jediný se kvůli zavedení čitelnosti profilů až od roku 2013 týká jiného datového rozmezí - 1.1.2013-25.8.2014.

Co hodnotíme?

Tento ukazatel zIndexu hodnotí, zda a jak zadavatelé uveřejňují veřejné zakázky na svých profilech zadavatele. Využívá k tomu strojově čitelné rozhraní, které každý profil musí ze zákona mít. Hodnocení zohledňuje následující tři otázky:

  • Funkčnost - Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
  • Úplnost - Jsou na profilu vedeny všechny zakázky obsažené ve Věstníku veřejných zakázek?
  • Kvalita - Neobsahují data zjevné chyby, případně data v rozporu s Věstníkem?

Proč hodnotíme?

Profil zadavatele je povinným nástrojem pro zveřejňování detailnějších informací o veřejných zakázkách, než obsahuje Věstník). Zahrnuje především zadávací dokumentace, smlouvy, skutečně uhrazené ceny, seznamy subdodavatelů a podobně. Tímto nástrojem se výrazně zlepšuje informovanost uchazečů o zakázku, ale i zvyšuje možnost veřejné kontroly a snižuje riziko korupce. Dle Manuálů dobré praxe dokumentace v elektronické podobě zvyšuje přístupnost zakázky uchazečům a tím zjednodušuje přihlášku do řízení, snižuje administrativu a snižuje korupční rizika.

Jak hodnotíme?

Všechny profily zadavatele byly prověřeny webovým robotem, výsledek této kontroly včetně vstupních dat byl zaznamenán. V případě nedostupnosti byl tento profil prověřován opakovaně. Hodnocení vychází z párování dat profilu a Věstníku, nelze-li zakázku z Věstníku nalézt (podle evidenčního čísla ani názvu), je to považováno za chybu. Následně je porovnána shoda Věstníkem, a to v počtu nabídek, identifikaci dodavatele, dostupnosti dokumentů apod. Řádově se musí shodovat v ceně.

Má-li (nebo měl-li) zadavatel v daném období více profilů zadavatele, je postupováno maximálně konzervativně. Není předpokládáno přenesení neukončených zakázek na nový profil (což vyžaduje metodika MMR – viz níže), postačuje strojová čitelnost alespoň jednoho platného profilu. Při kontrole funkčnosti a kvality dat jsou zohledňovány pouze profily platné k datu kontroly a při kontrole úplnosti jsou naopak použita všechna dostupná data z profilů stávajících i historických. Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty).

$$z_9 = \frac{počet\:spárovaných\:zakázek\:na\:profilu}{počet\:zakázek\:ve\:Věstníku} \times \Bigg(1-\frac{počet\:chyb\:na\:profilu}{4 \times počet\:spárovaných\:zakázek\:na\:profilu}\Bigg)$$

Příklady hodnocení:

  1. Libovolný platný profil nemá strojově čitelné rozhraní: 0
  2. Profil má funkční rozhraní, obsahuje 20 % zakázek z Věstníku, v těchto nejsou chyby: 0.2
  3. Profil má funkční rozhraní, obsahuje 100 % zakázek z Věstníku, každá zakázka obsahuje 2 chyby: 0.5

Jak zlepšit své hodnocení?

  • Řádně uveřejňovat zakázky na profilu zadavatele, zejména v souladu s vyhláškou 133/2012 Sb. Pokud ani pak profil nesplňuje stanovené nároky, jedná se typicky o problém způsobený poskytovatelem profilu zadavatele, kterého je potřeba na problém upozornit, případně změnit poskytovatele. I při změně poskytovatele je však třeba postupovat dle metodiky MMR, která stanovuje povinnost přenést zakázky na nový profil zadavatele. Jen ve výjimečných případech lze již uzavřené zakázky ponechat na profilu původním, a to za předpokladu, že bude nadále zajištěna jejich dostupnost.

Koho může hodnocení znevýhodňovat

U měření úplnosti informací je častým problémem nikoliv nezveřejnění zakázky na profilu, ale pouze korektní neuvedení evidenčního čísla z Věstníku VZ, kvůli kterému nelze rozeznat že se jedná o tutéž zakázku. V takovém případě se jedná o menší pochybení, než úplné neuveřejnění zakázky.

Hodnocení může znevýhodnit zadavatele, kteří v dobré víře používají profil, který nemá spolehlivě fungující strojově čitelné rozhraní, případně v něm neposkytuje správná data. Spolehlivým fungováním je přitom myšlena i reálná dostupnost – řada profilů funguje pouze nominálně, s množstvím výpadků v průběhu dne. Pokud opakovaně nebylo možné stáhnout správná data, bude profil hodnocen negativně.

Popsaná dobrá víra je pochopitelná u nástrojů, jejichž shoda se zákonem byla certifikována (viz Seznam certifikovaných nástrojů MMR). Přesto i tyto nástroje reálně mají závady, které zadavateli znesnadňují nebo dokonce přímo neumožňují zveřejňovat informace korektně ve shodě se zákonem.

Jelikož při strojovém prohledávání některých profilů nelze pomocí časových údajů vždy spolehlivě určit příslušnost zakázky do zkoumaného období, je možné, že některé zakázky jsou hodnoceny dvakrát. To může mít mírný negativní vliv na celkové hodnocení, pokud právě tyto zakázky jsou nadprůměrně chybové.

 
kvalita_dat_na_profilu.txt · Poslední úprava: 2018/05/18 08:43 autor: Jiří Skuhrovec
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0