Objem zakázek

Za objem zakázky v zásadě považujeme vysoutěženou cenu v Kč bez DPH. Ve Věstníku veřejných zakázek však tato položka často není přímo uvedena, nebo je naopak uvedena vícekrát a s různou hodnotou, případně je uvedena cena zjevně nesmyslná (tisícina očekávané ceny, hodinová sazba apod.). U některých zakázek proto vzniká otázka, jak je tento údaj možno nejlépe dopočítat. Následující metodologická východiska jsou výsledkem snahy o maximální objektivitu, v některých případech však musela být přizpůsobena špatné dostupnosti dat.

  1. Liší-li se uvedené vítězné ceny v Oznámení o zadání zakázky v oddílech II. a V. (respektive II. a IV. pro podlimitní zakázky), je primárně použit údaj z V. Jeho výhoda spočívá v tom, že u zakázek s více vítězi rozlišuje částky vysoutěžené jednotlivými vítězi. Pokud se ale tato cena různí od ostatních (např. od předpokládané hodnoty) o více než 90 %, je považována za chybnou a dále korigována (jedná se typicky o překlepy nebo zakázky, kde zadavatel uvedl jednotkovou cenu). Takto nejasné uvedení ceny je vážným nedostatkem v transparenci zakázky, který je postihován ukazatelem Kvalita dat ve Věstníku a nepřímo i ukazatelem Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech. Takový postih je nutný i k vyvážení faktu, že jiné ukazatele zakázku s velmi nízkým objemem nemohou prakticky postihnout.
  2. Pro přepočet zahraničních měn na CZK jsou použity průměrné kurzy ČNB pro poslední kvartál roku kdy byla zakázka vysoutěžena. Zakázka vysoutěžena v EUR v srpnu 2018 se např. přepočte kurzem 1 EUR = 25,862 CZK.
  3. Uvádění měsíčních, resp. ročních hodnot v oznámení o zadání zakázky je ignorováno. Výběrovým šetřením bylo zjištěno, že zadavatelé toto pole ve více než 95% případů používají v rozporu s metodikou MMR. Násobení objemu zakázky počtem měsíců by v těchto případech podstatně zkreslilo realitu (zakázky 48x dražší apod.), je proto volen tento konzervativní přístup. U 5 % zadavatelů postupujících v souladu s metodikou je tedy objem zakázky podhodnocen, vliv na celkové hodnocení by ale měl být neutrální. Obecně doporučujeme zadavatelům toto pole vůbec nepoužívat a uvádět skutečně celkový objem zakázky.
  4. Pokud je ve Věstníku uvedená cena označena za cenu s DPH, je tato očištěna o hodnotu DPH uvedenou v příslušející kolonce. Nepodaří-li se získat hodnotu DPH z formuláře, pak je odečtena ze zákona vyšší hodnota daně (se zohledněním data zadání).

Rámcové smlouvy

Specifickým případem jsou rámcové smlouvy - zakázky, které mohou mít více vítězů a není jasné jaká část celkové částky plynula kterému. U rámcové smlouvy je celková částka rovnoměrně rozpočtena mezi všechny její vítěze.

Opravné formuláře

Vydá-li zadavatel k zakázce opravný formulář, používáme primárně data z tohoto formuláře. Výjimku tvoří případy, kdy v novém formuláři není cena uvedena, pak pracujeme s původní hodnotou.

  • objem_zakazek.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/02 09:27
  • autor: Tomáš Ducháček