Překlady této stránky:

zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek

zIndex je nástroj na porovnávání zadavatelů veřejných zakázek. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala korupční rizika. Ve zkratce lze říci, že zIndex měří soulad s dobrou praxí, tak jak je popsána v doporučeních mezinárodních organizací, Ministerstva pro místní rozvoj a neziskových organizací.

Dobrá praxe přitom požaduje více, než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní zIndex měří.

Cílem zIndexu je poukázat nejen na problematické, ale i na úspěšné zadavatele. Hodnocením různých oblastí zadávací praxe ukazuje zadavatelům, co konkrétně mohou zlepšit. zIndex je výstupem akademického výzkumu na Fakultě sociálních věd UK, je publikován sdružením Centrum aplikované ekonomie, o.s., na adrese zIndex.cz. Ambicí sdružení je metodiku dále rozvíjet, pravidelně publikovat hodnocení pro různé skupiny zadavatelů (města, Ministerstva, Státní podniky..,) a vytvořit tak tlak na lepší zadávání veřejných zakázek.

zIndex je vyhodnocován na zakázkách vypsaných v tříletém časovém období. Díky tomu má dostatečný vzorek zakázek, zároveň je ale hodnocené „okno“ kratší než volební cyklus. Za výsledky před řádnými volbami tedy lze činit odpovědnými politické zástupce řídící danou instituci od předchozích voleb.

Co znamená nízký zIndex?

zIndex je sice poměrně robustní statistický ukazatel, přesto nedokáže postihnout všechny (zejména kvalitativní) složky dobrého zadávání veřejných zakázek. Srovnává zadavatele jen podle objektivních, dobře měřitelných kritérií – ta však poměrně dobře pokrývají většinu zadávacího procesu.

Nízký zIndex znamená odchylku od dobré praxe – „pravidel slušného chování“, formulovaných mezinárodními institucemi. Má-li zadavatel oproti podobným institucím nižší zIndex, neznamená to nutně více korupce nebo nehospodárnosti. Takový výsledek naznačuje pouze větší prostor pro nehospodárnost a korupci – tento prostor využit být může a nemusí, to už statistika podchytit nedokáže. Taková odchylka není vždy špatně. Je však na zadavateli, aby před veřejností zdůvodnil, proč si v konkrétní věci vedl hůře než ostatní zadavatelé. Proto web zIndex.cz umožňuje vložení vyjádření zadavatele přímo pod jeho výsledky – zadavatel má mít možnost nízké hodnocení vysvětlit.

zIndex má za cíl v konečném důsledku působit výchovně – s pomocí názorného srovnání ukazovat zadavateli jeho nedostatky, vzdělávat jej a motivovat k lepšímu nakládání s veřejnými prostředky. Tyto stránky, zejména detailní popis jednotlivých ukazatelů, obsahují nejen vysvětlení konkrétního problému, ale i praktické instrukce ke zlepšení, odkazy na vhodnou literaturu apod. Má takto sloužit zadavatelům, odborné veřejnosti i novinářům k věcné debatě o vhodné zadávací praxi.

Metodika hodnocení

zIndex se skládá z jedenácti dílčích ukazatelů sledujících konkrétní problémy při zadávání veřejných zakázek. Pomocí nich pokrývá v zásadě celý zadávací proces. Výsledné hodnocení informuje v principu o třech tématech:

  1. Otevřenost - Jsou zakázky dodavatelům dostupné?
  2. Konkurence - Probíhá o zakázky kvalitní soutěž?
  3. Kontrola - Má veřejnost možnost zjistit kam tekly peníze?

Otevřenost (Jsou zakázky dodavatelům dostupné?)

Otevřenost zadávacího řízení je nutnou podmínkou fungování veřejných zakázek. Pokud se potenciální uchazeči nemají šanci o veřejné zakázce dozvědět a do soutěže přihlásit, nemají současní dodavatelé motivaci k nabízení lepší hodnoty za peníze (buď ve formě nižší ceny, nebo vyšší kvality). Zároveň, bez otevřené konkurence je v zakázce mnohem vyšší riziko korupce, klientelismu, kartelových dohod a dalších nekalých praktik. Konkrétně otevřenost hodnotíme těmito třemi kritérii:

1. Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

2. Soutěžní řízení

3. Konzistentní jednání

Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?)

Důležitou součástí veřejné zakázky je hospodářská soutěž, tedy přímá konkurence na straně nabídky. Ta v konečném důsledku vede ke snížení cen a zvýšení kvality nakupovaných zboží a služeb. Opět platí, že v přímém konkurenčním boji několika uchazečů se jen stěží dojednávají korupční či kartelové dohody. Konkurenci hodnotíme ukazateli:

4. Koncentrace dodavatelů

5. Počet nabídek

6. Využívání nástrojů podporujících soutěž

7. Pochybení v soutěži dle ÚOHS

Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tečou peníze?)

Nedílnou součástí zadávání veřejných zakázek pak nutně musí být možnost kontroly jeho průběhu, a to jak ze strany orgánů státní správy, tak ze strany veřejnosti.

8. Kvalita dat ve Věstníku

9. Kvalita dat na Profilu

10. Hodnocení dodavatelů

11. Poskytování informací na vyžádání

Výpočet

Těchto jedenáct dílčích ukazatelů tvoří hodnotu zIndexu pomocí váženého průměru:

$$zIndex = \frac{z_1 + z_2+ z_3+ z_4+ z_5+ z_6+ z_7+ z_8+ z_9+ z_{10} + 0.5z_{11}}{10.5}$$

kde $z_1$ až $z_{11}$ jsou hodnoty jednotlivých ukazatelů zIndexu, čísly odpovídající seznamu výše. Poslední ukazatel je jediný s nižší váhou, neboť není podložený rozsáhlým datovým zdrojem, ale pouze jednou emailovou komunikací. Ne vždy jsou použita všechna kritéria, pak jmenovatel poměrně klesá.

Datové zdroje

Hlavním zdrojem dat pro naše hodnocení je Věstník veřejných zakázek (dále “Věstník“). Věstník je centrálním místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách zadávaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (tedy nadlimitní a podlimitní VZ). Informace z Věstníku jsou získávány pomocí speciálního software, jsou dále čištěny a párovány s daty z jiných veřejných rejstříků a daty pro bono poskytnutými společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Dále jsou využita data o dárcích politickým stranám ze serveru PolitickeFinance.cz, finanční výkazy z Monitoru státní pokladny, data ze sbírky rozhodnutí ÚOHS, data stažená z profilů zadavatelů a konečně informace poskytnuté samotnými zadavateli v rámci dotazování podle Zákona o svobodném přístupu k informacím. Při zpracování dat spolupracujeme se sesterskou společností Datlab s.r.o..

Více informací o způsobu sběru a čištění dat lze najít v popisu dat.

Metodické poznámky

  • Metodika je vhodná pro porovnávání zadavatelů s obdobnou strukturou a velikostí výdajů. Má tedy slabou vypovídající hodnotu např. při porovnání města a státního podniku. U institucí s unikátní výdajovou strukturou (např. Ředitelství silnic a dálnic) má proto hodnocení pouze informativní charakter.
  • Pro posouzení, zda zakázka spadá do rozhodného období, je typicky použito datum oznámení o zadání zakázky. Výjimky jsou popsány u konkrétních ukazatelů. Např. u ukazatelů zaměřených i na nevysoutěžené zakázky (konzistentni_jednani,pochybení dle úohs,využívání nástrojů podporujících soutěž jsou využívána data jiná – typicky oznámení o zakázce.
  • S ohledem na možné nedostatky ve veřejných datech jsou dílčí výsledky poskytovány samotným zadavatelům s předstihem, aby mohly být provedeny korekce a nedocházelo k nadbytečným reputačním rizikům.
 
start.txt · Poslední úprava: 2016/09/05 20:53 autor: Jiří Skuhrovec
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0